Úspěšné články z FMV za rok 2022/23: jaká témata vnášíme do akademického prostoru?

Fakulta mezinárodních je kromě instituce vzdělávací i institucí výzkumnou. Misí FMV je rozvíjet vzdělání a poznání v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů a poskytovat mezinárodně uznávané studijní programy založené na kritickém myšlení a otevřenosti, osobní i společenské odpovědnosti a závazku celoživotního vzdělávání.

Jaká témata fakulta přináší?

Jak už název fakulty napovídá, FMV se soustředí na výzkum mezinárodních vztahů ať už jsou to mezinárodní vztahy ekonomické nebo politické. Katedry FMV zkoumají mezinárodní vztahy z různých úhlů – zatímco nejčastějším úhlem je jednoznačně úhel ekonomický, nechybí i pohled politologie, businessu, sociologie či turismu.

Jak se vědecké články hodnotí?

Nejjednodušší rozdělení článků probíhá v rámci časopisu, ve kterém byly publikovány. Časopisy se rozdělují do tzv. kvartilů a anglicky se označují jako Q s pořadovým číslem kvartilu (Q1 tedy znamená 25% nejkvalitnějších časopisů v rámci daného oboru – nebo také „horních 25%“, Q2 následujících 25% apod.). Časopisy v prvních dvou kvartilech Q1 a Q2 jsou tedy hodnoceny jako ty nejlepší, nejkvalitnější a mající největší dopad. Tento dopad se také nazývá „impakt“ a od toho pochází název pro tyto časopisy – časopisy s impakt faktorem.

Za akademický rok 2022/2023 bylo výzkumnými pracovníky FMV v časopisech s hodnocením Q1 nebo Q2 publikováno 11 článků v databázi Web of Science. Celkem 15 článků bylo publikováno v Q1 a Q2 časopisech v databázi Scopus. Celkem bylo v letech 2022 a 2023 publikováno 34 článků v databázi Web of Science, 40 článků v databázi Scopus a 31 recenzovaných článků.

Více o článcích v Q1 a Q2 za akademický rok 2022/2023 se můžete dozvědět zde:

Články v časopisech databáze Web of Science


Understanding German Foreign Policy in the (Post-)Merkel Era—Review Essay

Understanding German Foreign Policy in the (Post-)Merkel Era—Review Essay

Jakub Eberle, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Esej se zabývá čtyřmi nejnovějšími knihami o německé zahraniční politice s důrazem na éru Angely Merkelové. Hodnocení je založeno na jejich přidané hodnotě k vědeckému poznání německé zahraniční politiky, teoretické propracovanosti a přínosu pro mezinárodní vztahy a relevanci i pro období po Merkelové.

EBERLE, Jakub. Understanding German Foreign Policy in the (Post-)Merkel Era – Review Essay. International studies review [online]. 2023, roč. 25, č. 2, č. čl. viad007. 16 s. eISSN 1468-2486. ISSN 1521-9488. DOI: 10.1093/isr/viad007. [IF a AIS 2021: 4.342 | 1.770] [SJR 2021: 0.881] [FORD-AIS-Q 2021: Q1 D2 (50600)]


Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic

Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic

z FMV: Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Zatímco za československé éry ženy v nejvyšších diplomatických kruzích téměř nebyly zastoupeny, po pádu státněsocialistického režimu se počet diplomatek v České republice neustále zvyšuje. V současné době jsou ženy solidně zastoupeny na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (MZV), ale jen velmi málo z nich (14 %) dosahuje nejvyšších diplomatických funkcí. Tato studie zkoumá hlavní problémy, které ovlivňují kariéru vrcholných diplomatů, a to na základě kvantitativních a kvalitativních dat, včetně oficiálních statistik a dokumentů MZV ČR a rozhovorů s vrcholnými diplomaty a úředníky.

