Freemover program

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Program Freemover není totéž co výměnný program, který je zajišťován na úrovni VŠE. U programu Freemover neprobíhá výměna studentů.  Jde o Vaši individuální mobilitu tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte dle svého studijního zaměření a na který můžete od FMV obdržet finanční příspěvek, a to za předpokladu splnění daných podmínek. Pokud se na dané škole hradí školné, musíte počítat s tím, že jej budete muset uhradit.

FMV pouze organizačně zajišťuje příjem žádostí o finanční podporu ze Stipendijního fondu FMV na tento typ studijních pobytů v zahraničí a má na starosti dokumentaci pobytů, na něž je finanční podpora FMV udělena. Žádosti se přijímají průběžně. Podmínky jsou uvedeny níže. 

Termíny podání přihlášek ke studiu na zahraničních školách, jsou-li stanoveny, závisí na jednotlivých hostitelských institucích, a je tedy třeba je zjistit např. na internetových stránkách škol; obvykle předcházejí plánovaný začátek studia o 3-6 měsíců.

V případě, že splňujete základní podmínky programu Freemover, ale nesplňujete podmínku pro získání finanční podpory Freemover nebo možnosti žádat o finanční příspěvek nechcete využít, můžete realizovat individuální studijní pobyt v zahraničí jako freemover bez finanční podpory. Při dodržení základních podmínek účasti Vám takové studium rovněž bude uznáno jako součást studia na VŠE.

Vyhlášení nového ročníku programu Freemover a potvrzení podmínek udělování stipendií pro nadcházející kalendářní rok lze očekávat obvykle koncem října či během listopadu roku předcházejícího.
Pokud je září/říjen a již pracujete na zařizování svého studijního pobytu pro nejbližší letní semestr, určitě v tom pokračujte, případně se do této věci neváhejte pustit; podání žádosti o finanční podporu FMV z programu Freemover je v zásadě stejně až posledním krokem procesu, během nějž je k uskutečnění studijního pobytu potřeba získat souhlas hostitelské školy a Vaší domácí fakulty zastoupené proděkanem pro zahraničí.

Základní podmínky programu Freemover

 1. Program je určen pouze na odborné studium na zahraničních školách, které NEjsou stávajícími partnerskými ŠKOLAMI/UNIVERZITAMI VŠE (viz seznam partnerských škol).
 2. Účastnit se mohou pouze studenti navazujících magisterských studijních programů.
  • Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium jinde než na VŠE, mohou o stipendium Freemover požádat nejdříve ve 2. semestru navazujícího studia (musí mít v InSISu uvedeny studijní výsledky minimálně za jeden semestr studia na VŠE).
 3. Student nemůže žádat o podporu na studium v zemi, jejíž má státní příslušnost, příp. kde má trvalý pobyt.
 4. Zahraniční studijní pobyt může trvat pouze jeden semestr a musí být realizován v letním nebo zimním semestru KALENDÁŘNÍHO roku, pro nějž je aktuálně stipendijní program vyhlášen (v případě zimního semestru je možný lehký přesah do následujícího kalendářního roku – na řadě škol zkouškové období po zimním semestru stejně jako na VŠE zasahuje do ledna/února nového kalendářního roku).
 5. Student po dobu studia v zahraničí zůstává studentem VŠE, své studium nepřerušuje.
 6. Studium v zahraničí se uzná jako součást studia na VŠE (vybrané kurzy by měly odpovídat 24-30 ECTS), jsou-li dodrženy všechny podmínky zde uvedené.
 7. Student musí mít k výjezdu souhlas FMV a akceptační dopis přijímající vysoké školy.
  • Student je povinen svůj záměr studovat individuálně v zahraničí, výběr zahraniční školy a předmětů ke studiu konzultovat proděkanem pro zahraniční vztahy FMV a následně jej požádat o schválení konkrétního studijního plánu na dobu studia v zahraničí.
  • Akceptační dopis (souhlas přijímající vysoké školy), který studentovi zahraniční škola vydá jako doklad o přijetí ke studiu, musí student předložit příslušnému proděkanovi.
  • Před odjezdem studenta musí být vypracován a podepsán studijní plán/smlouva, tzv. Study Abroad Course Plan, v němž budou specifikovány konkrétní předměty, které budou v zahraničí studovány, a tím i podmínky pro uznání zahraničního studia. Tento dokument musí být před odjezdem podepsán jak domácí, tak hostitelskou institucí.
  • Po návratu je nutno prostřednictvím proděkana odevzdat:
   • Confirmation of Study Period (potvrzení délky pobytu od zahraniční univerzity)
   • zprávu ze zahraničního pobytu (vyplnit v InSIS – portál Moje studium)
   • kopii Transcript of Records (přehled předmětů vystudovaných v zahraničí a jejich výsledků)
 8. Program Freemover nelze v rámci navazujícího magisterského studia kombinovat se semestrálním výměnným pobytem.
 9. Platí pravidlo, které neumožňuje žádat o finanční podporu studentům, kteří byli přijati do jiného stipendijního programu (např. mezivládní stipendia, Fulbrightovo stipendium, FM EHP/Norska).

