Přijímací řízení do bakalářského studia

Důležité termíny

 1. Začátek přijímání přihlášek: 1. prosince 2023

 2. Den otevřených dveří:

  Univerzitní: 19. prosince 2023

  Pro zájemce o kombinované studium: 19. prosince 2023, 21. února a 27. března (online)

  Fakultní: 20. ledna 2024

 3. Test z českého jazyka: 4. června 2024 (pouze pro cizince)

 4. Přijímací zkoušky: 11. června 2024

 5. Zápis přijatých do studia: on-line do 21. června 2024

Pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů v českém jazyce v prezenční formě studia platí tyto podmínky přijetí.

Zákonnou podmínkou přijetí je dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou.  

Dalšími podmínkami přijetí jsou: 

 • Vykonání přijímací zkoušky skládající se: 
  • z testu z matematiky,  
  • z testu z jednoho cizího jazyka a  
  • z testu z druhého cizího jazyka.  

Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeč skládá zkoušku vždy z jednoho a druhého cizího jazyka, kterými může být angličtina (britská), francouzština, němčina, ruština či španělština, přičemž nesmí jít o úřední jazyk státu, jehož je uchazeč státním příslušníkem; ve výjimečných případech může děkan z pravidla pro výběr cizího jazyka povolit výjimku.

Přijat může být pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů. 

 • Úspěšné složení maturitní zkoušky z českého, resp. slovenského jazyka, případně úspěšné složení testu z českého jazyka či doložení certifikátu potvrzujícího požadovanou znalost českého jazyka vydaného Fakultou mezinárodních vztahů na základě ročního nebo půlročního přípravného kurzu organizovaného fakultou (více na http://kurzy-ceskyjazyk.vse.cz/).

 Další podmínky jsou stanoveny pro přijetí ke studiu:

Přijímací zkoušku lze prominout na základě jedné z následujících skutečností:

        1. Vynikající výsledky ze střední školy

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny studijními výsledky ze střední školy, a to konkrétně výsledky z matematiky a těch dvou cizích jazyků (nebo seminářů, pokud nebyl předmět vyučován), ze kterých by uchazeč jinak skládal přijímací zkoušku, za posledních 7 pololetí (za první pololetí posledního ročníku a 6 jemu bezprostředně předcházejících pololetí). Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky v případě, že průměr výše uvedených známek na jeho vysvědčeních bude nižší nebo roven hranici vyhlášené děkanem tak, aby počet takto přijatých uchazečů nepřesáhl:

 • 225 uchazečů v programu Mezinárodní obchod
 • 60 uchazečů v programu Mezinárodní studia a diplomacie
 • 50 uchazečů v programu Turismus a Hospitality Management

        2. Přijímací zkoušky nanečisto, pořádané VŠE (https://nanecisto.vse.cz/).

Bez přijímací zkoušky bude přijat uchazeč, který získal u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů z každého ze tří skládaných testů.

       3. Soutěže pro studenty středních škol

 • na základě postupu do ústředního kola středoškolské olympiády v cizím jazyce (angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština) organizované Fakultou mezinárodních vztahů (viz https://ocjz.vse.cz/), a to buď v kategorii SŠ nebo SŠ+, a to mezi lety 2022–2024
 • na základě postoupení do celostátního (resp. ústředního) kola v Logické olympiádě nebo v Matematické olympiádě:
  – doložením úředně ověřené kopie diplomu nebo kopie diplomu ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o umístění na 1. – 15. místě celostátního kola kategorie C v Logické olympiádě pořádané Mensou Česko v letech 2023–2024, nebo
  – doložením úředně ověřené kopie diplomu nebo kopie diplomu ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy o absolvování ústředního kola Matematické olympiády kategorie A dosaženého v letech 2023–2024
 • pro uchazeče o studium v programu Mezinárodní obchod a Turismus a Hospitality Management může být přijímací zkouška dále prominuta těm uchazečům, kteří doloží:
  – potvrzení o umístění se na 1. – 3. místě v celostátním kole soutěže High School Business Challenge pořádané Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze ve spolupráci s European Foundation for Entrepreneurship Development mezi lety 2022–2023, nebo
  – potvrzení o postoupení do celostátního kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání, z.ú. mezi lety 2022–2024.

     4. Studium tzv. nultého ročníku

Bez přijímací zkoušky bude přijat uchazeč, který v rámci studia v celoživotním vzdělávání („mimořádné studium“) realizovaného na Vysoké škole ekonomické v Praze v akademickém roce 2023/2024 získal nejméně 45 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku.

