Základní informace a postup

Aktuální nabídky stáží ve studentském intranetu FMV.

Propozice pracovních stáží FMV (přehled pro firmy/organizace)

Stáže v zahraničí 3x jinak – článek v iListu.

Fakulta mezinárodních vztahů považuje praktické zkušenosti studentů s prací v mezinárodním prostředí za zásadní součást vzdělání a velkou konkurenční výhodu svých absolventů. Při splnění podmínek daných fakultou jsou tyto praxe uznatelné v rámci studia. Pracovní stáže jsou akreditované jen pro magisterské studium. Pokud se jedná o studenta bakalářského studia, musí být student ve vyšším ročníku, a to v tom smyslu, že se stáž zapisuje jako cVOR (čl. 9 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu) a v době zápisu stáže bude studentovi zbývat méně než 30 kreditů k dokončení studia.

Identy praxí, podmínky a finanční podpora

 • magisterský navazující (21 ECTS)
 • praxe je založena na třístranné smlouvě mezi FMV, firmou a studentem
 • praxe ve firmě vykonávané na plný úvazek po dobu alespoň čtyř měsíců v ČR nebo v zahraničí
 • zařazen ve skupině hV
 • spolu s předměty 22F401 a 22F412 nelze mít v daném semestru zapsaný jiný předmět než diplomový seminář; o případných výjimkách rozhoduje proděkan pro pedagogickou činnost na základě písemného doporučení garanta předmětu, který chce student zapsat
 • finanční podpora je možná pouze pro stáže v zahraničí
 • magisterský navazující (6 ECTS)
 • stáže v neziskovém sektoru a orgánech státní správy na plný úvazek po dobu alespoň 2 měsíců v zahraničí
 • zařazen ve skupině hV a sV ve vybraných vedlejších specializacích FMV
 • předmět 22F411 může být do InSIS zapsán jen, pokud výkon stáže nekoliduje s obdobím výuky v semestru; o případných výjimkách rozhoduje proděkan pro pedagogickou činnost na základě písemného doporučení garantů předmětů, které student v daném semestru studuje
 • finanční podpora je možná je ze stipendijního fondu FMV, tak z prostředků Erasmus+ v závislosti na instituci a místě, kde je stáž vykonávána
 • magisterský navazující (15 ECTS)
 • stáže v neziskovém sektoru a orgánech státní správy na plný úvazek po dobu alespoň tří měsíců v zahraničí
 • zařazen ve skupině hV a sV ve vybraných vedlejších specializacích FMV
 • spolu s předměty 22F401 a 22F412 nelze mít v daném semestru zapsaný jiný předmět než diplomový seminář; o případných výjimkách rozhoduje proděkan pro pedagogickou činnost na základě písemného doporučení garanta předmětu, který chce student zapsat
 • finanční podpora je možná je ze stipendijního fondu FMV, tak z prostředků Erasmus+ v závislosti na instituci a místě, kde je stáž vykonávána
 • magisterský navazující (6 ECTS)
 • stáže v neziskovém sektoru a orgánech státní správy na poloviční úvazek po dobu alespoň tří měsíců v ČR; rozsah pracovní doby lze přiměřené zkrátit, pokud stáž trvá déle než tři měsíce, anebo má výrazně nadprůměrné nároky na zpracování odborného projektu
 • zařazen ve skupině hV
 • finanční podpora stáže není možná
 • bakalářský stupeň (6 ECTS)
 • pro všechny obory bakalářského studia na FMV
 • stáž je organizovaná spolu se studentskou organizací AIESEC
 • finanční podpora stáže není možná

Praxi nebo stáž lze uznat do studia jen při současném splnění všech následujících požadavků:

 1. rozsah pracovní doby a délka praxe nebo stáže odpovídá popisu výše,
 2. náplň práce má odborný charakter, který odpovídá znalostem a požadavkům kladeným na studenty navazujícího magisterského studia,
 3. praxe nebo stáž proběhne na základě fakultou schválené třístranné dohody mezi studentem, poskytovatelem stáže a fakultou; ve výjimečných případech může být třístranná dohoda nahrazena jiným dokumentem.
 4. v rámci praxe nebo stáže je zpracován a následně na fakultě obhájen odborný písemný projekt dle požadavků v sylabech,
 5. student má dostatek kreditových poukázek v té skupině předmětů, kam lze stáž nebo praxi zapsat dle studijního plánu; kreditové poukázky lze v odůvodněných případech studentovi přidat,
 6. student neskládal ani jeden pokus té části státní závěrečné zkoušky, ke které je třeba doložit splnění celého studijního plánu, ani nebude jeho pokus skládat dříve, než mu bude hodnocení praxe nebo stáže vloženo do InSIS.

Značnou část stipendijního fondu vynakládá Fakulta mezinárodních vztahů k podpoře internacionalizace studia svých studentů. Každý student fakulty vyjíždějící na zahraniční studium a na stáž mimo EU může od fakulty získat finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů, v závislosti na studijních výsledcích. Měsíční stipendium může za stejných podmínek až na dobu tří měsíců získat také student vyjíždějící do zahraničí v rámci stáží a praxí akreditovaných fakultou. Celkově je na podporu internacionalizace v akademickém roce alokováno 2,9 milionu Kč.