Podmínka finanční podpory

Vzhledem ke skutečnosti, že cílem FMV je podpořit studenty, kteří budou FMV i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, tj. u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí, budou žadatelé o podporu omezeni studijním průměrem. O podporu mohou žádat pouze studenti, jejichž celkový průměr za dosavadní studium je v době projednání žádosti nižší nebo roven 2,20.

Studijní průměr je vypočítán souhrnně za všechny semestry studia na VŠE (včetně posledního uzavřeného semestru) na základě údajů dostupných v InSISu jako průměr z odstudovaných předmětů za celé studium (včetně neúspěšně ukončených předmětů). Dílčí průměry dosažené v jednotlivých semestrech se s hranicí 2,20 neporovnávají. Studentům navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářský program na jiné škole než na VŠE, se počítá celkový průměr pouze za stávající navazující magisterské studium na VŠE.

Výše finančního příspěvku

Výše finančního příspěvku přidělená úspěšným žadatelům bude obdobná jako výše finančního příspěvku poskytovaného studentům vysílaným na semestrální výměnné pobyty:

 • A to ve výši maximálně 10 000 Kč/měsíc + případně 13 000 / 17 000 Kč jako jednorázový příspěvek na dopravu, víza atp. (v případě zámoří; výše příspěvku je odvislá od studijních výsledků a je dána stipendijní vyhláškou FMV a její přílohou).

Postup podání žádosti

S ohledem na skutečnost, že zahraniční školy mají různé začátky semestrů a rozdílné termíny pro vystavení akceptačního dopisu, mohou studenti žádat o podporu v průběhu celého roku, tj. k podání žádosti o stipendium můžete přistoupit, kdykoliv se Vám podaří získat akceptační dopis od přijímající školy a splnit ostatní podmínky (viz výše).

 1. Nejprve je třeba napsat Žádost, ve které uvedete:
  • jazyk, ve kterém budete studovat,
  • název zvolené zahraniční školy/univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy + počet měsíců);
 2. Dále je třeba připravit si potřebné přílohy:
  • životopis
   • v češtině;
   • v cizím jazyce, ve kterém zamýšlíte studovat v zahraničí;
  • motivační dopis
   • v češtině;
   • v cizím jazyce, ve kterém zamýšlíte studovat v zahraničí;
  • potvrzení o znalosti cizího jazyka, v němž zamýšlíte studovat v zahraničí:
   • např. kopie dokladu o vykonání státní nebo mezinárodní zkoušky;
   • pokud jste v rámci studia daného jazyka na VŠE vykonali bakalářskou zkoušku nebo soubornou zkoušku po předmětu 2XX2X4 (např. 2AJ204), 2AJ110, 2AJ136 nebo 2AJ353 a uvedete tuto skutečnost, bude ověřena ve studijním systému InSIS;
   • nemáte-li možnost doložit svou znalost jazyka žádným z výše uvedených způsobů, obraťte se prosím na příslušnou jazykovou katedru VŠE a požádejte o potvrzení své jazykové způsobilosti;
  • akceptační dopis ze zahraniční školy a její akademický kalendář;
  • Study Abroad Course Plan – nutno mít projednáno a potvrzeno (podepsáno) jak ze strany vysílající fakulty zastoupené proděkanem proděkanem pro zahraniční vztahy, tak i ze strany zahraniční univerzity;
 3. Žádosti vytištěné, podepsané a opatřené všemi přílohami se odevzdávají koordinátorce programu Freemover, paní Ing. Evě Grebe. Přijímají se pouze žádosti kompletní.

Během pobytu

Dojde-li během Vašeho studijního pobytu ke změnám ve studovaných kurzech, je nutno tuto skutečnost řešit ve spolupráci s proděkanem pro zahraniční vztahy. K formálnímu schválení změn existuje změnová část Study Abroad Course Plan.

Po návratu

Jestliže Váš zahraniční pobyt již skončil, Vaše povinnosti jsou následující:

 • Odevzdat originál Study Abroad Course Plan – kompletně podepsaný (od studenta, zahraniční školy a proděkana FMV) včetně strany změn odevzdejte koordinátorce programu Freemover do 14 dnů od skončení pobytu.
 • Odevzdat originál Confirmation of Freemover Study Period (= potvrzení skutečné délky pobytu od zahraniční univerzity). Potvrzení o skutečné délce pobytu si nechte od zahraniční univerzity potvrdit nejdříve týden před koncem Vašeho pobytu. Confirmation of Freemover Study Period prosím odevzdejte do 14 dnů od skončení pobytu.
 • Odevzdat kopii Transcript of Records (= přehled vystudovaných předmětů a jejich výsledků) – hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků. Ten je spolu se studijní smlouvou/Study Abroad Course Plan podkladem pro uznání zahraničního studia.
  • Výpis výsledků obsahuje  přehled studovaných předmětů, jejich kreditové ohodnocení a získanou známku. Obvykle je také součástí alespoň stručný popis a výklad systému známkování používaného na dané škole, příp. vysvětlení jeho vztahu k systému ECTS.
  • Vydání výpisu/Transcriptu obvykle trvá 1-3 měsíce po ukončení studijního pobytu.
 • Vyplnit v InSIS zprávu ze zahraničního pobytu – závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu.
 • Nechat si uznat předměty odstudované v zahraničí – přes kontaktní centrum v InSIS.