Okruhy témat disertačních prací

Program: Mezinárodní ekonomické vztahy

 • Udržitelný rozvoj turistických destinací (doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.)
 • Environmentální aspekty a udržitelnost rozvoje cestovního ruchu (prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.)
 • Vývoj trendy v cestovním ruchu (doc. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.)
 • Vývoj, trendy a perspektivy jednotlivých druhů dopravy v cestovním ruchu (doc. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.)
 • Konkurenceschopnost cestovního ruchu (doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.)
 • Vliv digitalizace na vývoj služeb v cestovním ruchu, individualizace nabídky i poptávky v cestovním ruchu (doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.)

Školitelé:

 • doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.
 • prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
 • doc. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

Vedoucí katedry:

 • Ing. Pavel Černý, Ph.D.
 • Business inteligence (využití big data pro strategické řízení podniku, možnosti cloudových řešení, využití mobilních technologií v retailingu)
 • Interkulturní management (strategie řešení multikulturality v mezinárodních podnicích, interkulturní trénink a jeho efektivnost, efektivnost mezinárodně diverzifikovaných týmů)
 • Konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
 • Nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání (s důrazem na různé aspekty marketingového, personálního a finančního řízení v mezinárodních prostředí)
  • např. Vliv sankčních opatření na vzájemný obchod České republiky a Ruské federace
  • nebo např. Význam investičních pobídek v tuzemské ekonomice (zejména s důrazem na procesy optimalizace zisku, reinvestice a odliv dividend)
  • nebo např. Vliv digitalizace a vznikajících digitálních ekosystémů na průmyslová odvětví a mezinárodní obchod
  • nebo např. Nové trendy v komunikaci firem se zákazníky a v nákupním chování spotřebitelů na B2C a B2B trzích, dopad na změny v řízení podniků v různých sektorech
 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
  • např. Vývoj směnných kurzů v České republice. Příčiny a dopady na zahraniční obchod
  • nebo např. Dopad společné zemědělské politiky na agrární zahraniční obchod
  • nebo např. Ekonomický růst a produktivita. Česká republika na přelomu století
  • nebo např. Úrokové sazby a přímé zahraniční investice v České republice
  • nebo např. Nezaměstnanost a regionální mobilita pracovní síly v České republice
 • Průmysl 4.0
  • např. Nové trendy v řízení globálních odbytových řetězců
 • Strategie retalingových firem a vývoj struktury trhu (on-line a off-line retailing, organizace nákupu a cenová tvorba, regulace chování podnikatelských subjektů a její účelnost, chování spotřebitele)
 • Udržitelné podnikání (nadnárodní korporace a jejich motivace k udržitelnému podnikání, inovační proces a efekty nových business modelů – sdílená ekonomika, sociální podnikání, ekonomické a společenské dopady)

Školitelé:

 • doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, Ph.D., M.A.
 • doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • Ing. Petr Král, Ph.D.
 • Global Supply Chains
 • Komparace ekonomických systémů
 • Konkurenceschopnost EU ve světové ekonomice
 • Koordinace hospodářskýchpolitik EU
 • Mezinárodní a politická ekonomie systémových vazeb ve světové ekonomice
 • Nová ekonomická geografie a determinanty rozmístění ekonomických aktivit ve světě
 • Nové pojetí statistik mezinárodního obchodu (národní vs. přeshraniční pojetí)
 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
 • Růst a rozvoj ve světové ekonomice
 • Systémové a institucionální uspořádání mnohostranného obchodního systému v měnících se politicko-ekonomických podmínkách

Školitelé:

 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
 • doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
 • prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
 • doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
 • doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Bližší informace o možných školitelích a jejich kapacitách získají uchazeči u vedoucích jednotlivých kateder, pokud není uvedeno u okruhu.

Program: Mezinárodní studia a diplomacie

 • Migrace v mezinárodních vztazích a zahraniční politika (doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.)
 • Omezující opatření a ekonomické sankce v zahraniční politice (doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.)
 • Zahraniční politika malých států v Evropské unii (doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.)
 • Bezpečnostní a strategická kultura 45. prezidenta USA (doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.)
 • Rozšiřování NATO po skončení studené války – politické a ekonomické aspekty (doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.)
 • Vývoj EBOP v letech 2001–2020 (doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.)
 • Aktuální otázky teorie a metodologie výzkumu mezinárodních vztahů (prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.)
 • Komplexita vazeb mezi ekonomickou a politicko-bezpečnostní oblastí globalizace (prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.)
 • Technologické a ekonomické determinanty globálního systému mezinárodních vztahů (prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.)
 • Čínská ekonomická diplomacie (doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.)
 • Ekonomická diplomacie ČR ve vztahu k Číně (doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.)
 • Ekonomické a politické vztahy mezi EU a asijskými zeměmi (doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.)
 • Analýza zahraniční politiky vybraného státu na hladině jednotlivce (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.)
 • Paradiplomacie v kontextu soudobé diplomacie – význam, možnosti a meze, analýza na konkrétním případu (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.)
 • Přístup vybrané politické strany k mezinárodnímu postavení ČR – hodnotová východiska, koncepce, aktivity (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.)
 • „Maďarská otázka“ v zahraniční politice Slovenské republiky od roku 1993 do vstupu země do Evropské unie v roce 2004 (doc. Ing. Petr Tóth, Ph.D.)
 • Maďarsko a Polsko v současných mezinárodních politických a ekonomických vztazích (doc. Ing. Petr Tóth, Ph.D.)
 • Národnostní menšiny v mezinárodních politických a ekonomických vztazích v meziválečném období (1918–1939) (doc. Ing. Petr Tóth, Ph.D.)
 • Ekonomická a komerční diplomacie v současném světě (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.)
 • Globální governance a regulace chování podnikatelských subjektů (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.)
 • Politická ekonomie ochrany lidských práv (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.)

Školitelé:

 • doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
 • prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
 • doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
 • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Již v rámci přípravy návrhu zaměření doktorské disertační práce před přijímacím řízením doporučujeme návrh konzultovat s potenciálním školitelem.

Po konzultaci s potenciálním školitelem odpovídajícího odborného zaměření může student navrhnout rovněž vlastní téma spadající do rámce výzkumného profilu katedry.

Program: Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

 • Duševní vlastnictví v digitalizované Evropě (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Právní aspekty elektronického obchodu (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Právo proti nekalé soutěži (srovnání s právem EU a s vybraným jiným právním řádem) (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Veřejné zakázky a koncesní smlouvy (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Veřejnoprávní regulace reklamy (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Zaměstnanecké vynálezy, zaměstnanecká autorská díla (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Zneužití dominantního postavení na trhu nebo dohody narušující hospodářskou soutěž (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Evropská společnost jako nadnárodní forma ekonomické spolupráce (prof. JUDr. Jan Dědič)
 • Právní formy restrukturalizace podniku (porovnání – výhody a nevýhody) (prof. JUDr. Jan Dědič)
 • Vytěsnění menšinových akcionářů jako ekonomický a právní problém (prof. JUDr. Jan Dědič)
 • Aplikace kolizních a procesních aspektů závazkového práva na internetu (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Odpovědnost za nelegální distribuci digitálního obsahu on-line (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Ochrana osobních údajů v sociálních sítích (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Právní aspekty regulace fake news a hate speech (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Judikatura českých soudů týkající se výkladu nařízení Brusel I a Brusel Ibis (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Odpovědnost státu za újmu způsobenou nesprávnou aplikací práva EU (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Právní úprava hromadných žalob ve vybraných členských státech EU a v USA (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Výhrada veřejného pořádku v judikatuře Soudního dvora Evropské unie (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Význam přípravných prací (negotiating history) pro výklad mezinárodních obchodních smluv (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Insolvenční právo (doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.)
 • Evropské a mezinárodní insolvenční právo (doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.)
 • Evropské mezinárodní právo soukromé (doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.)

Školitelé:

 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
 • prof. JUDr. Jan Dědič
 • doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
 • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.