Profil fakulty

 

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Významnou součástí VŠE od jejího vzniku byla i její předchůdkyně Fakulta obchodní. FMV na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodní ekonomické vztahy, turismus a hospitality management, mezinárodní politika a diplomacie, obchodní a mezinárodní právo. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí  a intenzivní internacionalizace studia.

Mise a vize Fakulty mezinárodních vztahů

Misí FMV je rozvíjet vzdělání a poznání v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů a poskytovat mezinárodně uznávané studijní programy založené na kritickém myšlení a otevřenosti, osobní i společenské odpovědnosti a závazku celoživotního vzdělávání.

Vize FMV: Fakulta mezinárodních vztahů je nejlepší vzdělávací a výzkumnou institucí v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů v České republice a prostřednictvím strategie internacionalizace a mezinárodně prověřeným procesem zajišťování a zvyšování kvality je mezinárodně uznávanou institucí, která patří mezi 3 nejlépe hodnocené školy v regionu Střední a Východní Evropy.

Odborný profil absolventa

Odborný profil studia našich absolventů vytváří předpoklady pro jejich uplatnění na vyšších a vysokých úrovních řízení v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách, v mezinárodním obchodě, v obchodních činnostech bank a dalších institucích, ve vládních i v nadnárodních orgánech, v mezinárodních organizacích, v zahraniční službě a diplomacii, v cestovním ruchu, v oblasti obchodního i evropského hospodářského práva. Získané kompetence, znalosti a dovednosti absolventů jim umožňují velmi rychle se orientovat v měnícím se globálním mnohokulturním ekonomickém, politickém a podnikatelském prostředí a adekvátně a efektivně na ně  reagovat.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Rozsah univerzity, specializace fakult, jejich racionální provázanost a rozvinutá spolupráce s praxí umožňují soustředit nejlepší odborníky, kteří zajišťují kvalitní výuku, rozvíjejí vědní obory a zajišťují obousměrný přenos poznatků a praktických kompetencí mezi akademickou a podnikovou sférou.