Přijímací řízení do bakalářského studia

Důležité termíny

 1. Začátek přijímání přihlášek: listopad 2022

 2. Den otevřených dveří Univerzitní: 20. prosince 2022, Fakultní: 21. ledna 2023

 3. Test z českého jazyka: 8. června 2023 (pouze pro cizince)

 4. Přijímací zkoušky: 13. června 2023

 5. Zápis přijatých do studia: on-line do 23. června 2023

Pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů v českém jazyce v prezenční formě studia platí tyto podmínky přijetí. 

Zákonnou podmínkou přijetí je dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou.  

Dalšími podmínkami přijetí jsou: 

 • Vykonání přijímací zkoušky skládající se: 
  • z testu z matematiky,  
  • z testu z angličtiny a  
  • z testu z druhého cizího jazyka.  

Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeč skládá zkoušku vždy z angličtiny a druhého cizího jazyka, kterým může být francouzština, němčina, ruština či španělština, pokud nejde o jeho mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož je uchazeč státním příslušníkem; ve výjimečných případech může děkan z pravidla pro výběr cizího jazyka povolit výjimku.

Přijat může být pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů. 

 • Úspěšné složení maturitní zkoušky z českého, resp. slovenského jazyka, případně úspěšné složení testu z českého jazyka. 

 Další podmínky jsou stanoveny pro přijetí ke studiu  

Přijímací zkoušku lze prominout na základě následujících skutečností:

        1. Vynikající výsledky ze střední školy

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny studijními výsledky ze střední školy, a to konkrétně výsledky z matematiky a těch dvou cizích jazyků (nebo seminářů, pokud nebyl předmět vyučován), ze kterých by uchazeč jinak skládal přijímací zkoušku, za posledních 5 pololetí (za první pololetí posledního ročníku a čtyři jemu bezprostředně předcházející pololetí). Uchazeč bude přijat bez přijímacího řízení v případě, že průměr výše uvedených známek bude menší nebo roven hodnotě stanovené děkanem, tj. 1,50 pro programy Mezinárodní obchod a Cestovní ruch a 1,25 pro program Mezinárodní studia a diplomacie.

        2. Přijímací zkoušky nanečisto, pořádané VŠE (https://nanecisto.vse.cz/).

Bez přijímaček bude přijat uchazeč, který získal u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů z každého z testů. V případě, že uchazeč skládal u Přijímacích zkoušek nanečisto zkoušku jen z jednoho cizího jazyka a dosáhl alespoň 70 % z obou testů, použijí se výsledky z Přijímacích zkoušek nanečisto k vyhodnocení testu z matematiky a tohoto cizího jazyka. Přijímací zkoušku z druhého cizího jazyka složí uchazeč v řádném termínu přijímacích zkoušek.

        3. Matematika rozšiřující

Výsledky přijímacích zkoušek z matematiky mohou být nahrazeny výsledkem zkoušky Matematika rozšiřující, a to tak, že výsledek 1 z testu Matematika rozšiřující se vyhodnotí jako 1000 bodů z přijímací zkoušky, výsledek 2 jako 900 bodů a výsledek 3 jako 800 bodů.

        4. Soutěže pro studenty středních škol

Do programu Mezinárodní obchod anebo Cestovní ruch může být přijat bez přijímací zkoušky též uchazeč, který doloží jednu z následujících skutečností:

 1. Umístění se na 1. místě v regionálním kole soutěže High School Business Challenge pořádané Fakultou mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s European Foundation for Entrepreneurship Development.
 2. Postoupení do celostátního kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání, z.ú.

 

Uchazeči přijatí bez přijímací zkoušky budou vyrozuměni před termínem přijímací zkoušky a neobdrží na ni pozvánku.

Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářskému studiu v českém jazyce. Ve své přihlášce můžete uvést až tři programy, ale jejich pořadí je závazné a nelze je dodatečně upravovat.

Na každý z programů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na prvním místě a splnili podmínky přijetí. Pokud nebude naplněna kapacita programu uchazeči, kteří tento program uvedli v přihlášce na prvním místě a splnili podmínky přijetí, budou dále na tento program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě druhém a splnili podmínky přijetí. Pokud nebude naplněna kapacita programu úspěšnými uchazeči, kteří tento program v přihlášce uvedli na prvním nebo druhém místě, budou dále na tento program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě třetím a splnili podmínky přijetí. Uvedení druhého, resp. třetího oboru v přihlášce není povinné.