FELLEGI, Zuzana, KOČÍ, Kateřina, BENEŠOVÁ, Klára. Work and Family Balance in Top Diplomacy: The Case of the Czech Republic. Politics & Gender [online]. 2023, roč. 19, č. 1, s. 220–246. eISSN 1743-9248. ISSN 1743-923X. DOI: 10.1017/S1743923X21000489. Dostupné také z: https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender/article/abs/work-and-family-balance-in-top-diplomacy-the-case-of-the-czech-republic/CA79AA24B75D006C2D0A601966A65F32#. [IF a AIS 2021: 3.165 | 1.714] [SJR 2021: 0.779] [FORD-AIS-Q 2021: Q1 D2 (50400)]


China’s Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars’ Interpretations of China-CEE Cooperation

China’s Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars’ Interpretations of China-CEE Cooperation

doc. Jeremy A. Garlick, M.A., Ph.D. a Qin Fangxing, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Od zavedení mechanismu spolupráce 16/17 + 1 v roce 2012 se čínská a evropská odborná diskuse o vztazích Číny se střední a východní Evropou (CEE) neustále rozhořívá. Probíhaly však spíše v diskrétních jazykových a akademických bublinách. Tento článek si klade tři cíle: představit anglofonnímu čtenáři čínské odborné debaty o spolupráci Číny a (CEE); provést kritické zhodnocení zahrnutí a opomenutí čínských a evropských vědců a porovnat narativy prezentované čínskými vědci týkající se spolupráce Číny a SVE s interpretacemi evropských vědců.

GARLICK, Jeremy Alan, QIN, Fangxing. China’s Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars‘ Interpretations of China-CEE Cooperation. Journal of Contemporary China [online]. 2023, roč. 32, č. 139, s. 123–137. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564. DOI: 10.1080/10670564.2022.2052443. [IF a AIS 2021: 3.126 | 1.341] [SJR 2021: 0.808] [FORD-AIS-Q 2021: Q1 (50700)]


Inside the white box: Unpacking the determinants of quality and vertical specialization

Inside the white box: Unpacking the determinants of quality and vertical specialization

z FMV: doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc.
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Tento článek zkoumá vzorce diferenciace kvality a specializace na základě panelových dat o maloobchodním prodeji a cenách chladniček na úrovni modelu ve 23 zemích Evropské unie. Na rozdíl od celních údajů agregovaných na úrovni kategorie výrobku, které se obvykle používají v obchodní literatuře, nám údaje na úrovni modelu umožňují testovat přítomnost nehomogenit porovnáním tržních podílů stejných modelů na různých trzích.

JAIMOVICH, Esteban, MADZHAROVA, Boryana, MERELLA, Vincenzo. Inside the white box: Unpacking the determinants of quality and vertical specialization. European Economic Review [online]. 2023, roč. 152, č. čl. 104374. 8 s. eISSN 1873-572X. ISSN 0014-2921. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2023.104374. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001429212300003X.
[IF a AIS 2021: 2.445 | 1.942] [SJR 2022: 1.963]
[FORD-AIS-Q 2021: Q1 D2 (50200)]


Security beyond Biopolitics: The Spheropolitics, Co-Immunity, and Atmospheres of the Coronavirus Pandemic

Security beyond Biopolitics: The Spheropolitics, Co-Immunity, and Atmospheres of the Coronavirus Pandemic

Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Tento článek zkoumá omezení často používaných biopolitických rámců pro interpretaci regulačních mimořádných opatření, která byla přijata po celém světě v souvislosti s šířící se pandemií COVID-19. Nejenže státní reakce na koronavirus byly často provázeny způsobem „biopolitického selhání“, ale také foucaultovský důraz na vytváření a uplatňování imunity shora dolů vytváří příliš úzký pohled na zdravotní bezpečnost.

