Disciplinární komise

Disciplinární řád pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „fakulty“) upravuje, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů fakulty a ukládání sankcí. Zavádí také Disciplinární komisi fakulty, která disciplinární přestupky projednává.

Co je disciplinárním přestupkem

  1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze a fakulty.

  2. Disciplinárním přestupkem je jakákoliv forma podvádění, opisování či nedovolené spolupráce včetně všech forem napovídání.

  3. Disciplinárním přestupkem je vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace.

  4. Disciplinárním přestupkem je odevzdání stejné či částečně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností.

  5. Disciplinárním přestupkem je jakékoliv zaznamenávání nebo šíření zadání testu nebo obsahu zkoušky.

Disciplinární komise FMV