Mimosemestrální kurzy zahraničních profesorů pro LS 2022/23 – nepropásněte zápis!

V rámci volitelných předmětů na FMV máte opět možnost zápisu mimosemestrálních kurzů vyučovaných hostujícími profesory z prestižních zahraničních univerzit. Tyto mimosemestrální kurzy je možné si registrovat do 24. ledna 2023. Zapsat si je můžete ještě ve 3. kole zápisů (7. – 8. 2. 2023) a v prvním týdnu semestru (13. – 17. 2. 2023) viz Harmonogram registrací a zápisů předmětů na letní semestr 2022/2023. Kurzy jsou vyučovány v anglickém jazyce.

Hana Blažková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Kurz poskytuje úvod do problematiky budování a upevňování kvalitních profesionálních vztahů, tj. vytváření produktivní profesionální sítě. Cílem je poskytnout studentům příležitost k uchopení dovedností nezbytných pro efektivní networking a tak zlepšit jejich karierní potenciál. Jedna z těchto dovedností, která je v tomto kurzu viděna coby klíčová, je schopnost komunikovat ve formě krátkých, přesvědčivých a dobře zapamatovatelných prezentací, které mají dopad na posluchače.

Pieter Verhallen, North Carolina Poole State University – College of Management

Tento předmět zkoumá různé teorie spotřebitelského chování a rozhodovacího procesu, a to z globálního hlediska. Bude se zabývat důsledky vlivu kulturních, etických a právních faktorů. V aplikační části kurzu (příklady, případové studie) bude důraz kladen na americký trh a americké spotřebitele.

Isaac Wanasika, University of Northern Colorado

Tento kurz integruje koncepty tvorby strategie, mezinárodního obchodu, řízení neziskových organizací a koncepty vedoucí ke snižování chudoby s cílem rozvíjet ty schopnosti leadera, které povedou k pochopení konceptu Base-of-the-Pyramid (BOP); resp. umožní mu vytvářet na tomto základě úspěšné venture projekty.

Jalal Ahamed, University of Skövde

Tento předmět zkoumá různé teorie spotřebitelského chování a rozhodovacího procesu, a to z globálního hlediska. Bude se zabývat důsledky vlivu kulturních, etických a právních faktorů. V aplikační části kurzu (příklady, případové studie) bude důraz kladen na americký trh a americké spotřebitele.

Kristina Petljak, Zagreb University

Předmět se zaměřuje na vymezení problematiky „Supply Chain management“ a navázání logistiky na ostatní disciplíny řízení firmy. Dalšími tématy, která jsou součástí tohoto předmětu jsou: úloha logistiky v retailingové firmě, modely zásob, principy logistického rozhodování či určení priorit.

Pablo Farías, Universidad de Chile

Cílem kurzu je poskytnout studentům obecnou definici indikátorů, které se dnes v marketingu používají; identifikovat indikátory, které by měli marketéři používat; ukázat, jak lze marketingové indikátory použít k tomu, aby pomohly určit, kolik by měli marketéři utratit za marketingové aktivity; vyvodit souvislost mezi marketingovými výdaji a finančním zdravím společnosti a pracovat na celkovém rámci pro propojení marketingových výdajů s finančním zdravím organizace.

Emre Cinar, University of Portsmouth

Cílem kurzu je nabídnout studentům celkový pohled na nejnovější vývoj v oblasti strategického řízení. Tomu napomůže i řešení reálných podnikatelských case study, čímž studenti získají i praxí v řešení problémů v týmech, naučí se argumentovat své názory a vyjednávat alternativní řešení s ostatními členy týmu.

Azriel Bermant, Ústav mezinárodních vztahů

Předmět se zaměřuje na rozbor těch nejdůležitějších mezinárodních bezpečnostních výzev dnešního světa. Využívá při tom řadu empirických a teoretických materiálů, kterými doloží vývoj těchto výzev, a to od studené války až po současnost. Předmět se zaobírá důsledky využití balistických střel a jaderné proliferace pro stabilitu mezinárodního systému a zahrnuje analýzu rosoucího napětí mezi NATO a Ruskem, Íránský jaderný program, spor mezi Indií a Pákistánem a situaci na Korejském poloostrově.

Claude Bruno Celich, International Institute in Geneva

Kurz vybaví studenty porozuměním negociačnímu procesu a nezbytnými znalostmi, jak vyvinout a aplikovat negociační strategie/taktiky v globálním měřítku.

Denis Zelenin

Kurz seznamuje studenty s klíčovými podnikovými aplikacemi široce používanými v nadnárodních korporacích a s možnostmi kariérního postupu při používání nebo navrhování těchto systémů. Jeho cílem je připravit studenty na reálný život a moderní pracovní prostředí, ať už se jedná o nadnárodní korporaci, poradenskou společnost nebo státní/neziskovou organizaci.