     5. Matematika rozšiřující

Výsledky přijímacích zkoušek z matematiky mohou být nahrazeny výsledkem zkoušky Matematika rozšiřující, a to tak, že výsledek 1 z testu Matematika rozšiřující se vyhodnotí jako 1000 bodů z přijímací zkoušky, výsledek 2 jako 900 bodů a výsledek 3 jako 800 bodů.

Uchazeči přijatí bez přijímací zkoušky budou vyrozuměni před termínem přijímací zkoušky a neobdrží na ni pozvánku.

Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářskému studiu v českém jazyce. Ve své přihlášce můžete uvést až tři programy, ale jejich pořadí je závazné a nelze je dodatečně upravovat.

Na každý z programů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na prvním místě a splnili podmínky přijetí. Pokud nebude naplněna kapacita programu uchazeči, kteří tento program uvedli v přihlášce na prvním místě a splnili podmínky přijetí, budou dále na tento program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě druhém a splnili podmínky přijetí. Pokud nebude naplněna kapacita programu úspěšnými uchazeči, kteří tento program v přihlášce uvedli na prvním nebo druhém místě, budou dále na tento program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě třetím a splnili podmínky přijetí. Uvedení druhého, resp. třetího oboru v přihlášce není povinné.

Podat přihlášku (do 30. dubna).

Po odeslání přihlášky obdržíte na svou elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvedete, číslo účtu a variabilní symbol, sloužící mj. k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (930 Kč).

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je přihláška řádně vyplněna a kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem.

Pokud patříte mezi uchazeče se specifickými studijními požadavky, podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webu Střediska handicapovaných studentů VŠE.

 1. Na VŠE nemusí uchazeči o studium dokládat nostrifikaci předchozího zahraničního vzdělání. Uchazeči prokazují předchozí vzdělání ze zahraničí odevzdáním:
 • úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání,
 • jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a
 • potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Aplikace pro podání žádosti je k dispozici na https://edu.vse.cz/.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Fakulta mezinárodních vztahů vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

 1. Test z českého jazyka

Pokud v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z českého jazyka. Bližší informace a návod na přihlášení naleznete zde: https://kaj.vse.cz/prijimaci-zkouska-z-ceskeho-jazyka/.

Maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka lze dále nahradit certifikátem potvrzujícím požadovanou znalost českého jazyka vydaným Fakultou mezinárodních vztahů VŠE na základě ročního nebo půlročního přípravného kurzu organizovaného fakultou (více na http://kurzy-ceskyjazyk.vse.cz/).

Dokumenty se k přihlášce dokládají výhradně elektronicky, a to v digitálně podepsané verzi.

 • Upozornění pro uchazeče ze Slovenska: na Slovensku získáte z tzv. zaručené konverze dokumenty ve formátu .asice. Do dokumentů v InSIS vložte celý kontejner ASICE.
 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým emailem.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace https://edu.vse.cz/.

 • Uchazeč do InSIS dokument nevkládá.
 • Jakmile bude žádost o posouzení vzdělání vyřízena, bude předána studijnímu oddělení.
 • Uchazeč bude informován automatickým emailem.

Pokud uvedený dokument nemáte k dispozici před uzavřením přihlášky (30. dubna), můžete ho doložit i později, při zápisu do studia, a to rovněž elektronicky. Na základě písemné žádosti doručené nejpozději v den zápisu lze stanovit individuální termín zápisu těm uchazečům, kteří skládají maturitní zkoušku v září, a těm uchazečům, kteří čekají na vyřízení nostrifikace. Individuální termín zápisu se může konat nejpozději před začátkem výuky.

Doklady pro přijetí bez přijímací zkoušky je nutné vložit do 30. dubna. Pozdější doložení nebude možné.

Studijní výsledky dosažené na střední škole se dokládají prostřednictvím formuláře Potvrzení studijních výsledků ze střední školy (případně jeho anglické verze: Confirmation of study results from secondary school). Je nezbytné formulář stáhnout na disk počítače a otevřít v aplikaci Microsoft Excel. Formulář nevyplňujte přímo v prohlížeči ani v případě, že by se Vám zpřístupnil v novém okně. Pokud jsou správně vyplněna všechna povinná (podbarvená) pole, tj. jméno, datum narození, zvolen první a druhý jazyk odpovídající volbě v přihlášce a vyplněno celkem 21 známek, celkový průměr se automaticky dopočte a formulář lze skrze tlačítko v pravém horním rohu formuláře exportovat do PDF formátu umožňujícího vložit elektronický podpis. Pokud nejsou vyplněna všechna povinná pole, dokument nelze vytisknout, exportovat ani uložit jako PDF.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým emailem.

