Akreditační rada

Akreditační rada fakulty je zřízena článkem 13 Statutu Fakulty mezinárodních vztahů jako poradní orgán děkana fakulty, který svoji činnost v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.

Základní informace o akreditační radě

Jaká je role akreditační rady?

  1. Akreditační rada fakulty projednává návrh na udělení, změnu či odnětí akreditace bakalářského nebo magisterského studijního programu před jeho předložením vědecké radě fakulty.

  2. Akreditační rada fakulty projednává návrh na udělení, změnu či odnětí akreditace vedlejší specializace zabezpečované fakultou.

  3. Akreditační rada fakulty projednává návrh vedoucího katedry na udělení, významnou změnu či odejmutí akreditace předmětu bakalářského a magisterského studijního programu garantovaného katedrou fakulty; může doporučit odejmutí akreditace předmětu i bez návrhu vedoucího katedry.

  4. Akreditační rada fakulty v rámci projednávání pravidelných hodnotících zpráv hodnotí bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované fakultou z hlediska jejich aktuálnosti a relevance ve vazbě na požadavky praxe, zkušenosti absolventů a podněty studentů, průběžně vyhodnocuje silné a slabé stránky studijních programů s ohledem na vnější příležitosti a hrozby a navrhuje nápravná opatření.

  5. Akreditační rada fakulty schvaluje pravidelné hodnotící zprávy garantů bakalářských a magisterských studijních programů.

  6. Akreditační rada fakulty projednává pravidelnou hodnotící zprávu o uplatnění absolventů, zpracovanou na úrovni VŠE.