Udržitelnost v korporacích? Seznamte se s problematikou ESG!

ESG, které lze dnes prakticky zaměňovat za pojem korporátní udržitelnosti, znamená souhrnnou zkratku pro otázky životního prostředí (Environmental), společenské (Social) a správy a řízení (Governance+). Postupem času se vyvinula z pojmu CSR (corporate social responsibility), tedy společenské odpovědnosti firem a staví na myšlence pragmatického firemního růstu a tvorby hodnoty v dlouhém období.

Vzhledem k tomu, že v lednu tohoto roku nabyla účinnost evropská směrnice o reportingu korporátní udržitelnosti (CSRD), odstartovaly mohutné přípravy firem na nové povinnosti. V rámci ESG reportingu jde především o řadu interních procesů (a report samotný je tak „pouhou“ špičkou ledovce). Povinnost se dotkne nejen přibližně 50 tisíc firem v EU, ale odhadem i dalších 10 tisíc firem se sídlem mimo EU. Proměna pracovního trhu už započala – firmy vytvářejí nová ESG oddělení, členové statutárních orgánů jsou školeni (příp. obměňováni), oddělení řízení rizik rutinně posuzuje změny klimatu atd.

Fakulta dlouhodobě sleduje nové trendy v podnikání a business prostředí a studentům, kteří by se rádi na ESG zaměřili, tak nabízí řadu kurzů na toto téma:

Předměty s tématikou ESG

Vyučující z FMV jsou také jakožto experti nominováni do různých poradních orgánů, a to ať už na národní či mezinárodní úrovni, působí jako pozorovatelé v řadě asociací nebo vystupují na mezinárodních fórech:

FMV jako lídr v oblasti ESG

  1. Fakulta umožňuje a podporuje vedení závěrečných prací na téma udržitelnosti, udržitelného podnikání, ESG a etiky.

  2. Možnost konání odborné stáže nebo praxe na téma ESG v podnikatelském i neziskovém sektoru (např. vývoj ESG reportingu, hodnocení rizik apod.) – stáže a praxe zprostředkovávané fakultou jsou akreditovány a studenti mohou za úspěšné dokončení stáže získat až 21 kreditů.

  3. Fakulta jako první a jediná spustila výuku ESG reportingu podle plánovaných evropských pravidel (viz zde).

  4. Fakulta vyučuje unikátní vedlejší specializaci propojující ESG s compliance a korporátním řízením (governance), kterou vedou zkušení vyučující z praxe a nejlepším studentům je umožněno zdarma navštěvovat vzdělávací program České bankovní asociace díky exkluzivní spolupráci.

  5. Fakulta spolupracuje s renomovanými společnostmi a organizacemi v oblasti ESG – ať už ve výuce nebo při přednášení.

  6. Fakulta rozvíjí úzkou spolupráci s Evropskou investiční bankou – první bankou oznamující souladnost s principy Pařížské dohody o změně klimatu. Každý rok mají tak naši studenti např. možnost zúčastnit se letní školy od Evropské investiční banky zaměřené na financování a přechod na udržitelné hospodářství.

  7. Na fakultě dlouhodobě působí Institut pro udržitelné podnikání vedený prof. Šauerem.

  8. Fakulta společně s Univerzitou Karlovou pořádá každoročně prestižní konferenci „Environmental Economics, Policy and International Relations” s experty na environmentální ekonomii.

Proč je ESG relevantní?

ESG je pro investory, banky, klienty i další stakeholdery stále důležitější. Firmy, jež upřednostňují ESG, mají lepší pozici pro řízení dlouhodobých rizik a příležitostí při přechodu k udržitelnějšímu hospodářství.

Vzhledem k tomu, že stále více firem upřednostňuje principy ESG, roste poptávka po odbornících s odbornými znalostmi v této oblasti. Zapsáním se do kurzů souvisejících s ESG tak můžete získat dovednosti a znalosti akcelerující Vaši budoucí kariéru.

Firmy upřednostňující ESG jsou často inovativnější, mají lepší postupy řízení rizik a s větší pravděpodobností přilákají a udrží si talentované zaměstnance. Získejte náskok před ostatními a zvyšte své šance na zajímavou práci.

ESG není jen o zvyšování ziskovosti, ale také o vytváření pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost. Studenti díky pochopení ESG na úrovni firmy mohou přispět k udržitelnější budoucnosti celé společnosti.