V rámci přijímacího řízení na Fakultu mezinárodních vztahů je nutno absolvovat dva testy z cizích jazyků na úrovni B1/B2 a test z matematiky. Přijímací zkouška má formu tří testů vyplňovaných na počítači. Své odpovědi tak můžete libovolně upravovat a výsledek vidíte ihned po skončení posledního testu. Test z matematiky trvá 60 minut, test z každého jazyka 35 minut. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů.

Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Rámcový obsah přijímací zkoušky: Matematika, Angličtina, Ostatní cizí jazyky

Vzorové testy

Přípravné kurzy

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů ze všech předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký překročí bodovou hranici pro celkový součet stanovenou děkanem v závislosti na finanční politice státu vůči resortu vysokých škol a kapacitě fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výsledek se dozvíte na prihlasky.vse.cz.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) ne­vy­užijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Postup při odvolacím řízení

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se podává písemně doporučenou poštou, prostřednictvím podatelny VŠE nebo datovou schránkou. Uchazeči budou na jednotlivé programy, které uvedou v odvolání, přijímáni až do stanovené kapacity, a to dle počtu bodů dosažených u přijímací zkoušky. Odvolání zašlete nejpozději do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí na adresu:

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

FMV – studijní oddělení

nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

 

Vzorový formulář

 

Uchazeči, kteří budou na základě odvolání přijati ke studiu, obdrží rozhodnutí do úložiště v přihlášce v informačním systému VŠE a také dostanou podrobnější informace o zápisu a zahájení studia emailem. Neúspěšní uchazeči budou o výsledku odvolání vyrozuměni doporučeným dopisem do vlastních rukou od rektora VŠE.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu v kombinované formě (Manažer obchodu) je dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou.

Dalšími podmínkami přijetí jsou:

 • minimálně dvouletá praxe v jakémkoliv oboru (obor proto není určen pro čerstvé maturanty),
 • vykonání přijímací zkoušky, skládající se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z anglického jazyka.

Možnosti přijetí bez přijímaček

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny výsledky z „Přijímacích zkoušek nanečisto“ pořádaných Vysokou školou ekonomickou v Praze (https://nanecisto.vse.cz/). V případě, že uchazeč získal u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů z obou testů, bude přijat bez přijímacího řízení.

Výsledky „Přijímacích zkoušek nanečisto“ se přebírají z elektronického informačního systému VŠE v případě, že o to uchazeč nejpozději v den Přijímacích zkoušek nanečisto písemně požádá děkana prostřednictvím studijního oddělení fakulty.

Přihláška

Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářskému studiu v českém jazyce. Pokud se uchazeč hlásí na program Manažer obchodu, může v přihlášce uvést pouze tento obor (tj. není možná kombinace s jakýmkoliv jiným oborem studia).

Nejde-li Vám dohledat škola podle názvu, který měla v době maturity, napište obecný nebo podobný název školy a v rozbalené nabídce škol hledejte podle ulice a města, kde jste studoval/a. Pak vyhledejte obor studia, také hledejte ten nejpodobnější. Rok maturity zadáváte buď skutečný, nebo plánovaný.

Pokud patříte mezi uchazeče se specifickými studijními požadavky, podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webu Střediska handicapovaných studentů VŠE.

Podat přihlášku (do 30. dubna)

Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu

 1. Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou je ověřováno bezprostředně před vykonáním přijímací zkouš­ky a nejpozději v den zápisu do studia. Uchazeči jej prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení (https://ci.vse.cz/podpora/postupy/konverze-dokumentu-2/konverze-do-elektronicke-podoby/).
 2. Podmínka dvouleté praxe je ověřována spolu s podanou přihláškou; uchazeči ji prokazují odevzdáním relevantních dokumentů (např. výpis ČSSZ, potvrzení zaměstnavatele s digitálním podpisem nebo konvertované na CzechPointu).

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

 1. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace https://edu.vse.cz/, a to:
 • předložením úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání,
 • jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a
 • potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu. Výsledek posouzení je fakultě předán automaticky.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Fakulta mezinárodních vztahů vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

Jak vypadá přijímací zkouška do kombinovaného studia?