WEINFURTER, Jaroslav. Security beyond Biopolitics: The Spheropolitics, Co-Immunity, and Atmospheres of the Coronavirus Pandemic. International Political Sociology [online]. 2023, roč. 17, č. 1, č. čl. olad003, s. 1–38. eISSN 1749-5687. ISSN 1749-5679. DOI: 10.1093/ips/olad003. [IF a AIS 2021: 3.229 | 1.583] [SJR 2021: 1.200] [FORD-AIS-Q 2021: Q1 D2 (50400)]


The way out of a crisis? the role of cities in Europeanization: a study of Thessaloniki city diplomacy

The way out of a crisis? the role of cities in Europeanization: a study of Thessaloniki city diplomacy

Mgr. Nikola Adamovská, Ing. Michaela Zemanová, Mgr. Bilal Bahadır Karaca
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Přestože mnoho zúčastněných stran obecně uznává přítomnost měst a jejich rostoucí význam v mezinárodních vztazích, dopad jejich autonomní zahraniční politiky zůstává nejasný. Navzdory předchozím pozorováním diplomacie měst jsou znalosti o tom, jak intenzivně je diplomacie měst propojena se zahraniční politikou centrálních vlád, nejasné.

ADAMOVSKÁ, NikolaZEMANOVÁ, MichaelaKARACA, Bilal Bahadir. The way out of a crisis? The role of cities in the process of Europeanisation: a case study of Thessaloniki city diplomacy. Southeast European and Black Sea Studies [online]. 2022, roč. 22, č. 28 September, s. 1–19. eISSN 1743-9639. ISSN 1468-3857. DOI: 10.1080/14683857.2022.2127182.
[IF a AIS 2021: 2.516 | 1.294] [SJR 2022: 0.624]
[FORD-AIS-Q 2021: Q1 (50700)]


Anxiety geopolitics: Hybrid warfare, civilisational geopolitics, and the Janus-faced politics of anxiety

Anxiety geopolitics: Hybrid warfare, civilisational geopolitics, and the Janus-faced politics of anxiety

z FMV: Jakub Eberle, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Tento článek, který se pohybuje na pomezí politické geografie a mezinárodních vztahů, se zabývá dvěma věcmi. Za prvé, teoreticky zkoumá vztah mezi geopolitikou a úzkostí. Zadruhé využívá tuto konceptuální optiku k analýze a kritice diskurzu „hybridní války“. Konceptuální část vychází z lacanovské politické teorie a přispívá ke kritické geopolitice, ontologickým bezpečnostním studiím a literatuře o politice úzkosti.

EBERLE, Jakub, DANIEL, Jan. Anxiety geopolitics: Hybrid warfare, civilisational geopolitics, and the Janus-faced politics of anxiety. Political Geography [online]. 2022, roč. 92, č. January, č. čl. 102502. 9 s. ISSN 0962-6298. DOI: 10.1016/j.polgeo.2021.102502. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629821001621?via%3Dihub. [IF a AIS 2021: 3.620 | 1.560] [SJR 2021: 1.369] [FORD-AIS-Q 2021: Q1 D2 (50700)]


By force of confidence

By force of confidence

z FMV: doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc.
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Nedávné makrofinanční příspěvky vysvětlují velkou část nepodmíněného oceňování aktiv zavedením trvalých rizik spotřeby a vzácných katastrof. Z dlouhodobějších problémů v této literatuře zůstávají nevyřešeny pouze záhady volatility. Motivováni příspěvky z oblasti empirických financí a konvenčními názory abstrahujeme od analýzy zaměřené na spotřebu a necháváme jádro oceňování aktiv záviset na tvorbě návyků a důvěře spotřebitelů jako na poptávkovém posunu korelovaném s růstem spotřeby.

MERELLA, Vincenzo, SATCHELL, Stephen E. By force of confidence. European Economic Review [online]. 2022, roč. 150, č. čl. 104311. 16 s. eISSN 1873-572X. ISSN 0014-2921. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2022.104311. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001429212200191X. [IF a AIS 2021: 2.445 | 1.942] [SJR 2021: 1.657] [FORD-AIS-Q 2021: Q1 D2 (50200)]


Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both?

Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both?

