Nejlépe hodnocené kurzy a vyučující v zimním semestru na FMV!

Každý půlrok, po skončení zimního i letního semestru, probíhají již tradičně studentské evaluace. Studenti mají možnost ohodnotit jak předměty, které daný semestr studovali, tak jejich vyučující – z hlediska kvality, odbornosti, připravenosti a dalších kritérií. Jak dopadlo hodnocení v zimním semestru 2022?

„Anonymní hodnocení výuky ze strany studentů – ať už jde o vyučující nebo o jednotlivé předměty – považujeme za zásadní a cenný zdroj autentických informací od té nejdůležitější skupiny – studentů samotných. Můžeme díky tomu nejen lépe provádět změny ve stávajících kurzech, srovnávat je s ostatními, ale i hodnotit kvalitu výuky ze strany jednotlivých vyučujících. Komentáře a data analyzují průběžně každý semestr garanti kurzů, vedoucí kateder i vedení fakulty,“ vysvětluje proděkan Daniel Houska.

„Mimo nejlépe hodnocené kurzy (mající alespoň 25 hodnocení, viz níže) je nutné vyzdvihnout také specializované kurzy (jež mají z podstaty málo hodnocení) a jejich vyučující – v uplynulém zimním semestru šlo například o kurzy týkající se mezinárodní marketingové komunikace (volitelný kurz vedený Dr. Králem), finanční strategie v mezinárodním podnikání (kurz v angličtině vyučovaný v rámci vedlejší specializace „Internatonal Business Strategies“ vedený panem děkanem doc. Taušerem) nebo víceúrovňového rozhodování v EU (kurz Dr. Antala pro program a vedlejší specializaci Evropské ekonomické integrace); tyto kurzy získaly maximální možné hodnocení ve všech sledovaných kritériích a jsou důkazem možností kvalitního rozvoje i v rámci zvolené úzké profilace absolventa. Dané umístění znamená velké ocenění jejich práce,“ doplňuje proděkan.

Do celkového hodnocení předmětů se promítá spokojenost s kvalitou předmětu, jeho obtížnost, přínosnost ale i zajímavost a dostupnost materiálů a literatury.

Do celkového hodnocení vyučujících pak kvalifikovanost a odbornost, připravenost přednášek/cvičení, srozumitelnost výkladu a schopnost vysvětlit látku, zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy/problémy studentů.

Hodnocení předmětů studenty probíhalo na konci zimního semestru akademického roku 2021-2022. Pro uvedení v následujícím pořadí musí být v obou kategoriích alespoň 25 hodnocení.

Těšit se můžete také na výsledky „Pedagog roku“, které budou vyhlášeny 1. března. Nejlepší pedagogy roku ocení rektor VŠE a shrne tak výsledky anket za oba uplynulé semestry.

Nejlépe hodnocené odborné předměty (ZS 2022)

2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě

2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě

Kurz se zabývá aktuálním vývojem, stavem, problémy a hlavními riziky vývoje globální ekonomiky a klíčových zemí (regionálních trhů). Seznamuje studenty s vybranými tendencemi v globální ekonomice (změny v síle a postavení největších ekonomik, rozvoj státního kapitalismu). Na základě porozumění aktuálním procesům v globální ekonomice a klíčových regionálních trzích vytváří podmínky pro pochopení příležitostí a rizik při vstupu českých exportérů a investorů na tyto trhy.

2SM446 Globální mocenská politika

2SM446 Globální mocenská politika

Hlavním cílem předmětu Globální mocenská politika je systematizace dílčích poznatků týkajících se moci v mezinárodních vztazích, jejím pojetí, odrazu v teoretických koncepcích a vývojovými tendencemi se zaměřením na přelom 20. a 21. století. Obsahem předmětu je rovněž identifikace jejich center zaměřením se na představení tradičních i nových velmocí. Předmět seznamuje studenty s hlavními tendencemi přesunů moci v čase a zohledňuje efekty globalizace a vytváření kontur globálního vládnutí

2SM312 Teorie a metodologie mezinárodních vztahů

2SM312 Teorie a metodologie mezinárodních vztahů

Předmět poskytuje základní přehled nejdůležitějších teorií mezinárodních vztahů, jejich vývoje, klíčových konceptů a jejich vztahů s metodami výzkumu, které obvykle aplikují. Kurz je uspořádán chronologicky a zaměřuje se postupně na předchůdce teorií mezinárodních vztahů, zrod disciplíny mezinárodních vztahů, klasické teorie jako realismus či liberalismus a následně na řadu postpozitivistických přístupů (konstruktivismus, poststrukturalismus, feminismus atd.). Zároveň seznamuje studenty s kvalitativním a kvantitativním výzkumem a metodami (případová studie, teorie her, diskursivní analýza atd.), včetně využití softwaru pro analýzu dat.