Podat přihlášku (do 30. dubna).

Po odeslání přihlášky obdržíte na svou elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvedete, číslo účtu a variabilní symbol, sloužící mj. k úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (880 Kč).

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je přihláška řádně vyplněna a kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem.

Pokud patříte mezi uchazeče se specifickými studijními požadavky, podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webu Střediska handicapovaných studentů VŠE.

 1. Na VŠE nemusí uchazeči o studium dokládat nostrifikaci předchozího zahraničního vzdělání. Uchazeči prokazují předchozí vzdělání ze zahraničí odevzdáním:
 • úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání,
 • jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a
 • potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Aplikace pro podání žádosti je k dispozici na https://edu.vse.cz/.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Fakulta mezinárodních vztahů vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

 1. Test z českého jazyka

Pokud v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z českého jazyka. Bližší informace a návod na přihlášení naleznete zde: https://kaj.vse.cz/prijimaci-zkouska-z-ceskeho-jazyka/.

Maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka lze dále nahradit certifikátem potvrzujícím požadovanou znalost českého jazyka vydaným Fakultou mezinárodních vztahů VŠE na základě ročního nebo půlročního přípravného kurzu organizovaného fakultou (více na http://kurzy-ceskyjazyk.vse.cz/).

Dokumenty se k přihlášce dokládají výhradně elektronicky, a to v digitálně podepsané verzi.

 • Upozornění pro uchazeče ze Slovenska: na Slovensku získáte z tzv. zaručené konverze dokumenty ve formátu .asice. Do dokumentů v InSIS vložte celý kontejner ASICE.

1. Maturitní vysvědčení

Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým emailem.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace https://edu.vse.cz/.

 • Uchazeč do InSIS dokument nevkládá.
 • Jakmile bude žádost o posouzení vzdělání vyřízena, bude předána studijnímu oddělení.
 • Uchazeč bude informován automatickým emailem.

Pokud uvedený dokument nemáte k dispozici před uzavřením přihlášky (30. dubna), můžete ho doložit i později, při zápisu do studia, a to rovněž elektronicky. Na základě písemné žádosti doručené nejpozději v den zápisu může děkan stanovit individuální termín zápisu těm uchazečům, kteří skládají maturitní zkoušku v září a těm uchazečům, kteří čekají na vyřízení nostrifikace. Individuální termín zápisu se může konat nejpozději před začátkem výuky.

2. Potvrzení výsledků předchozího studia (pro přijetí bez přijímací zkoušky)

a) Vynikající studijní výsledky ze střední školy se dokládají jedním z těchto způsobů:

 • výpisem známek ze střední školy podepsaným ředitelem na tomto formuláři* nebo jeho digitálně podepsanou kopií,
 • ředitelem digitálně podepsaným katalogovým listem s požadovanými známkami ze střední školy,
 • digitálně podepsanou kopií katalogového listu s požadovanými známkami ze střední školy,
 • digitálně podepsanými kopiemi vysvědčení za posledních 5 pololetí střední školy, tj. první pololetí posledního ročníku střední školy a obě pololetí dvou ročníků předcházejících.

V případě vysvědčení ze zahraničí uveďte také informaci o převodu známek na český systém (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). Uchazeči, kteří studovali mimo Českou republiku a Slovensko, přiloží k přihlášce vedle formuláře pro prominutí také příslušná vysvědčení.

b) Výsledky Přijímacích zkoušek nanečisto se přebírají z elektronického informačního systému VŠE.

c) Výsledky zkoušky Matematika rozšiřující se ověřují bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie výpisu výsledku zkoušky Matematika+ nebo jejím výpisem s elektronickým podpisem.

d) Úspěch v soutěži High School Business Challenge uchazeč dokládá elektronickým potvrzením vydaným studentským spolkem SKOK Vysoké školy ekonomické v Praze (skok.vse.cz)

e) Úspěch v Ekonomické olympiádě uchazeč dokládá autorizovanou digitální konverzí diplomu vydaného Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV) potvrzující účast v celostátním kole středoškolské Ekonomické olympiády nebo autorizovanou digitální konverzí diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy potvrzující postoupení do celostátního kola středoškolské Ekonomické olympiády pořádané INEV.

Dokumenty je nutné vložit do 30. dubna. Pozdější doložení nebude možné.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým emailem.
 • Pokud dokument neprokáže splnění daných podmínek, odmítneme ho a uvědomíme Vás automatickým emailem.

3. Nahrazení maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka (pro uchazeče ze zahraničí)

Uchazeči odevzdávají úředně ověřenou kopii certifikátu potvrzujícího požadovanou  znalost českého jazyka (na základě testu z českého jazyka), který vydala Fakulta mezinárodních vztahů VŠE. Podmínky jsou ověřovány bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky a nejpozději v den zápisu do studia. Individuální termín zápisu se může konat nejpozději před začátkem výuky.

Pokud uvedený dokument nemáte k dispozici před uzavřením přihlášky (30. dubna), můžete ho doložit i později, při zápisu do studia, a to rovněž elektronicky.

V rámci přijímacího řízení na Fakultu mezinárodních vztahů je nutno absolvovat dva testy z cizích jazyků na úrovni B1/B2 a test z matematiky. Přijímací zkouška má formu tří testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Rámcový obsah přijímací zkoušky: Matematika, Angličtina, Ostatní cizí jazyky

Vzorové testy

Přípravné kurzy

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů ze všech předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký překročí bodovou hranici pro celkový součet stanovenou děkanem v závislosti na finanční politice státu vůči resortu vysokých škol a kapacitě fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výsledek se dozvíte na prihlasky.vse.cz.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) ne­vy­užijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu v kombinované formě (Manažer obchodu) je dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou.

Dalšími podmínkami přijetí jsou:

 • minimálně dvouletá praxe v jakémkoliv oboru (obor proto není určen pro čerstvé maturanty),
 • vykonání přijímací zkoušky, skládající se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z anglického jazyka.

Možnosti přijetí bez přijímaček

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nahrazeny výsledky z „Přijímacích zkoušek nanečisto“ pořádaných Vysokou školou ekonomickou v Praze (https://nanecisto.vse.cz/). V případě, že uchazeč získal u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů z obou testů, bude přijat bez přijímacího řízení.

Výsledky „Přijímacích zkoušek nanečisto“ se přebírají z elektronického informačního systému VŠE v případě, že o to uchazeč nejpozději v den Přijímacích zkoušek nanečisto písemně požádá děkana prostřednictvím studijního oddělení fakulty.

Přihláška

Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářskému studiu v českém jazyce. Pokud se uchazeč hlásí na program Manažer obchodu, může v přihlášce uvést pouze tento obor (tj. není možná kombinace s jakýmkoliv jiným oborem studia).

Nejde-li Vám dohledat škola podle názvu, který měla v době maturity, napište obecný nebo podobný název školy a v rozbalené nabídce škol hledejte podle ulice a města, kde jste studoval/a. Pak vyhledejte obor studia, také hledejte ten nejpodobnější. Rok maturity zadáváte buď skutečný, nebo plánovaný.

Pokud patříte mezi uchazeče se specifickými studijními požadavky, podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webu Střediska handicapovaných studentů VŠE.

Podat přihlášku (do 30. dubna)

Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu

 1. Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou je ověřováno bezprostředně před vykonáním přijímací zkouš­ky a nejpozději v den zápisu do studia. Uchazeči jej prokazují odevzdáním digitálně podepsané kopie maturitního vysvědčení (https://ci.vse.cz/podpora/postupy/konverze-dokumentu-2/konverze-do-elektronicke-podoby/).
 2. Podmínka dvouleté praxe je ověřována spolu s podanou přihláškou; uchazeči ji prokazují odevzdáním relevantních dokumentů (např. výpis ČSSZ, potvrzení zaměstnavatele s digitálním podpisem nebo konvertované na CzechPointu).

Nejzazší termín pro doložení splnění výše uvedených podmínek je termín zápisu do studia.

 1. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace https://edu.vse.cz/, a to:
 • předložením úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání,
 • jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a
 • potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu. Výsledek posouzení je fakultě předán automaticky.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Fakulta mezinárodních vztahů vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

Jak vypadá přijímací zkouška do kombinovaného studia?

Vykonání přijímací zkoušky ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka má formu dvou oddělených testů vyplňovaných na počítači. Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů.