Smaranda Pantea, Ph.D.
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Tento článek odhaduje rozdíly ve výdělcích mezi osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci v EU s využitím údajů statistiky Evropské unie o příjmech a životních podmínkách a metod kvantilové regrese. Zjišťuje, že jak ve východní, tak v západní Evropě platí samostatná výdělečná činnost více než běžné zaměstnání pouze pro pracovníky na vrcholu výdělkového rozdělení a podstatně méně než běžné zaměstnání pro pracovníky pod mediánem.

PANTEA, Smaranda. Self-employment in the EU: quality work, precarious work or both? Small Business Economics [online]. 2022, roč. 58, s. 403–418. ISSN 0921-898X. DOI: 10.1007/s11187-020-00423-y. [IF a AIS 2021: 7.096 | 1.601] [SJR 2021: 2.630] [FORD-AIS-Q 2021: Q1 (50200)]


Different regulatory approaches to enhanced water protection in selected European jurisdictions

Different regulatory approaches to enhanced water protection in selected European jurisdictions

z FMV: doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. a Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
Katedra podnikového a evropského práva

Tento článek představuje výsledky analýzy iniciativ vybraných členských států Evropské unie týkajících se zvýšené ochrany vod s ohledem na vlastnictví a správu vodních zdrojů a vodovodních systémů. Dvě ze zkoumaných zemí nedávno uzákonily ústavní ochranu vody (Slovensko a Slovinsko), jedna země plánuje posílení ochrany vody ve své ústavě (Česká republika) a jeden stát shledal ústavní ochranu vody zbytečnou (Finsko).

GRMELOVÁ, Nicole, LÄHTEENMÄKI-UUTELA, Anu, ŠTĚPÁNEK, Petr. Different regulatory approaches to enhanced water protection in selected European jurisdictions. Water International [online]. 2023, roč. 48, č. 2 March, s. 1–15. eISSN 1941-1707. ISSN 0250-8060. DOI: 10.1080/02508060.2023.2177052. [IF a AIS 2021: 3.395 | 0.769] [SJR 2021: 0.616] [FORD-AIS-Q 2021: Q2 (10500, 20100)]


Contrasting patterns and dynamics of patent offshoring in European regions

Contrasting patterns and dynamics of patent offshoring in European regions

z FMV: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Článek vysvětluje souvislost mezi offshorem výzkumu a vývoje (VaV) a regionální inovační výkonností. Na základě vybrané literatury z oblasti ekonomie, inovačních studií, strategického řízení a ekonomické geografie zkoumáme, jak míra offshoringu patentů odráží regionální výkonnost a jak zvýšená míra offshoringu ovlivňuje regiony.

KADLEC, Vojtěch, KVĚTOŇ, Viktor, VLČKOVÁ, Jana, BLAŽEK, Jiří, HORÁK, Petr. Contrasting patterns and dynamics of patent offshoring in European regions. The Journal of Technology Transfer [online]. 2022, roč. 47, č. 03 October. eISSN 1573-7047. ISSN 0892-9912. DOI: 10.1007/s10961-022-09968-4.
[IF a AIS 2021: 5.337 | 1.140] [SJR 2022: 1.704]
[FORD-AIS-Q 2021: Q2 (50200)]

Články v časopisech databáze SCOPUS


State Relationships with the Diaspora: The Czech and Slovak Case

State Relationships with the Diaspora: The Czech and Slovak Case

Ing. Jana Peterková, Ph.D., Ing. Jana Kohoutová
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

V současné době jsou diaspory vnímány jako důležití nestátní aktéři mezinárodních vztahů a zásadní partneři země původu. Článek se zaměřuje na toto téma na příkladu Česka a Slovenska jako dvou malých středoevropských států, které kdysi sdílely společnou minulost a nyní nezávisle na sobě rozvíjejí vztahy se svými sousedními zeměmi.

