Mezinárodní ekonomické vztahy

Doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy poskytuje obecný teoretický rámec fungování mezinárodních ekonomických vztahů, jejich forem a systémových souvislostí v etapě globalizace. Poskytuje nástroje pro vědecký výzkum mezinárodních ekonomických vztahů s využitím moderních vědeckých metod. Rovněž umožňuje studium speciálních oblastí mezinárodních ekonomických vztahů.

Doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů mezinárodních ekonomických vztahů na makro i mikroekonomické úrovni a k uplatňování nových poznatků v praxi. Absolventi doktorského studia nacházejí uplatnění především na vědeckovýzkumných pracovištích v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách, v orgánech státní správy a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních organizacích a v podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Cílem studijního oboru je umožnit další profesní růst vysokoškolsky vzdělaným odborníkům získáním vědecké kvalifikace v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.

Okruhy témat disertačních prací:

 • Udržitelný rozvoj turistických destinací
 • Environmentální aspekty a udržitelnost rozvoje cestovního ruchu
 • Vývoj trendy v cestovním ruchu
 • Vývoj, trendy a perspektivy jednotlivých druhů dopravy v cestovním ruchu
 • Konkurenceschopnost cestovního ruchu
 • Vliv digitalizace na vývoj služeb v cestovním ruchu, individualizace nabídky i poptávky v cestovním ruchu

Školitelé:

 • doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.

Vedoucí katedry:

 • Ing. Pavel Černý, Ph.D.
 • Business inteligence (využití big data pro strategické řízení podniku, možnosti cloudových řešení, využití mobilních technologií v retailingu)
 • Interkulturní management (strategie řešení multikulturality v mezinárodních podnicích, interkulturní trénink a jeho efektivnost, efektivnost mezinárodně diverzifikovaných týmů)
 • Konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
 • Nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání (s důrazem na různé aspekty marketingového, personálního a finančního řízení v mezinárodních prostředí)
  • nebo např. Význam investičních pobídek v tuzemské ekonomice (zejména s důrazem na procesy optimalizace zisku, reinvestice a odliv dividend)
  • nebo např. Vliv digitalizace a vznikajících digitálních ekosystémů na průmyslová odvětví a mezinárodní obchod
  • nebo např. Nové trendy v komunikaci firem se zákazníky a v nákupním chování spotřebitelů na B2C a B2B trzích, dopad na změny v řízení podniků v různých sektorech
 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
  • např. Vývoj směnných kurzů v České republice. Příčiny a dopady na zahraniční obchod
  • nebo např. Ekonomický růst a produktivita. nebo např. Úrokové sazby a přímé zahraniční investice v České republice
  • nebo např. Nezaměstnanost a regionální mobilita pracovní síly v České republice
 • Průmysl 4.0
  • např. Nové trendy v řízení globálních odbytových řetězců
 • Strategie retalingových firem a vývoj struktury trhu (on-line a off-line retailing, organizace nákupu a cenová tvorba, regulace chování podnikatelských subjektů a její účelnost, chování spotřebitele)
 • Udržitelné podnikání (nadnárodní korporace a jejich motivace k udržitelnému podnikání, inovační proces a efekty nových business modelů – sdílená ekonomika, sociální podnikání, ekonomické a společenské dopady)
 • Marketing luxusních značek- nové trendy a výzvy

Školitelé:

 • doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, Ph.D., M.A.
 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • doc. Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
 • doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • Ing. Petr Král, Ph.D.
 • Global Supply Chains
 • Komparace ekonomických systémů
 • Konkurenceschopnost EU ve světové ekonomice
 • Koordinace hospodářských politik EU
 • Mezinárodní a politická ekonomie systémových vazeb ve světové ekonomice
 • Nová ekonomická geografie a determinanty rozmístění ekonomických aktivit ve světě
 • Nové pojetí statistik mezinárodního obchodu (národní vs. přeshraniční pojetí)
 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
 • Růst a rozvoj ve světové ekonomice
 • Systémové a institucionální uspořádání mnohostranného obchodního systému v měnících se politicko-ekonomických podmínkách

Školitelé:

 • prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
 • doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
 • prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
 • doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
 • doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.