Okruhy otázek k testu všeobecných znalostí

 • Právní a politický systém ČR
 • Národní hospodářství
 • Tržní ekonomika
 • Podnikání
 • Organizačně právní formy podnikání
 • Majetek podniku
 • Náklady, výnosy, zisk, daně
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Evropská unie (instituce, vnitřní trh, evropská měnová unie)
 • Integrační uskupení ve světové ekonomice (BRIC, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR)
 • Mezinárodní organizace (OSN, OECD, ILO, MMF, Světová banka, WTO)

Vzorové testy z minulých let

Přijímací řízení pro program Manažer obchodu zahrnují testy:

 

Od podání přihlášky po začátek studia na FMV

 1. Prvním krokem ke studiu na FMV je založení a vyplnění přihlášky, a to na http://insis.vse.cz/prihlaska/. Přihlašovací údaje obdržíte na e-mail. Vyplňte všechny sekce tak, aby byly označeny zeleným symbolem. Červený symbol vždy značí, že některý z požadovaných údajů chybí a je třeba ho doplnit. Pozornost věnujte zejména pořadí programů, které je závazné a nelze ho po přijetí měnit. Vyberte jazyky pro přijímací zkoušku. Do přihlášky také vkládáte relevantní dokumenty. Přihlášky obvykle začínáme přijímat koncem listopadu a přihlašování končí 30. dubna.

 2. Přímo při vyplňování přihlášky můžete uhradit poplatek za přijímací zkoušku, a to platební kartou. Případně můžete využít zobrazené QR kód nebo platební údaje a poplatek na účet VŠE zaslat převodem nebo poukázkou. V takovém případě ale dejte pozor na správné vyplnění variabilního symbolu, který je nutný pro spojení platby s přihláškou. Dále zpracováváme jen zaplacené a kompletně vyplněné přihlášky.

 3. Pokud se hlásíte ze zahraničí a neskládali jste maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, musíte se také přihlásit na vstupní test z českého jazyka pro cizince, a to podle instrukcí katedry anglického jazyka. Na test vám přijde samostatná pozvánka a koná se obvykle pár dnů před samotnou přijímací zkouškou.

 4. Několik dnů po uzavření přihlášek, tj. začátkem května vám emailem zašleme pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka obsahuje den, hodinu a místnost konání zkoušky a uvedený termín je závazný. Jeho změna není vzhledem k počtu uchazečů obvykle vůbec možná. Vždy ale pořádáme také náhradní termín v srpnu, na který vás může přihlásit studijní referentka FMV. Pozvánka obsahuje kód nutný ke spuštění přijímacího testu, proto jí v den přijímací zkoušky přineste s sebou vytištěnou nebo v mobilu.

 5. Přijímací zkoušky se na FMV konají formou elektronických testů na počítači. Své odpovědi tak můžete libovolně upravovat a výsledek vidíte ihned po skončení posledního testu. Test z matematiky trvá 60 minut, test z každého jazyka 35 minut.

 6. Zpravidla hned druhý den po skončení přijímací zkoušek vyhlásí děkan fakulty bodové hranice pro přijetí, a to jak pro celkový součet, tak pro jednotlivé testy. Následně se stav přijetí objeví ve vaší elektronické přihlášce. Dopis o přijetí se v PDF uloží ve vaší přihlášce, poštou zasíláme pouze negativní rozhodnutí. Odvolání je možné do jednoho měsíce od doručení a musí mít písemnou formu s podpisem.

 7. Přijaté uchazeče oslovíme ihned také mailem a pozveme je na zápis do studia. Ten se koná koncem června a účast na něm je pro všechny přijaté uchazeče povinná. Zastoupení je možné jen na základě ověřené plné moci. Součástí zápisu je také informační soustředění a focení na školní karty. Dozvíte se, jak vyzvednout své uživatelské jméno a heslo a začít používat celý studijní informační systém InSIS.

 8. Krátce po zápisu do studia vám přidělíme pevný rozvrh pro první semestr a vybudete mít celé léto na to, abyste si k němu přidali dva cizí jazyky a případně další předměty, které byste chtěli v první semestru studovat. Zájemci o ubytování na koleji se budou registrovat svým uživatelským jménem v přihlašovacím systému kolejí. Uchazeči, kteří nebudou moci doložit doklad o maturitní zkoušce budou muset v této fázi čekat, založení studia a přístup do systému je možný až po předložení dokladu o středním vzdělání.

 9. Na začátku září potvrdíte v jednotlivých kolech zápisu svůj rozvrh a začnete se setkávat se svými budoucími spolužáky, a to na seznamovacím kurzu a na slavnostní imatrikulaci, na níž vás pozveme koncem srpna. Imatrikulace je vaším prvním akademickým obřadem a vyžaduje formální společenský úbor. Obvykle ve třetím týdnu v září začíná výuka v prvním semestru.

Potřebuješ další informace o studiu?

Kontakt

Kontakt

E-mail: fmv@vse.cz