PETERKOVÁ, Jana, KOHOUTOVÁ, Jana. State Relationships with the Diaspora: The Czech and Slovak Case. Diaspora Studies [online]. 2023, č. 12 Jan, s. 1–23. eISSN 0976-3457. ISSN 0973-9572. DOI: 10.1163/09763457-bja10028. Dostupné také z: https://doi.org/10.1163/09763457-bja10028
[SJR 2022: 0.471]
[FORD-SJR-Q : Q1 D1 (60100)]


European defence policy at a crossroads – Germany preserving the status quo and France seeking change?

European defence policy at a crossroads – Germany preserving the status quo and France seeking change?

Ing. Matthew Huntley, BSc.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Kombinace stále asertivnějšího Ruska a rostoucí nejistoty ohledně dlouhodobého závazku USA vůči bezpečnosti Evropy vedla k výzvám k vyvinutí nového úsilí v oblasti evropské obranné spolupráce. Po brexitu se Francie a Německo stávají dvěma zbývajícími významnými aktéry obranné politiky v rámci EU. Vzhledem k této změně konfigurace je třeba zodpovědět důležitou otázku. Který stát, Francie nebo Německo, získává v současné době větší vliv v evropské obranné spolupráci?

HUNTLEY, Matthew David. European defence policy at a crossroads – Germany preserving the status quo and France seeking change? European Politics and Society [online]. 2022, roč. 23, č. 2, s. 173–188. eISSN 2374-5126. ISSN 2374-5118. DOI: 10.1080/23745118.2020.1855710. Dostupné také z: https://www.tandfonline.com/eprint/GPDGVANWAZR4ATHQHESR/full?. [SJR 2021: 0.554] [FORD-SJR-Q : Q1 (50400, 50600)]


Impact of the awareness of brand-related CSR activities on purchase intention for luxury brands

Impact of the awareness of brand-related CSR activities on purchase intention for luxury brands

z FMV: Ing. Květa Olšanová, Ph.D., Andrea Escobar Rios, D.Sc., Ing. Petr Král, Ph.D., Ing. Marija Zlatić, Ph.D.
Katedra mezinárodního podnikání

Cílem této studie je prozkoumat vliv povědomí kupujících luxusních výrobků o aktivitách luxusní značky v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) spolu s jednotlivými udržitelnými dimenzemi značky (z hlediska ekonomického, společenského a environmentálního) a hodnotami luxusu na záměr nákupu luxusních výrobků a v důsledku toho poukázat na možné důsledky těchto vztahů pro luxusní průmysl.

OLŠANOVÁ, Květa, ESCOBAR RIOS, Andrea, COOK, Gina, KRÁL, Petr, ZLATIć, Marija. Impact of the awareness of brand-related CSR activities on purchase intention for luxury brands. Social Responsibility Journal [online]. 2022, roč. 18, č. 3, s. 597–618. ISSN 1747-1117. DOI: 10.1108/SRJ-10-2020-0398. [SJR 2021: 0.632] [FORD-SJR-Q : Q1 D2 (50900)]


Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship

Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship

Siyang Liu, Jeremy Alan Garlick a Fangxing Qin
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Relační ontologie může být schopna poskytnout most mezi čínskou konfuciánskou filozofií, západní filozofií, západní sociologií a tradičními západními teoriemi mezinárodních vztahů schopnými vytvářet produktivní synergie. Existují však velké teoretické a kulturní překážky, které je třeba překonat, má-li být dosaženo usmíření západní a čínské verze relacialismu.

