Politologie

Doktorské studium politologie poskytuje teoretické a metodologické znalosti a vysoké odborné kompetence, které by měly absolventovi umožnit zapojit se do významných domácích i zahraničních vědeckých výzkumů, náročných odborných expertíz, působit v akademické sféře a ve vysokých pozicích rozhodovací sféry.

Doktorský studijní program Politologie připravuje špičkové odborníky v oblasti politických věd. Program je koncipován tak, aby absolventi získali hluboké teoretické a metodologické znalosti, metodické dovednosti a kompetence k samostatné vědecké práci v oboru a k náročným odborným expertízám. Profil absolventa doktorského studia programu politologie na FMV VŠE v Praze naplňuje požadavky doktorského studia politologie, zároveň absolvent získává hlubší kompetence v oblasti ekonomie než je v oboru politologie obvyklé. To souvisí i s výzkumnými tématy, které často znalost ekonomie předpokládají, s nimiž se doktorand na pracovišti setkává, do nichž se zapojuje, včetně zaměření disertační práce. Vzhledem k tomu, že se studium uskutečňuje na fakultě mezinárodních vztahů, věnuje se také hlubší pozornost vnitropolitickým procesům v různých světových regionech v komparativní perspektivě (zejména Latinská Amerika, USA). V současnosti se badatelská činnost zaměřuje na čtyři základní okruhy:

  • Financování politiky, problematika korupce, reprezentace zájmů, lobbying
  • Občanská společnost, regionální a lokální politika, evropeizace veřejné sféry
  • Komparativní politika (politické systémy, proměny režimů, populismus v komparativní perspektivě)
  • Politika životního prostředí

Tomu odpovídá koncepce studia, vytváření individuálních studijních plánů a zapojení studentů do výzkumů Absolventi doktorského studijního programu Politologie se vyznačují zejména:

  • kvalitní orientací v soudobých teoriích politické vědy a schopností teoreticky zakotvit výzkum
  • dostatečnými kompetencemi pro volbu vhodného metodologického přístupu a volbu konkrétní metody a metodiky výzkumu
  • schopností kvalitní kritické práce s literaturou a prameny
  • pokročilou dovedností sběru, třídění, zpracování a vyhodnocení zdrojů a dat o politických, sociálních a ekonomických procesech
  • dobrou znalostí klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol
  • schopností vybírat pro výzkum adekvátní publikační strategie a připravit základní typy odborných publikačních výstupů