Jerome Dumetz

Kurz umožňuje porozumět reálným aspektům moderního Ruska, nad rámec stereotypů. Kurz pokrývá všechna základní témata vztahující se k podnikání v Rusku. Přednášky jsou ilustrovány skutečnými příklady. Kurz je vyučován v angličtině jako blokový kurz.

Alicia Fawcett

Studenti předmětu se naučí základní koncepty a teorie kyberbezpečnosti aplikované na mezinárodní vztahy. Budou rozumět normám, politikám a právním procesům mezinárodního kyberbezpečnostního vládnutí; chápat interakce mezi ekosystémem governance internetu, online komunitami a globálním digitálním jihem; rozumět vztahům mezi informacemi, diplomacií, digitálními lidskými právy a globálním vládnutím; umět zhodnotit, co představují informační operace vlád pro geopolitické cíle států; formulovat způsoby jak ochránit občany před kyber-válčením, dezinformacemi a e-zločinem; kriticky promýšlet a podílet se na nejlepších kyberbezpečnostních řešeních pro vlády, mezinárodní instituce a průmyslový soukromý sektor.

Etienne Redor, Audencia Nantes School of Management

Tento předmět umožňuje porozumět strategickým aliancím, fúzím a akvizicím. „Proč je podniky používají“ a „jak aliance, fúze a akvizice navrhnovat a spravovat“ jsou jedny z otázek, kterými se předmět zabývá.

 

Danny Clock, LIM College

Absolvent kurzu získá přehled o obecném podnikatelském prostředí v USA. Kurz pokrývá základní informace o americkém obchodním prostředí zahrnující současné hlavní trendy a informace o marketingovém prostředí. Zabývá se též výzkumem služeb federálních, státních a městských úřadů a neziskovými organizacemi nabízených zahraničním investorům a podnikatelům. Přednášky jsou doplněny o příklady z praxe, virtuální přítomnost amerického experta a případové studie.

Sylwia Przytula, Wroclaw University of Science and Technology

Kurz je určen pro potenciální manažery a podnikatele pracující v mezinárodních týmech a společnostech k rozvoji manažerských kompetencí při motivaci a vedení zaměstnanců, komunikaci napříč kulturami a problémech expatriace.

John Ni

Cílem kurzu je studentům představit obecný koncept provozu (operations) a supply chain managementu; charakterizovat provozní a supply chain funkce; identifikovat aktuální trendy a problémy, kterým manažeři čelí; rozvinout a použít kvalitativní a kvantitativní nástroje za účelem rozvinutí manažerských dovedností; definovat zásoby a popsat cíle a požadavky systému efektivních zásob; definovat management kvality, včetně prvků procesu kontroly kvality a porozumět funkcím provozu/supply chain ve firmách výrobních a firmách nabízejících služby.

Alessio Sorrentino

Cílem kurzu je porozumět, jakým způsobem strukturovat silnou komunitu značky a využít influencer marketingu na moderním hyperkonkurenčním trhu tak, aby byla poskytnuta skutečná přidaná hodnota cílové skupině a zvýšila se hodnota značky pro zákazníka. V současné době si zákazníci ve skutečnosti nechtějí kupovat jen výrobky a služby, ale chtějí se spojit s hodnotami, které reprezentuje značka, kterou si kupují. A toto je možné jen tehdy, když vznikne skutečné spojení mezi zákazníkem a značkou. Schopnost vytvořit konzistentní positioning značky a komunitu fanoušků značky pomocí správné marketingové strategie je důležitým firemním aktivem s vysokou hodnotou.

Riina Koris, Estonian Business School Tallinn

Cílem tohoto kurzu je představit integrační proces využití marketingových nástrojů, který maximalizuje efektivitu marketingové komunikace tím, že zajišťuje, že reklama, propagace a média pracují společně strategickým a efektivním způsobem s cílem vytvořit positioning značky. Kurz nabízí kompletní přehled kriticky důležitých nástrojů k budování značky v mezinárodním prostředí.

Michael Bahles

Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálními trendy v oblasti mezinárodní značkové komunikační strategie. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení procesu přípravy kampaní, úlohu jednotlivých subjektů, stanovení cílů a nástrojů pro realizaci účinných mezinárodních kampaní, které umožní jednotlivým značkám odlišit se od konkurence.

Irena Descubes, Rennes School of Business

Účelem tohoto kurzu je umožnit studentům zúčastnit se simulací vyjednávání, která jsou úzce provázána s praxí. Tento kurz je sestaven jako série vyjednávacích cvičení a jejich hodnocení.

