Disciplinární komise

Disciplinární řád pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „fakulty“) upravuje, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů fakulty a ukládání sankcí. Zavádí také Disciplinární komisi fakulty, která disciplinární přestupky projednává.

Disciplinární komise je šestičlenná. Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty s předchozím souhlasem akademického senátu fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.

Členové Disciplinární komise

Jméno Role
Matěj Hulička člen
Ing. Petr Král, Ph.D. člen
Mgr. Ing. Jan Levý, Ph.D. člen
Ráchel Lokvencová člen
Bc. Markéta Rysová člen
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. předseda, člen

Co je disciplinárním přestupkem

  1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze a fakulty.

  2. Disciplinárním přestupkem je jakákoliv forma podvádění, opisování či nedovolené spolupráce včetně všech forem napovídání.

  3. Disciplinárním přestupkem je vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace.

  4. Disciplinárním přestupkem je odevzdání stejné či částečně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností.

  5. Disciplinárním přestupkem je jakékoliv zaznamenávání nebo šíření zadání testu nebo obsahu zkoušky.

Sankce

Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit některou z následujících sankcí:

  1. napomenutí,
  2. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
  3. vyloučení ze studia.

Při ukládání sankce se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, k dosavadnímu chování studenta, který disciplinární přestupek spáchal, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.