Vědecká rada

Vědecká rada je dle § 25, odst. 1, písm. c zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o VŠ) samosprávným akademickým orgánem fakulty.

Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠE. Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan, a to s předchozím souhlasem Akademického senátu fakulty.

Předsedou vědecké rady fakulty je děkan fakulty. Funkční období ostatních členů vědecké rady fakulty končí prvním dnem funkčního období nově jmenovaného děkana.

 

Členové vědecké rady:

Jméno Role Poznámka
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. člen
doc. Mats Braun, Ph.D. členexterní člen, ředitel, Ústav mezinárodních vztahů
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. členexterní člen, Metropolitní univerzita Praha
Ing. Senta Čermáková členexterní člen, Czechitas
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. členexterní člen, rektor, Ekonomická univerzita Bratislava
Ing. Radomil Doležal, MBA členexterní člen, ředitel, CzechTrade
doc. Ing. Peter Drábik, MSc., Ph.D. členexterní člen, děkan, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. člen
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. členFMV, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra ekonomiky a systémů řízení
doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. člen
doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. člen
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. člen
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. předseda, člen
doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. členexterní člen, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
Mgr. Ing. Dana Kovaříková, M.A. členexterní člen, ředitelka, Diplomatická akademie MZV
prof. Ing. Hana Machková, CSc. člen
prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. členexterní člen, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita
doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc člen
doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. člen
doc. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. členexterní člen, Metropolitní univerzita Praha
doc. Ing. Květa Olšanová, Ph.D. člen
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. členexterní člen, Ekonomická fakulta, Technická univerzita Liberec
doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. člen
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. členFM, Jindřichův Hradec, VŠE v Praze
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. člen
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. členexterní člen, Právnická fakulta UK
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. člen
doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. člen
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. člen

Jaká je role vědecké rady?

  1. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FMV vypracovaný v souladu se strategickým záměrem VŠE a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru FMV.

  2. Schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na FMV, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě VŠE.

  3. Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na FMV.

  4. Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na FMV.

  5. Vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.

  6. Vyjadřuje se k záležitostem, které jí předloží děkan.

Termíny zasedání

Způsob jednání vědecké rady fakulty stanoví Jednací řád vědecké rady fakulty. Další informace naleznete ve Statutu Fakulty mezinárodních vztahů.