Studentům, kteří absolvují praxi nebo stáž dle tohoto opatření v zahraničí, může být přiznána finanční podpora:

 1. ze stipendijního fondu FMV dle pravidel vyhlášených na daný akademický rok,
 2. ze zdrojů programu Erasmus+ (viz částky zde). Před každou přípravou a podepsáním tzv. Erasmus+ účastnické smlouvy je potřeba, aby student přinesl potvrzení o pojištění po celou dobu pracovní stáže, a to: potvrzení o zajištění zdravotního pojištění, potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti (krytí škod způsobených studentem na pracovišti a způsobu jeho zajištění), potvrzení o sjednání úrazového pojištění vztahujícího se na úkoly prováděné studentem zahrnující alespoň škody způsobené studentovi na pracovišti a způsobu jeho zajištění. U placených stáží, na které se čerpá ze zdrojů Erasmus+, je finanční podpora možná pouze na první dva měsíce.
 3. formou mimořádného stipendia ze stipendijního fondu FMV.

Přiznání všech tří druhů finanční podpory je nenárokové. Finanční zdroje dle odstavce a) a b) nelze kombinovat.

Finančními zdroji dle odstavce a) mohou být podpořeny jen neplacené, a z jiných prostředků nepodpořené, stáže v neziskovém sektoru a orgánech státní správy. Podmínkou přiznání podpory dle odstavce b) je navíc splnění všech podmínek programu a řádné odevzdání všech předepsaných dokumentů. Finanční podpora se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí jako příspěvek na zvýšené náklady tohoto pobytu. Částky se liší dle cílové země podle rozhodnutí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

O přiznání podpory dle odstavce c) rozhoduje děkan po jednání stipendijní komise, a to na základě žádosti studenta podané formou e-žádosti přes InSIS. Důvodem přitom mohou být jen mimořádné náklady spojené s realizací praxe nebo stáže, která nebyla podpořena ze zdrojů dle odstavce a) a b), anebo které výrazně převyšují poskytnutou podporu ze zdrojů a) a b). Přílohou žádosti musí být kalkulace všech nákladů a příjmů v průběhu stáže doplněná čestným prohlášením o pravdivosti uváděných údajů.

 

Postup

 1. Prvním krokem je výběrové řízení. FMV pravidelně vypisuje výběrová řízení na řadu stáží po celém světě – stačí jen sledovat intranet FMV. Pokud si student praxi našel sám, posoudí a schválí stáž proděkan pro studijní záležitosti, a to na základě oficiálního výpisu pracovní pozice (job description) potvrzeném firmou včetně rozsahu pracovní doby a délky stáže.

 2. Ke schválené stáži je třeba vyhledat vhodného garanta z řad akademických pracovníků FMV, který se studentem po dobu stáže spolupracuje a u kterého bude student psát a následně obhájí písemný projekt ze stáže. Garanta přiděluje proděkan pro pedagogiku, ale vždy uvítá návrh studenta. Vybírejte tedy podle odborného zaměření i podle chuti s dotyčným spolupracovat.

 3. Následně je třeba vyplnit a podepsat příslušné třístranné smlouvy. Ty se liší pro různé typy stáží i institucí. S výjimkou stáží v CzechTrade a CzechInvest podepisuje fakulta smlouvy jako poslední. S podpisem firmy či instituce a svým tedy vše zaneste Ing. Evě Grebe, která zajistí podpis proděkana pro studijní záležitosti. U stáží na ambasádách se třístranná smlouva obvykle nahrazuje oficiálním potvrzením ambasády nebo MZV o schválení stáže.

 4. Po odevzdání všech smluv a splnění formalit je vaše stáž evidována fakultou v jejím elektronickém systému, případně také v InSIS, pokud jde o stáž v zahraničí. Na základě této evidence vám bude na začátku daného semestru zapsán předmět stáže a vyplacena finanční podpora. Z vaší strany již tedy není v této fázi třeba žádná žádost.

 5. Po zahájení výuky v semestru, do kterého bude stáž uznána, vám Ing. Eva Grebe zapíše stáž do InSIS. Předměty stáží nelze registrovat, ani si je nemůžete sami zapsat. Zároveň vám u vybraných typů stáží odstraníme ze zápisu všechny ostatní předměty.

 6. Nejdříve na začátku měsíce následujícím po zahájení stáže vám bude vyplacena finanční podpora. Její výše vychází ze stipendijní vyhlášky a jako každé stipendium je nenároková. Výši stipendia ovlivňuje také stav vašeho studia. O vyplacení stipendia není třeba žádat, ale nezapomeňte si včas zaevidovat číslo účtu v InSIS.

 7. V průběhu stáže zpracuje student písemný projekt, jehož obhajoba je podmínkou splnění předmětu. Konkrétní požadavky na délku projektu obsahuje sylabus předmětu. Téma je dobré konzultovat s garantem praxe předem a doladit během prvních týdnů stáže. Termín odevzdání do InSIS si dohodnete s garantem; projekty se vkládají do odevzdávárny.

 8. Před ukončením stáže vám firma nebo instituce musí vyplnit Pracovní hodnocení studenta a potvrzení o absolvované praxi na formuláři fakulty a zaslat emailem (sken) z oficiální emailové adresy firmy/organizace přímo Ing. Evě Grebe. Hodnocení, které má podstatný vliv na hodnocení vaší stáže, bude pro obhajobu garantovi praxe poskytnuto.

 9. Po návratu ze stáže vás čeká obhajoba projektu, a to v termínu vypsaném v InSIS za účasti garanta vaší praxe a dalšího akademického pracovníka. Následně je do InSIS vložena známka, která je hodnocením vašeho výkonu na stáži i v rámci zpracování odborného projektu.

Co o pracovní stáži řekli studenti?

Propozice pracovních stáží FMV (přehled pro firmy/organizace)