Jaké budou priority FMV v příštích pěti letech? Akademický senát schválil nový strategický záměr!

Na svém jednání schválil 3. června 2021 Akademický senát FMV nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro období 2021 – 2025, který senátu předkládal děkan FMV doc. Josef Taušer společně se svými proděkany.

Strategický záměr vychází ze schváleného Strategického záměru VŠE na uvedené období a z faktorů, které v rozmezí let 2021 – 2025 přinesou zásadní kvalitativní změny vysokoškolského vzdělávání ovlivněné zejména proměnou pracovního trhu a globálního prostředí, změnami v demografickém vývoji, progresivním nástupem distančních a flexibilních forem vzdělávání, implementací pravidel řízení a zvyšování kvality, změnami v systému financování vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti a rostoucí konkurencí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Při tvorbě strategie vycházelo vedení FMV také ze spolupráce s Radou pro strategické řízení a spolupráci s praxí, ve které působí významní zástupci z praxe, z výzkumů mezi absolventy nebo ze zpětné vazby studentů.

Strategie široké internacionalizace

Klíčovou konkurenční výhodou, diferenciačním prvkem i nástrojem dosažení vytyčených priorit dalšího rozvoje FMV je strategie široké internacionalizace. „Strategie široké internacionalizace otevírá fakultu moderním zahraničním trendům a inovacím ve výuce, přináší nové poznatky a výrazně posiluje kapacity v oblasti vědeckých metod i samotného výzkumu,“ uvádí budoucí vývoj fakulty děkan doc. Josef Taušer.

Fakulta si dlouhodobě udržuje v rámci VŠE a celém českém vzdělávacím prostoru vedoucí postavení v oblasti internacionalizace, zejména díky vysokému podílu studentských mobilit a zahraničních stáží, vysokému počtu zahraničních hostujících profesorů, zvyšujícímu se počtu zahraničních pracovníků a významnému podílu přijíždějících zahraničních studentů na výuce na celé VŠE.

FMV se orientuje na ekonomické disciplíny, které jsou ze své podstaty mezinárodní. „Obsahové vymezení však nestačí. Internacionalizaci a otevřenost k inovativním, v zahraniční osvědčeným způsobům řízení je potřeba promítnout jako základní požadavek i do způsobu realizace všech klíčových aktivit fakulty a jejich výstupů. Kompetence spojené s flexibilitou a rychlým učením je třeba doplnit o sociální dovednosti a schopnost mezikulturní komunikace,“ dodává děkan FMV.

Široká internacionalizace akademické činnosti je základní hodnotou a současně kritériem při stanovování priorit fakulty. Promítá se tedy do všech dále uvedených oblastí, v nichž hraje roli základního nástroje k naplnění řady dílčích cílů.

Strategické priority pro období 2021 – 2025

Využití lidského potenciálu pro rozvoj fakulty

Využití lidského potenciálu pro rozvoj fakulty

Fakultu tvoří lidé a jejich vzájemná interakce a komunikace. Strategickou prioritou fakulty na nadcházející období jsou tedy investice do lidského kapitálu, podpora kreativního a inspirativního pracovního prostředí a snižování administrativní zátěže akademických pracovníků.

Kvalitní a relevantní vzdělávání a uplatnění absolventů

Kvalitní a relevantní vzdělávání a uplatnění absolventů

Nabídka relevantního, aktuálního a mezinárodně srovnatelného vzdělávání vedoucího k nadprůměrné uplatnitelnosti absolventů je klíčovým předpokladem získávání špičkových zájemců o studium, sounáležitosti studentů s fakultou a intenzivní spolupráce s absolventy. Hraje také důležitou roli při získávání finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů a při rozvoji sounáležitosti a spokojenosti akademických i neakademických pracovníků.

Relevance vědecko-výzkumné činnosti v národním i mezinárodním kontextu

Relevance vědecko-výzkumné činnosti v národním i mezinárodním kontextu

Fakulta usiluje o dlouhodobý rozvoj jako vědecko-výzkumné pracoviště domácího i mezinárodního významu. Profiluje se jako mezinárodně orientovaná, interdisciplinární a metodologicky pluralitní výzkumná instituce.

Posílení renomé fakulty prostřednictvím vnějších vztahů

Posílení renomé fakulty prostřednictvím vnějších vztahů

Fakulta usiluje o budování dobrého jména mezi odbornou i laickou veřejností a zájemci o studium, systematickou a dlouhodobou spolupráci s absolventy, soustavnou a oboustranně prospěšnou spolupráci s českými i zahraničními společnostmi a o vzdělávání laické i odborné veřejnosti.