Ida Manton, Macedonian Peace Institute

Předmět podrobně seznamuje studenty s existujícími typy mezinárodního vyjednávání, představuje jeho základní rámec a fungování. Seznamuje se základními poznatky o mezinárodním vyjednávání a ukazuje fungování základních principů ve vybraných simulacích.

Huyn Park

Kurz umožní studentům rozvíjet akademické a profesionální znalosti v přístupu ke spotřebitelům. Studenti se naučí a hlouběji pochopí jak definovat, plánovat, dodat a řídit to, jak spotřebitelé vnímají výrobek, službu, firmu,atd., tj. „dojmy“ spotřebitelů. Kurz je vyučován visiting prof. Hyun PARK, MBA, bývalým Head of Global Offering Management, Nokia, Finnland.

Markéta Votoupalová, Vysoká škola ekonomická v Praze

Cílem předmětu je seznámit studenty s mezinárodní migrací jako fenoménem mezinárodních vztahů, s důrazem na její vývoj a právní regulaci. Analyzovány jsou jak politické, tak ekonomické aspekty migrace. Pozornost je věnována zejména dění v Evropské unii, ovšem ani ostatní části světa nejsou opomenuty. Smyslem kurzu je především zasadit migraci a migrační politiku do širšího historického i geografického kontextu a studovat je v souvislosti s celosvětovým děním. Témata přednášek jsou teoreticky a prakticky zaměřená a podávají ucelený obraz o migraci a její regulaci. Přednášky jsou doplněny o debatu nad současným děním.

Dmitry Strovsky, Ariel University

Hlavním cílem kurzu je vysvětlit vývoj mediálních a informačních politik v moderním světě. Role těchto politik jako univerzálních nástrojů pro naplňování národních politických strategií bude představen na příkladech několika zemí, jako jsou: USA, Rusko, Izrael a další. V rámci kurzu budou zkoumána stádia vývoje informačních a mediálních politik z hlediska ochrany národních zájmů jednotlivých zemí a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Speciální pozornost pak bude věnována prioritám izraelské informační politiky a jejímu vlivu na soudobé politické procesy.

Donald Hsu

Kurz je zaměřen na navrhování a implementaci prodejní strategie. Kurz představuje techniky pro identifikování, nábor a trénink prodejců, pro kontrolu prodejního úsilí, rozpočtování a předpovídání prodejní výkonnosti.

Donald Hsu

Kurz je zaměřen na výuku rozhodování ohledně prodejních řetězců a fyzické distribuce výrobků. Kurz se zabývá strukturami řetězců včetně retailingu a wholesalingu a dalších vztahů společnosti. Důraz je položen na porozumění jak navrhnout, implementovat, řídit a hodnotit strategii distribučních řetězců.

José de Arimateia da Cruz

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií, teoretickými přístupy a klíčovými problémy zahraniční politiky zemí Latinské Ameriky vůči Evropské unii.

Hans van der Meulen, Audencia Nantes School of Management

Předmět seznamuje studenty se základními faktory, které ovlivňují rozhodování firem o vhodné strategii pro mezinárodní fúze a akvizice s důrazem na roli finančních aspektů a tvorby hodnoty v tomto procesu.

Hana Blažková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pracoviště budoucnosti nabízí nové výzvy a příležitosti, formované technologickými změnami a vzrůstající globalizací. Tento kurz zkoumá současné kariérní prostředí v organizacích. Pomocí případových studií a interaktivních úkolů motivuje studenty, aby prozkoumali svůj potenciál v oblasti přenositelných dovedností a aby jej byli schopni účinně komunikovat. Dále se kurz zaměřuje na lepší pochopení a rozvoj klíčových dovedností žádaných na současném pracovišti, jmenovitě dovednosti související s vedením a sociálním vlivem. Cílem kurzu je inspirovat k dalšímu zkoumání těchto témat.

Kyoko Ichikawa Shoji

Japonsko čelí vážnému nedostatku pracovní síly v důsledku rychlého stárnutí populace v kombinaci s klesající fertilitou, a tudíž i klesajícím počtem dětí. Zvýšení ženské pracovní síly je klíček k řešení těchto problémů. Cílem 3-kreditového bakalářského kurzu 2SE333 je vysvětlit a diskutovat některé z hlavních rysů a problémů japonského trhu práce, se zvláštním důrazem na ženskou pracovní sílu. Budou představena nejnovější data, opatření a problémy spojené s ženskou pracovní silou v Japonsku; zahrnuto bude i srovnání vývoje v Japonsku s Českou republikou.

Mimosemestrální kurzy zahraničních profesorů pro LS 2022/23 – nepropásněte zápis!