Praxe a stáže

Aktuální nabídky stáží

Aktuální nabídky stáží jsou k dispozici ve studentském intranetu FMV.

Pravidelné nabídky stáží

Pravidelné nabídky a typy na absolvování stáží naleznete na stránce s aktuálními nabídkami stáží.

Fakulta mezinárodních vztahů považuje praktické zkušenosti studentů s prací v mezinárodním prostředí za zásadní součást vzdělání a velkou konkurenční výhodu svých absolventů. Z toho důvodu jsou odborné praxe součástí magisterských studijních programů FMV, i bakalářských. Při splnění podmínek daných fakultou jsou tyto praxe uznatelné v rámci povinně volitelných kreditů (fVB, fVM nebo sV).

 

Identy praxí, podmínky a finanční podpora

Postup

  1. Prvním krokem je výběrové řízení. FMV pravidelně vypisuje výběrová řízení na řadu stáží po celém světě – stačí jen sledovat web FMV. Pokud si student praxi našel sám, posoudí a schválí stáž proděkan pro pedagogiku, a to na základě výpisu pracovní pozice (job description) potvrzeném firmou včetně rozsahu pracovní doby a délky stáže.

  2. Ke schválené stáži je třeba vyhledat vhodného garanta z řad akademických pracovníků FMV, který se studentem po dobu stáže spolupracuje a u kterého bude student psát a následně obhájí písemný projekt ze stáže. Garanta přiděluje proděkan pro pedagogickou činnost, ale vždy uvítá návrh studenta. Vybírejte tedy podle odborného zaměření i podle chuti s dotyčným spolupracovat.

  3. Následně je třeba vyplnit a podepsat příslušné třístranné smlouvy. Ty se liší pro různé typy stáží i institucí. S výjimkou stáží v CzechTrade a CzechInvest podepisuje fakulta smlouvy jako poslední. S podpisem firmy či instituce a svým tedy vše zaneste Ing. Evě Grebe, anebo přímo proděkanovi pro pedagogickou činnost. U stáží na ambasádách se třístranná smlouva obvykle nahrazuje oficiálním potvrzením ambasády nebo MZV o schválení stáže.

  4. Po odevzdání všech smluv a splnění formalit je vaše stáž evidována fakultou v jejím elektronickém systému, případně také v InSIS, pokud jde o stáž v zahraničí. Na základě této evidence vám bude na začátku daného semestru zapsán předmět stáže a vyplacena finanční podpora. Z vaší strany již tedy není v této fázi třeba žádná žádost.

  5. Po zahájení výuky v semestru, do kterého bude stáž uznána, vám Ing. Eva Grebe zapíše stáž do InSIS. Předměty stáží nelze registrovat, ani si je nemůžete sami zapsat. Zároveň vám u vybraných typů stáží odstraníme ze zápisu všechny ostatní předměty.

  6. Nejdříve na začátku měsíce následujícím po zahájení stáže vám bude vyplacena finanční podpora. Její výše vychází ze stipendijní vyhlášky a jako každé stipendium je nenároková. Výši stipendia ovlivňuje také stav vašeho studia. O vyplacení stipendia není třeba žádat, ale nezapomeňte studijní referentce včas sdělit číslo účtu k zaevidování v InSIS.

  7. V průběhu stáže zpracuje student písemný projekt, jehož obhajoba je podmínkou splnění předmětu. Konkrétní požadavky na délku projektu obsahuje sylabus předmětu. Téma je dobré konzultovat s garantem praxe předem a doladit během prvních týdnů stáže. Termín odevzdání do InSIS si dohodnete s garantem; projekty se vkládají do odevzdávárny.

  8. Před ukončením stáže vám firma nebo instituce musí vyplnit Pracovní hodnocení studenta a potvrzení o absolvované praxi na formuláři fakulty a předat vám ho v zalepené obálce. Hodnocení, které má podstatný vliv na hodnocení vaší stáže, předáte u obhajoby garantovi praxe.

  9. Po návratu ze stáže vás čeká obhajoba projektu, a to v termínu vypsaném v InSIS za účasti garanta vaší praxe a dalšího akademického pracovníka. Následně je do InSIS vložena známka, která je hodnocením vašeho výkonu na stáži i v rámci zpracování odborného projektu.

Na koho se mám obrátit?

Ing. Eva Grebe

Metodik studia – praxe a stáže

Místnost: NB 267
Telefon: +420 224 09 8824
E-mail: eva.grebe@vse.cz

Administrativní podpora procesu stáží, evidence smluv, vyřizování podpory Erasmus+, zápis stáží do InSIS, přijímání přihlášek do výběrových řízení.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost
Místnost: NB 207
Telefon: +420 224 095 219
E-mail: pavel.hnat@vse.cz

Schvalování vhodnosti stáží, podpis smluv za fakultu, rozhodování o záležitostech spojených se stážemi a praxemi.

Smlouvy a formuláře ke stažení