Vědecká rada

Vědecká rada je dle § 25, odst. 1, písm. c zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o VŠ) samosprávným akademickým orgánem fakulty.

Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠE. Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan, a to s předchozím souhlasem Akademického senátu fakulty.

Předsedou vědecké rady fakulty je děkan fakulty. Funkční období ostatních členů vědecké rady fakulty končí prvním dnem funkčního období nově jmenovaného děkana.

 

Členové vědecké rady:

Jméno Role Poznámka
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. člen
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. členexterní člen
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. členexterní člen, rektor, Ekonomická univerzita Bratislava
Ing. Peter Drábik, MSc., Ph.D. členexterní člen, děkan, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. člen
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. členFMV, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra ekonomiky a systémů řízení
doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. člen
JUDr. Věra Jeřábková, CSc. členexterní člen, ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. člen
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. členexterní člen, vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, Metropolitní univerzita Praha
prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc. členexterní člen, děkanka Fakulty mezinárodních vztahů EU Bratislava
doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. členexterní člen, prorektor pro mezinárodní vztahy, ČZU
prof. Ing. Hana Machková, CSc. člen
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. člen
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA člen
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. členexterní člen, Ekonomická fakulta, Technická univerzita Liberec
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. členexterní člen, vedoucí katedry politologie IPS FSV UK
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. člen
prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. člen
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. člen
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. předseda, člen
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. členexterní člen, Slezská univerzita, Obchodně-podnikatelská fakulta
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. členexterní člen
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. člen

Jaká je role vědecké rady?

  1. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FMV vypracovaný v souladu se strategickým záměrem VŠE a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru FMV.

  2. Schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na FMV, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě VŠE.

  3. Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na FMV.

  4. Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na FMV.

  5. Vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.

  6. Vyjadřuje se k záležitostem, které jí předloží děkan.

Termíny zasedání

Způsob jednání vědecké rady fakulty stanoví Jednací řád vědecké rady fakulty. Další informace naleznete ve Statutu Fakulty mezinárodních vztahů.