Vědecká rada

Vědecká rada je dle § 25, odst. 1, písm. c zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o VŠ) samosprávným akademickým orgánem fakulty.

Základní informace o vědecké radě

Jaká je role vědecké rady?

  1. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FMV vypracovaný v souladu se strategickým záměrem VŠE a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru FMV.

  2. Schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na FMV, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě VŠE.

  3. Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na FMV.

  4. Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na FMV.

  5. Vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.

  6. Vyjadřuje se k záležitostem, které jí předloží děkan.

Termíny zasedání