Oborové rady doktorského studia

Dle § 47 odst. 6 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu oborová rada. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. Oborová rada má minimálně sedm členů, z nichž nejméně dva nejsou zaměstnanci VŠE. Oborová rada zasedá minimálně jedenkrát za akademický rok, zasedání řídí předseda oborové rady.

Složení oborových rad

Jaká je role oborových rad?

  1. Oborová rada pečuje o aktualizaci a rozvoj akreditovaného doktorského studijního programu, iniciuje návrhy na úpravu stávajících studijních programů, které předkládá ke schválení vědecké radě fakulty.

  2. Oborová rada projednává návrh vedoucího katedry na udělení, významnou změnu a odnětí akreditace předmětů doktorského studijního programu. Vyjadřuje se k návrhu a významným změnám obsahu státní doktorské zkoušky.

  3. Oborová rada zajišťuje vnitřní hodnocení kvality doktorského studijního programu.

  4. Oborová rada schvaluje pravidelné hodnotící zprávy garantů doktorských studijních programů.

  5. Oborová rada sleduje a hodnotí probíhající studium v daném studijním programu.

  6. Oborová rada ve spolupráci s garantem doktorského studijního programu a školiteli řeší odborné a organizační otázky v doktorském studijním programu.

Zápisy ze zasedání oborových rad