FMV má novou organizační strukturu kateder

Do nového roku 2021 vstupuje Fakulta mezinárodních vztahů s novou organizační strukturou. Tradiční katedry Mezinárodního obchodu, Obchodního podnikání a komerčních komunikací, Světové ekonomiky, Politologie a Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka zanikají a budou nahrazeny Katedrou mezinárodního podnikání, Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů a Katedrou mezinárodních studií a diplomacie. Další katedry fakulty zůstávají beze změn.

Nově bude mít fakulta vedle Centra evropských studií, Centra asijských studií a Institutu udržitelného podnikání také dvě nová výzkumná centra, kterými jsou Mezinárodní výzkumné centrum a Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka.

Od nové organizační struktury si vedení fakulty slibuje jasnější obsahové vymezení pracovišť fakulty, které lépe odpovídá situaci na prestižních zahraničních univerzitách, i větší soulad se základní strategií fakulty.

Katedra mezinárodního podnikání (KMP) se zaměří na mikroekonomické a strategické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí a tvoří jí většina zaměstnanců dosavadní Katedry mezinárodního obchodu a Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací. Jejím vedoucím je Ing. Petr Král, Ph.D.

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (KMEV) se bude zabývat makroekonomickými základy a aplikací mezinárodní ekonomie na oblast mezinárodního obchodu a světové ekonomiky. Vedle stávajících členů Katedry světové ekonomiky jí tvoří někteří pracovníci dosavadní Katedry mezinárodního obchodu. Její vedoucí je doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie (KMSD) se specializuje na politické aspekty mezinárodních vztahů a dosavadní členy Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka doplní někteří členové zanikající Katedry politologie. Vedoucí je doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka se transformuje na čistě vědecké pracoviště při FMV.​​​​​​​

Od 1. ledna se ujali svých funkcí také noví vedoucí odborných kateder. Změna ve vedení nastala na Katedře podnikového a evropského práva, kterou od letošního ledna vede doc. Nicole Grmelová, Ph.D.

doc. Martina Jiránková, vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů

doc. Martina Jiránková, vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů

Nově vzniklá Katedra mezinárodních ekonomických vztahů se zaměří na makroekonomické souvislosti mezinárodních ekonomických vztahů. Bude pokračovat v obsahové náplni bývalé KSE a nově zahrne předmět Mezinárodní obchod. Ten bude od akademického roku 2021/2022 vyučován v nové podobě pod názvem „Mezinárodní obchod, investice a inovace“ a nově zahrne též problematiku inovací, technologií a lidského kapitálu v obchodě. Dále bude katedra rozvíjet základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Jak v pedagogice, tak ve výzkumu bude posílena kvalitními odborníky z bývalé KMO a SMSJM.

Petr Král, vedoucí Katedry mezinárodního podnikání

Petr Král, vedoucí Katedry mezinárodního podnikání

Nově vytvořená Katedra mezinárodního podnikání vzniká spojením podstatné části dosavadní KMO a celé dosavadní KOPKK. KMP bude rozhodujícím způsobem zajišťovat výuku v klíčových studijních programech nabízených FMV na všech stupních studia. Veškerá činnost katedry bude následovat misi a strategii FMV s důrazem na internacionalizaci, propojení s praxí a společenskou a businessovou relevanci. Zaměří se na mikroekonomické aspekty mezinárodního podnikání v oblastech marketingu, financí, managementu, obchodních operací, obchodních jednání a retailingu.

doc. Štěpánka Zemanová, vedoucí Katedry mezinárodních studií a diplomacie

doc. Štěpánka Zemanová, vedoucí Katedry mezinárodních studií a diplomacie

Katedra mezinárodních studií a diplomacie je koncipována jako odborná, vědecky orientovaná součást FMV. V souladu s misí FMV jí jde v obou oblastech o excelenci. Chce obstát v národním i mezinárodním měřítku a maximálně přitom využívat synergie s ostatními katedrami. V pedagogické sféře usiluje o vysokou kvalitu, relevanci a internacionalizaci výuky; v oblasti vědy o aktivní zapojení do tuzemských i mezinárodní projektů při plném využití možností vyplývajících z multidisciplinárního charakteru FMV.

doc. Nicole Grmelová, vedoucí Katedry podnikového a evropského práva

doc. Nicole Grmelová, vedoucí Katedry podnikového a evropského práva

Mise Katedry podnikového a evropského práva se neomezuje pouze na to, aby se absolventi dokázali orientovat ve spleti závazných právních předpisů regulující podnikatelské prostředí v České republice a v Evropské unii, ale aby ve své podnikatelské praxi také zohledňovali etické kodexy a koncept udržitelného rozvoje. Získané vědomosti z oblasti právní regulace podnikatelského prostředí absolventi dokážou zúročit ve svých manažerských rozhodnutích v praxi.

Liběna Jarolímková, vedoucí Katedry cestovního ruchu

Liběna Jarolímková, vedoucí Katedry cestovního ruchu

Katedra cestovního ruchu připravuje studenty na vstup na pracovní trh a pro perspektivní rozvoj profesní kariéry v oblasti cestovního ruchu. Základem je kvalitní výuka odborných předmětů s vyváženým poměrem teoretických a praktických znalostí a dovedností a s podporou rozvoje transverzálních kompetencí. Samozřejmostí je výchova k etickému chování a společenské a environmentální odpovědnosti v osobním i profesním životě. KCR nabízí mnoho akcí nad rámec výuky (studijní cesty, účast na odborných setkáních), které umožňují studentům navazovat kontakty důležité pro práci v oboru.