Jak pracuje Disciplinární komise FMV? Ohlédnutí za akademickým rokem 2022/2023.

V období zimního semestru 2022/23 došlo k osmi jednáním studentů FMV, která byla předložena k posouzení Disciplinární komisi Fakulty mezinárodních vztahů, zda nedošlo ke spáchání disciplinárního přestupku. Věcně se projednávaly tyto okruhy podezření: 

  • podvádění u zkoušek či testů (např. opisování, sluchátko)
  • plagiátorství

Nejčastější podezření

Nejčastěji se disciplinární komise zabývá podezřením z plagiátorství. Studijní řád VŠE zakazuje studentům “vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace” (čl. 5 odst. 5 písm. b) studijního a zkušebního řádu VŠE). Disciplinární komise v takových případech nejprve posuzuje, zda došlo k nesprávnému použití cizí práce.

Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D., předsedkyně Disciplinární komise FMV

Jiným typem porušení, kterým se disciplinární komise musela už opakovaně zabývat, jsou různé formy podvádění při plnění studijních povinností. Může jít například o použití taháků, mobilních telefonů a chytrých hodinek v situaci, kdy takové pomůcky u testu nebo přípravy na zkoušku nebyly dovoleny. Zaznamenán byl i případ použití komunikačního zařízení – „špionského“ sluchátka. 

Jak posuzování probíhá?

Disciplinární komise má k dispozici protokoly o antiplagiátorské kontrole, jimiž procházejí všechny závěrečné práce odevzdané na FMV VŠE do InSIS a množství další písemných prací studentů, ať už odevzdaných do INSIS nebo jinou formou. Dále srovnává text studentské práce a text nebo texty, které byly identifikovány jako podobné. Vždy zjišťuje, zda nesrovnalosti v odkazování mohly vzniknout přehlédnutím studenta (zapomenutím uvozovek, opomenutím odkazu na zdroj v jednotlivých případech), nebo zda se spíše jedná o systematické a vědomé přivlastňování si cizí práce, někdy „maskované“ použitím synonym a drobnými jazykovými nebo formálními úpravami převzatého textu. Jak je zřejmé ze studijního řádu, samotný poměr strojově určené shody není podstatný.  

Pokud disciplinární komise dojde k závěru, že student Studijní řád VŠE porušil, zvažuje další okolnosti a zejména závažnost jednání pro to, aby navrhla odpovídající sankci. Závažnost provinění může zvyšovat vysoký podíl převzatého textu v práci studenta, snaha převzatý text „maskovat“ nebo skutečnost, že se student provinění dopustil v závěrečné práci, po jejímž obhájení by získal vysokoškolský titul.

Sankce za porušení Studijního řádu

Závažnost přestupků či porušení může být různá a s ohledem na ni a na další okolnosti spáchání přestupku pak disciplinární komise navrhuje sankci. V situaci, kdy je prokázáno, že student jednal úmyslně, že na přípravu podvodného jednání vynaložil energii, čas a někdy i finanční prostředky, může disciplinární komise navrhnout jeho bezpodmínečné vyloučení ze studia.  Totéž platí v případě mimořádně závažných porušení. V případě méně závažných provinění může komise navrhnout, aby student byl napomenut, nebo ze studia vyloučen podmíněně.  

Z výše uvedených šesti případů ukončila disciplinární komise ke konci dubna projednávání čtyř věcí. Tři se týkaly problematické práce se zdroji a nekorektního využití cizích zdrojů (plagiátorství), v jednom případě šlo o podvádění u přípravy na zkoušku. Ve dvou případech disciplinární komise vyhodnotila jednání studentů nejen jako úmyslné, ale i jako mimořádně závažné a navrhla jejich vyloučení ze studia. V dalších dvou případech nebyla závažnost jednání tak vysoká a disciplinární komise navrhla, aby studenti byli vyloučeni podmíněně.  

Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D., předsedkyně Disciplinární komise FMV

Disciplinární řízení na FMV se řídí fakultním disciplinárním řádem, Studijním řádem VŠE, zákonem o vysokých školách a správním řádem. Student má právo se k věci vyjádřit, nahlížet do disciplinárního spisu, může být zastoupen, a pokud prohlásí, že nerozumí česky, může si na své náklady obstarat tlumočníka.  

Disciplinární komise fakulty je šestičlenná, její členy volí z řád studentů a akademických pracovníků Akademický senát FMV. 

Členové Disciplinární komise FMV:

Adéla Fejková člen
Matěj Hulička člen
Ing. Petr Král, Ph.D. člen
Mgr. Ing. Jan Levý, Ph.D. člen
Bc. Markéta Rysová člen
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. předseda, člen

 

Jak pracuje Disciplinární komise FMV? Ohlédnutí za akademickým rokem 2022/2023.