Bodové hranice pro přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia (2024/2025)

Ve dnech 11. června a 17. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovila děkanka fakulty bodové hranice pro přijetí do studia na akademický rok 2024/2025. Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme!

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2024/2025 byly stanoveny takto:

Program Bodová hranice
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní studia a diplomacie 1500
Turismus a hospitality management 1500
Manažer obchodu (kombinovaný) 1000

Hranice jednotlivých testů u bakalářských programů je 300 bodů z matematiky a 400 bodů z každého z jazykových testů (s výjimkou programu Manažer obchodu). Podmínky přijímacího řízení tedy splňují ti uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše.

Bodové hranice pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2024/2025 byly stanoveny takto:

Program Bodová hranice
Evropská ekonomická integrace 1500
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní studia a diplomacie 1500
Podnikání a právo 1500
Turismus a hospitality management 1500

Hranice jednotlivých testů u navazujících magisterských programů je 400 bodů. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují ti uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše.

Zápis do studia

Instrukce pro elektronický zápis do studia budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem a vložen do úložiště v InSIS.

Dopis s rozhodnutím o nepřijetí  bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím Kontaktního centra v e-přihlášce.