Vykonání přijímací zkoušky ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka má formu dvou oddělených testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů.

Okruhy otázek k testu všeobecných znalostí

 • Právní a politický systém ČR
 • Národní hospodářství
 • Tržní ekonomika
 • Podnikání
 • Organizačně právní formy podnikání
 • Majetek podniku
 • Náklady, výnosy, zisk, daně
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Evropská unie (instituce, vnitřní trh, evropská měnová unie)
 • Integrační uskupení ve světové ekonomice (BRIC, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR)
 • Mezinárodní organizace (OSN, OECD, ILO, MMF, Světová banka, WTO)

Vzorové testy z minulých let

Přijímací řízení pro program Manažer obchodu zahrnují testy:

 

Od podání přihlášky po začátek studia na FMV

 1. Prvním krokem ke studiu na FMV je založení a vyplnění přihlášky, a to na http://insis.vse.cz/prihlaska/. Přihlašovací údaje obdržíte na e-mail. Vyplňte všechny sekce tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit. Pozornost věnujte zejména pořadí programů, které je závazné a nelze ho po přijetí měnit. Vyberte jazyky pro přijímací zkoušku. Do přihlášky také vkládáte relevantní dokumenty. Přihlášky obvykle začínáme přijímat koncem listopadu a přihlašování končí 30. dubna.

 2. Přímo při vyplňování přihlášky můžete uhradit poplatek za přijímací zkoušku, a to platební kartou. Případně můžete využít zobrazené QR kód nebo platební údaje a poplatek na účet VŠE zaslat převodem nebo poukázkou. V takovém případě ale dejte pozor na správné vyplnění variabilního symbolu, který je nutný pro spojení platby s přihláškou. Dále zpracováváme jen zaplacené a kompletně vyplněné přihlášky.

 3. Pokud se hlásíte ze zahraničí a neskládali jste maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, musíte se také přihlásit na vstupní test z českého jazyka pro cizince, a to podle instrukcí katedry anglického jazyka. Na test vám přijde samostatná pozvánka a koná se obvykle pár dnů před samotnou přijímací zkouškou.

 4. Několik dnů po uzavření přihlášek, tj. začátkem května vám emailem zašleme pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka obsahuje den, hodinu a místnost konání zkoušky a uvedený termín je závazný. Jeho změna není vzhledem k počtu uchazečů obvykle vůbec možná. Pozvánka obsahuje kód nutný ke spuštění přijímacího testu, proto jí v den přijímací zkoušky přineste s sebou vytištěnou nebo v mobilu.

 5. Přijímací zkoušky se na FMV konají formou elektronických testů na počítači. Své odpovědi tak můžete libovolně upravovat a výsledek vidíte ihned po skončení posledního testu. Test z matematiky trvá 60 minut, test z každého jazyka 35 minut.

 6. Zpravidla hned druhý den po skončení přijímací zkoušek vyhlásí děkan fakulty bodové hranice pro přijetí, a to jak pro celkový součet, tak pro jednotlivé testy. Následně se stav přijetí objeví ve vaší elektronické přihlášce. Dopis o přijetí se v PDF uloží ve vaší přihlášce, poštou zasíláme pouze negativní rozhodnutí. Odvolání je možné do jednoho měsíce od doručení a musí mít písemnou formu s podpisem.

 7. Přijaté uchazeče oslovíme emailem a vyzveme je k potvrzení návratky (online v InSIS, v oddílu Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE). Tou závazně stvrzujete zájem o studium. Po doložení maturitního vysvědčení může z naší strany proběhnout zápis do studia.

 8. Krátce po zápisu do studia vám přidělíme pevný rozvrh pro první semestr a vybudete mít celé léto na to, abyste si k němu přidali dva cizí jazyky a případně další předměty, které byste chtěli v první semestru studovat. Zájemci o ubytování na koleji se budou registrovat svým uživatelským jménem v přihlašovacím systému kolejí. Uchazeči, kteří nebudou moci doložit doklad o maturitní zkoušce budou muset v této fázi čekat, založení studia a přístup do systému je možný až po předložení dokladu o středním vzdělání.

 9. Na začátku září potvrdíte v jednotlivých kolech zápisu svůj rozvrh a poznáte se se svými budoucími spolužáky na seznamovacím kurzu. Obvykle ve třetím týdnu v září začíná výuka v prvním semestru.

Potřebuješ další informace o studiu?

Kontakt

Kontakt

E-mail: fmv@vse.cz