2SM207 Český politický systém v komparativní perspektivě

2SM207 Český politický systém v komparativní perspektivě

Cílem kurzu je naučit studenty orientovat se v procesu politiky, posílit jejich schopnost analyzovat krizové situace a předvídat východiska na základě znalostí fungování politických systémů. Kurz svým záběrem pokrývá všechny relevantní areály současného světa i současné trendy.

2MS102 Poznání v mezinárodních studiích a diplomacii

2MS102 Poznání v mezinárodních studiích a diplomacii

Cílem předmětu je, aby studenti získali základní orientaci v principech a možnostech sociálních věd, zejména aby se naučili správně používat základní koncepty, kriticky přistupovat k informacím (např. analyzovat informace z hromadných sdělovacích prostředků) a adekvátně pracovat se zdroji informací různého charakteru (prameny, odborná literatura atd.). Souhrnně pak tyto schopnosti najdou praktické využití při individuální koncepci výzkumného projektu v podobě závěrečné seminární práce.

Nejlépe hodnocené jazykové předměty (ZS 2022)

2RO361 Příprava na zkoušky Madridské obchodní komory 1 (B2/C1)

2RO361 Příprava na zkoušky Madridské obchodní komory 1 (B2/C1)

První část dvousemestrálního kurzu je určena všem studentům FMV a jeho program se zaměřuje na vybranou problematiku mezinárodního obchodu, na základní typy obchodní korespondence, na prohloubení znalostí odborné terminologie a na rozvoj komunikačních dovedností ve španělštině. Předmět je koncipován jako první část přípravy na zkoušky Madridské obchodní komory a jejím cílem je získání jazykové úrovně B2/C1 v rámci SERRJ.

2NJ305 Němčina v cestovním ruchu 1 (B2)

2NJ305 Němčina v cestovním ruchu 1 (B2)

Cílem předmětu je prohloubení odborné jazykové kompetence na úrovni B2 v oblasti odborného německého jazyka pro cestovní ruch. Důraz je také kladen na rozvoj všech řečových dovedností a jazykových prostředků s důrazem na makroekonomické pojetí tohoto oboru.

2AJ331 Angličtina v mezinárodních studiích 1 (C1)

2AJ331 Angličtina v mezinárodních studiích 1 (C1)

Předmět se zaměřuje na rozvoj a obohacení slovní zásoby v ústním i psaném projevu na základě autentických anglických materiálů týkajících se mezinárodní právnické problematiky a institucí. K tomu slouží především diskuse vycházející z prezentovaných materiálů, a tvorba a obhajoba vlastních názorů. Kurz je na úrovni C1 podle CEFR.

2NJ307 Němčina v mezinárodních studiích 1 (B2)

2NJ307 Němčina v mezinárodních studiích 1 (B2)

Hlavním cílem předmětu je rozvíjení slovní zásoby a ústních i písemných komunikativních dovedností v rámci studijního oboru. K tomu slouží základní studijní materiál doplňovaný aktuálními články z médií a sledováním televizních zpráv. Dále také podpora formulování a obhájení vlastních názorů na probíraná témata v diskusích.

2RO301 Příprava na DFP Pařížské obchodní komory 1 (B2/C)

2RO301 Příprava na DFP Pařížské obchodní komory 1 (B2/C)

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí specializované terminologie a komunikačních dovedností v ústním i písemném projevu v různých odborných kontextech, s užším zaměřením na francouzštinu v diplomacii a mezinárodních vztazích a na francouzštinu v cestovním ruchu, příp. právní francouzštinu. Předmět je koncipován jako první část dvousemestrální přípravy na zkoušky Pařížské obchodní komory – úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce (DFP – Diplôme de français professionnel).

Nejlépe hodnocení vyučující odborných kateder (ZS 2022)

Ing. Elvíra Čermáková

Ing. Elvíra Čermáková

Katedra mezinárodního podnikání

Ing. Radim Sršeň, Ph.D

Ing. Radim Sršeň, Ph.D

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Ing. Dominik Kohut

Ing. Dominik Kohut

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Nejlépe hodnocení vyučující z jazykových kateder (ZS 2022)

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.

Katedra neměckého jazyka

Mgr. Pavla Nováková

Mgr. Pavla Nováková

Katedra anglického jazyka

PaedDr. Dana Bednářová

PaedDr. Dana Bednářová

Katedra německého jazyka

Paul Anthony Venturo, M.A.

Paul Anthony Venturo, M.A.

Katedra anglického jazyka

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.

Katedra německého jazyka

Nejlépe hodnocené kurzy a vyučující v zimním semestru na FMV!