LIU, Siyang, GARLICK, Jeremy Alan, QIN, Fangxing. Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship. All Azimuth [online]. 2022, roč. 11, č. 1, s. 67–85. eISSN 2757-9026. ISSN 2146-7757. DOI: 10.20991/allazimuth.952841.
[SJR 2022: 0.570]
[FORD-SJR-Q : Q1 (50600)]


Space Diplomacy and the Artemis Accords

Space Diplomacy and the Artemis Accords

z FMV: Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D., Ing. Lucia Csajková
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Růst lidských aktivit ve vesmíru přitahuje stále více pozornosti odborníků na mezinárodní vztahy (IR), což umožňuje pochopit zapojení konkrétních skupin aktérů a dynamiku politických jednání, která vedou k uzavření dohod o využívání vesmíru pro mírové účely. Tento článek přináší analýzu založenou na triangulaci kvalitativních dat získaných prostřednictvím analýzy dokumentů a hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s experty s cílem získat vhled do zapojení aktérů odpovědných za jednání, která vedla k uzavření dohod Artemis, a do jejich diplomatického stylu komunikace.

RIORDAN, Nancy, MACHOŇ, Miloslav, CSAJKOVÁ, Lucia. Space diplomacy and the Artemis Accords. The Hague Journal of Diplomacy [online]. 2023, roč. 18, č. 2–3, s. 380–408. eISSN 1871-191X. ISSN 1871-1901. DOI: 10.1163/1871191x-bja10151. Dostupné také z: https://brill.com/view/journals/hjd/18/2-3/article-p380_7.xml?ebody=full%20html-copy1. [SJR 2021: 0.347] [FORD-SJR-Q : Q2 (50600)]


Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce

Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Katedra podnikového a evropského práva

V současné době pandemie Covid-19 se učitelé a studenti běžně účastní výuky s využitím digitálních technologií a užívají přitom v elektronické podobě své výtvory i autorská díla jiných autorů, a to i bez jejich svolení či souhlasu. Cílem tohoto článku je identifikovat problémové aspekty e-learningu z hlediska možného konfliktu s autorským právem a nabídnout jejich řešení.

BOHÁČEK, Martin. Poznámky k autorskoprávním aspektům užití autorských děl při digitální výuce. Acta Informatica Pragensia [online]. 2022, roč. 11, č. 2, s. 152–178. eISSN 1805-4951. DOI: 10.18267/j.aip.178. Dostupné také z: https://aip.vse.cz/getrevsrc.php?identification=public&mag=aip&raid=231&type=fin&ver=3.
[SJR 2022: 0.205]
[FORD-SJR-Q : Q2 (50800)]


Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis

Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis

z FMV: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Samostatný československý stát, který vznikl v roce 1918, se musel vyrovnat s multietnickým aspektem mnoha svých oblastí. Pouze 65 % obyvatelstva patřilo ke státu, který tvořil československý národ; zbytek tvořily národnostní menšiny, z nichž většinu tvořili Němci (24 %). Mnohonárodnostní aspekt státu ovlivňoval všechny aspekty státního života, včetně zdravotnictví a lékařského vzdělávání.

ČERVENÝ, Martin, TÓTHOVÁ, Valérie, NOVOTNÝ, Lukáš, KRATOCHVÍLOVÁ, Inka, HELLEROVÁ, Věra, TÓTH, Andrej. Promoting diversity and national minority education in midwifery and nursing in the First Czechoslovak Republic (1918-1938): A historical analysis. Kontakt [online]. 2022, roč. 24, č. 3, s. 219–224. eISSN 1804-7122. ISSN 1212-4117. DOI: 10.32725/kont.2022.014. Dostupné také z: https://kont.zsf.jcu.cz/corproof.php?tartkey=knt-000000-0891&back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dandrej%2Bin%253Aauth%2Bname%2Bkey%2Babstr%26sfrom%3D0%26spage%3D30. [SJR 2021: 0.173] [FORD-SJR-Q : Q2 (60300)]


Gender Strategies of Czech Female Diplomats

Gender Strategies of Czech Female Diplomats

z FMV: Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Přestože jsou české ženy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR solidně zastoupeny, do nejvyšších funkcí se jich dostává jen zlomek z těchto 14 procent. Toto nedostatečné zastoupení je v ostrém kontrastu se severskými zeměmi, kde ženy tvoří téměř polovinu vrcholných diplomatů.

FELLEGI, Zuzana, KOČÍ, Kateřina, BENEŠOVÁ, Klára. Gender Strategies of Czech Female Diplomats. The Hague Journal of Diplomacy [online]. 2022, roč. 17, č. 3, s. 431–462. eISSN 1871-1901. ISSN 1871-191X. DOI: 10.1163/1871191x-bja10111. Dostupné také z: https://brill.com/view/journals/hjd/17/3/article-p431_4.xml. [SJR 2021: 0.347] [FORD-SJR-Q : Q2 (50600)]


Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers’ Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine

Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers’ Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine

z FMV: Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D., 
Katedra mezinárodního podnikání

Jen velmi málo studií sleduje, jak se společnost vymezuje kolem významných kategorií a v jejich rámci. Orientují se především na hodnotu životního stylu. Tento výzkum zohledňuje tuto existující mezeru v literatuře a cílem této studie je prozkoumat vztah mezi kulturním významem společnosti a společenským významem zdravého životního stylu.

HRUBÁ, Renata, SADÍLEK, Tomáš. Social Relations to Food, The Meaning of the Farmers‘ Market and Healthy Lifestyle: The Case of Czechia and Ukraine. Journal of International Food and Agribusiness Marketing [online]. 2022, č. 03 Apr, s. 1–28. eISSN 1528-6983. ISSN 0897-4438. DOI: 10.1080/08974438.2022.2056558. [SJR 2021: 0.421] [FORD-SJR-Q : Q2 (21100, 40500, 50200)]


Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic

Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic

z FMV: Ing. Květa Olšanová, Ph.D., Ing. Eva Křenková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Katedra mezinárodního podnikání a Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Cílem tohoto článku je zjistit, do jaké míry považují zástupci průmyslu připravenost zaměstnanců na implementaci prvků Průmyslu 4.0 za uspokojivou, jak je vnímána dostupnost souvisejících pozic na trhu a na základě toho určit důsledky pro systém vzdělávání z hlediska struktury a obsahu. Byl použit smíšený výzkum s explorativním sekvenčním designem.

OLŠANOVÁ, Květa, KŘENKOVÁ, Eva, HNÁT, Pavel, VILIKUS, Ondřej. Workforce readiness for Industry 4.0 from the perspective of employers: Evidence from the Czech Republic. Industry and Higher Education [online]. 2022, roč. 36, č. 6, s. 807–823. eISSN 2043-6858. ISSN 0950-4222. DOI: 10.1177/09504222221075552. [SJR 2021: 0.404] [FORD-SJR-Q : Q2 (50200, 50300)]


Reimagining the tour operator industry in the post-pandemic period: Is the platform economy a cure or a poison?

Reimagining the tour operator industry in the post-pandemic period: Is the platform economy a cure or a poison?

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
Katedra cestovního ruchu

Tato studie se zabývá vztahem touroperátorů ke službám turistické platformy v kontextu postpandemické obnovy COVID-19. Zjištění vycházejí z polostrukturovaných rozhovorů se zástupci podniků slovenských touroperátorů. Výsledky ukazují, že platformová ekonomika není vnímána jako jed pro toto odvětví.

POMPUROVÁ, Kristína, SEBOVÁ, Ľubica, SCHOLZ, Petr. Reimagining the tour operator industry in the post-pandemic period: Is the platform economy a cure or a poison? Cogent Business & Management [online]. 2022, roč. 9, č. 1, s. 1–16. eISSN 2331-1975. DOI: 10.1080/23311975.2022.2034400. [SJR 2021: 0.409] [FORD-SJR-Q : Q2 (50200)]


Reinvestment and effective corporate income tax rates in V4 countries

Reinvestment and effective corporate income tax rates in V4 countries

Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D., Ing. Iveta Černá, Ph.D.
Katedra mezinárodního podnikání

Naším cílem je identifikovat determinanty míry reinvestování zisku z PZI v zemích V4 jako hostitelských ekonomikách v letech 2014 až 2019 a provést srovnání s průměrem EU-27. Zvláštní pozornost věnujeme korelaci mezi reinvesticemi a ETR a dalšími vybranými ukazateli podnikatelského prostředí, jak jsou specifikovány v publikaci Světové banky Ease of Doing Business (Světová banka, 2020).

PROCHÁZKA, Petr, ČERNÁ, Iveta. Reinvestment and effective corporate income tax rates in V4 countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy [online]. 2022, roč. 17, č. 3, s. 581–605. eISSN 2353-3293. ISSN 1689-765X. DOI: 10.24136/eq.2022.020. Dostupné také z: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/2089/1952. [SJR 2021: 0.628] [FORD-SJR-Q : Q2 (50200)]


Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia

Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia

z FMV: Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D., 
Katedra mezinárodního podnikání

V dnešním světě je marketing důležitým nástrojem a místní preference založené na sociálním prostředí mohou významně přispět k mediálnímu mixu. Tato studie se zabývá otázkou preference zákazníků obchodů, které v rámci své marketingové strategie využívají lokální prvky, před těmi, které komunikují globálně. Tento článek popisuje preference českých zákazníků obchodů, které využívají lokální prvky jako součást své marketingové strategie, před těmi, které komunikují globálně.

ŠIMEK, Petr, SADÍLEK, Tomáš. Can we localise in Central Europe from the marketing aspect: verification of a conceptual model from Czechia. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research [online]. 2022, roč. 32, č. 1, s. 25–42. eISSN 1466-4402. ISSN 0959-3969. DOI: 10.1080/09593969.2021.2020147. [SJR 2021: 0.455] [FORD-SJR-Q : Q2 (50200)]


Is Visitor Satisfaction High Enough? A Case of Rural Tourism Destination, South Bohemia

Is Visitor Satisfaction High Enough? A Case of Rural Tourism Destination, South Bohemia

z FMV: doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu

Spokojenost návštěvníků je jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti destinačníhomanagmentu a marketingu. Mnoho destinací vykazuje vysokou spokojenost svýchnávštěvníků. Cílem této studie je analýza celkové spokojenosti a jejích komponent v jedenáctituristických oblastech jižních Čech, typického českého venkovského regionu, a definovatvysokou úroveň spokojenosti při využití benchmarkingu jako metodologického přístupu.

ŠTUMPF, Petr, JANEČEK, Petr, VOJTKO, Viktor. Is Visitor Satisfaction High Enough? A Case of Rural Tourism Destination, South Bohemia. European Countryside [online]. 2022, roč. 14, č. 2, s. 346–362. eISSN 1803-8417. DOI: 10.2478/euco-2022-0017. [SJR 2021: 0.329] [FORD-SJR-Q : Q2 (50700)]


Grassroots Student Diplomacy: The Junior Diplomat Initiative (JDI) in Prague, Geneva, Paris and Tbilisi

Grassroots Student Diplomacy: The Junior Diplomat Initiative (JDI) in Prague, Geneva, Paris and Tbilisi

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Článek se zaměřuje na opomíjené téma zapojení budoucích odborníků, studentů bakalářských a magisterských programů diplomacie, do mezilidské diplomatické komunikace. Vychází z konceptu grassroots diplomacie a zkoumá aktivity Junior Diplomat Initiative.

ZEMANOVÁ, Štěpánka. Grassroots Student Diplomacy: The Junior Diplomat Initiative (JDI) in Prague, Geneva, Paris and Tbilisi. The Hague Journal of Diplomacy [online]. 2022, roč. 17, č. 4, s. 679–691. eISSN 1871-1901. ISSN 1871-191X. DOI: 10.1163/1871191x-bja10128.
[SJR 2022: 0.482]
[FORD-SJR-Q : Q2 (50600)]

Všechny publikace zaměstnanců Fakulty mezinárodních vztahů najdete v databázi publikační činnosti VŠE.

Úspěšné články z FMV za rok 2022/23: jaká témata vnášíme do akademického prostoru?