Nový projekt TAČR: Motivace Čechů pro kariéru v institucích EU

Od května 2023 začnou akademici z FMV VŠE v Praze pracovat na projektu TAČR v rámci Programu Beta 2 s názvem Motivace Čechů pro kariéru v institucích EU. Řešitelský tým je složený z odborníků Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze ve spolupráci s kolegy z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a z agentury MEDIAN.

Cíl projektu:

Primárním cílem výzkumu je zjistit motivaci (včetně faktorů, které tuto motivaci ovlivňují) vybraných cílových skupin Čechů, kteří se ucházejí či by se potenciálně mohli ucházet o práci v institucích EU. Součástí výzkumu budou také zjištění o tom, jaké mají vybrané cílové skupiny povědomí o možnostech kariéry v institucích EU, či o jednotlivých informačních kanálech, a rovněž jaké jsou jejich preference v komunikaci této agendy. Analýza se v rámci navrhovaného řešení dále zaměří na obecnou dostupnost, kvalitu a úplnost informací o možnostech kariéry v EU obecně.

Řešitelský tým za VŠE v Praze: 

  • doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. – hlavní řešitel
  • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., FMV KPEP
  • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., FMV KMEV
  • Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D., FMV KMSD
  • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., FMV KMEV
  • Mgr. Ing. Petr Tomčiak, FMV KPEP

Doba řešení:

15. května – 31. října 2023

Identifikační číslo:

TIRDUVCR932MT10

Řešitelský tým za VŠE v Praze:

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Je docentkou na Katedře mezinárodních studií a diplomacie. Na katedře působí od roku 1998, od roku 2013 zastává funkci zástupkyně vedoucí katedry. Od roku 2016 působí na pozici proděkanky pro vědu a doktorské studium Fakulty mezinárodních vztahů. Je garantkou bakalářského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie a jeho anglické verze International and Diplomatic Studies. Od roku 2019 je členkou panelu P408 Právní vědy, politologie Grantové agentury České republiky, od roku 2021 jeho předsedkyní a členkou oborové komise OK4 – společenské a humanitní vědy. Pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství vykonává funkci hodnotitelky v oblasti vzdělávání 20. Politické vědy. Mezi její odborné zájmy patří analýza zahraniční politiky, vnitřní bezpečnost Evropské unie a mezinárodní sankční politika. Je vyučující předmětů Soudobé mezinárodní vztahy, Tvorba a analýza zahraniční politiky, Vnitřní a vnější bezpečnost Evropské unie. V roce 2020 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022. V roce 2021 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.

Působí na Katedře podnikového a evropského práva od roku 2002. Od roku 2021 je vedoucí katedry. Absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnickou fakultu Univerzity v Sevillii (Lda.). Titul Ph.D. získala na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Po úspěšné obhajobě habilitační práce byla v roce 2018 jmenována docentkou pro obchodní právo na VŠE v Praze. V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem EU jako právník-lingvista. Vyučuje zejména předměty v oboru práva a institucí EU v češtině, angličtině a španělštině. Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na řízení před Soudním dvorem Evropské unie a na mimosoudní řešení sporů (evropský veřejný ochránce práv, SOLVIT a mediace).

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Je docentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů a od roku 2022 prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze pro pedagogiku a řízení kvality. Od roku 2012 do roku 2022 byl proděkanem Fakulty mezinárodních vztahů pro pedagogickou činnost. Vyučuje kurzy Světová ekonomika, Regionalismus ve světové ekonomice a International Economic Relations. Docentem byl jmenován v roce 2014, a to v oboru Mezinárodní obchod. V roce 2009 získal doktorát v oboru Evropská studia, když obhájil disertační práci na téma Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie; za tuto práci obdržel v roce 2009 Cenu za nejlepší doktorskou disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Specializuje se na nový regionalismus, komparativní regionalismus a postavení Evropské unie v globální ekonomice. V roce 2007 absolvoval měsíční studijní pobyt na Renmin University of China v Pekingu. Na VŠE působí také jako člen Centra evropských studií a je členem redakce časopisu Současná Evropa. Doc. Hnát je garantem navazujícího magisterského programu Evropská ekonomická integrace. V letech 2019 a 2020 byl řešitelem projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V letech 2020 až 2022 byl členem tří řešitelských týmů projektu TAČR se zaměřením na předsednictví v Radě EU.

 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka Katedry mezinárodních studií a diplomacie. V současnosti se podílí na výuce předmětů Mezinárodní vztahy, Etika, odpovědnost a udržitelnost v moderní společnosti, EU ve světě a Současná světová politika. Vyučuje v anglickém a českém jazyce. Jako výzkumná pracovnice se zaměřuje na témata související s aktérstvím EU, Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU, regionem střední Evropy v EU a s genderem v diplomacii. V těchto oblastech výzkumu nedávno publikovala jako autorka či spoluautorka článek Central Europe (Oxford bibliographies, 2019), kapitolu v knize Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě (Grada, 2020) a články Quo vadis, V4? What is the potential of the Czech Republic to promote its interests within the framework of the V4? (Studia Politologiczne, 2020) a Personální politika jako nástroj státu k prosazení zájmů v mezinárodních organizacích: případová studie České republiky (Acta Politologica, 2021). Od roku 2017 je rovněž koordinátorkou programu Sportovní diplomacie, na kterém FMV VŠE spolupracuje s Českým olympijským výborem.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Je odborným asistentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů od roku 2014.  Na katedře přednáší Evropskou ekonomickou integraci a vede semináře v předmětu Světová ekonomika. Je ředitelem Centra evropských studií a  šéfredaktorem časopisu Současná Evropa. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022.

Mgr. Ing. Petr Tomčiak

Mgr. Ing. Petr Tomčiak

Je doktorandem na Katedře podnikového a evropského práva. Vystudoval Právnickou fakultu UK a Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V průběhu magisterského studia získal Cenu Josefa Hlávky. Zabývá se evropským právem