Bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Ve dnech 11., 25. a 26. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské a magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do bakalářského i magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021. Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme!

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 byly stanoveny takto:

Program Bodová hranice
Cestovní ruch 1500
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní studia a diplomacie 2100
Manažer obchodu 1000

Hranice jednotlivých testů byla děkanem fakulty dodatečně snížena na 400 bodů u matematiky a 450 bodů u obou jazyků. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Uchazeči, kteří splnili tyto podmínky, ale nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na obor Mezinárodní studia a diplomacie, jsou přijati na program, který uvedli v přihlášce na druhém místě.

Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 byly stanoveny takto:

Program Bodová hranice
Cestovní ruch 1500
Evropská ekonomická integrace 1500
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní studia a diplomacie 1875
Podnikání a právo 1500

Hranice jednotlivých testů byla děkanem fakulty dodatečně snížena na 400 bodů. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Uchazeči, kteří splnili tyto podmínky, ale nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na obor Mezinárodní studia a diplomacie, jsou přijati na program Evropská ekonomická integrace.

Zápis do studia

Instrukce pro elektronický zápis do studia budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem a vložen do úložiště v InSIS.

Dopis s rozhodnutím o přijetí bude všem uchazečům doručen prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS (aplikace pro přihlášku). Dopis s rozhodnutím o nepřijetí  bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.