Akademický senát

Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze je samosprávným akademickým orgánem podle § 26 a § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Předsednictvo Akademického senátu FMV

Mgr. Alena Češková

Předsedkyně Akademického senátu FMV

doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

Místopředseda Akademického senátu FMV

Kurie akademických pracovníků

Ing. Ondřej Neuschl

Ing. Ondřej Neuschl

Místopředseda Akademického senátu FMV

Studentská kurie

Základní informace o Akademickém senátu FMV

Pravomoci Akademického senátu FMV

  1. Akademický senát fakulty na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

  2. Akademický senát fakulty na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy.

  3. Akademický senát fakulty schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání.

  4. Akademický senát fakulty schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem.

  5. Akademický senát fakulty schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě.

  6. Akademický senát fakulty schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty.

  7. Akademický senát fakulty se usnáší o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce

  8. Akademický senát fakulty na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

  9. Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Členové akademického senátu:

Jméno Role Poznámka
Mgr. Halka Čapková, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
Ing. Pavel Černý, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
Mgr. Alena Češková člen, předsedaKurie akademických pracovníků
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
PhDr. Martin Filip, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
Bc. Kateřina Linhartová členStudentská kurie
Bc. Yue Ma členStudentská kurie
doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. člen, místopředsedaKurie akademických pracovníků
Ing. Ondřej Neuschl člen, místopředsedaStudentská kurie
doc. Ing. Květa Olšanová, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
PhDr. Zdena Pošvicová členKurie akademických pracovníků
doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. členKurie akademických pracovníků
Ing. Patrik Šváb členStudentská kurie
Bc. Kristián Tomčo členStudentská kurie
Martin Trojan členStudentská kurie

Materiály k projednání AS FMV jsou k dispozici v SharePointu AS FMV (uživatelské jméno včetně koncovky @vse.cz a heslo dle InSIS) akademické obci FMV, tj. zaměstnancům i studentům, alespoň 1 týden před projednáváním.

MATERIÁLY K PROJEDNÁNÍ AS FMV

Záznamy jednání jsou dostupné členům akademické obce v intranetu FMV (po přihlášení do Office 365).

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Současní členové Akademického senátu FMV jsou zvoleni na období od 24.září 2023 do 23.září 2026.

Volby do AS VŠE na Fakultě mezinárodních vztahů: