FMV má novou děkanku a nové vedení

Dne 1. února 2024 proběhla slavností inaugurace nové děkanky Fakulty mezinárodních vztahů, doc. Ing. Martiny Jiránkové, Ph.D., která byla zvolena do funkce v listopadu roku 2023. Funkci děkanky bude zastávat v období od 1. února 2024 do 31. ledna 2028.

Po inauguraci následovalo zasedání akademického senátu FMV VŠE, na kterém pani děkanka seznámila členy senátu s novými proděkany. Proděkankou pro vědu a doktorské studium zůstává i nadále doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., proděkanem pro zahraničí a finance byl jmenován doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. a proděkanem pro pedagogiku a rozvoj byl jmenován Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Přejeme děkance a proděkanům mnoho úspěchů v novém funkčním období. Ať se jim daří přinášet inovace, rozvíjet výzkum a vzdělávání na fakultě a naplňovat stanovené cíle.

Nové vedení FMV

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Od 1. února 2024 působí na pozici děkanky FMV.  Na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů (do roku 2020 Katedra světové ekonomiky) je od roku 2007 a od roku 2013 i jako vedoucí katedry. V roce 2013 byla jmenována docentkou v oboru Světová ekonomika. Od roku 2014 do roku 2016 byla proděkankou Fakulty mezinárodních vztahů pro vědu a doktorské studium. Přednáší a cvičí mezinárodní ekonomii a dlouhodobě se též zabývá měnící se úlohou národních států v období globalizace (byla řešitelkou postdoktorského grantu zaměřeného na tuto problematiku). Byla ředitelkou Centra evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2019 a 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Od roku 2016 působí na pozici proděkanky pro vědu a doktorské studium Fakulty mezinárodních vztahů. Je docentkou na Katedře mezinárodních studií a diplomacie. Na katedře působí od roku 1998, od roku 2013 zastává funkci zástupkyně vedoucí katedry. Je garantkou bakalářského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie a jeho anglické verze International and Diplomatic Studies. Od roku 2019 je členkou panelu P408 Právní vědy, politologie Grantové agentury České republiky, od roku 2021 jeho předsedkyní a členkou oborové komise OK4 – společenské a humanitní vědy. Pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství vykonává funkci hodnotitelky v oblasti vzdělávání 20. Politické vědy. Mezi její odborné zájmy patří analýza zahraniční politiky, vnitřní bezpečnost Evropské unie a mezinárodní sankční politika. Je vyučující předmětů Soudobé mezinárodní vztahy, Tvorba a analýza zahraniční politiky, Vnitřní a vnější bezpečnost Evropské unie. V roce 2020 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022. V roce 2021 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Od 1. února 2024 působí na pozici proděkana pro zahraničí a finance. Od února 2016 do ledna 2024 vykonával funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů. Předtím působil jako proděkan pro vědu a doktorské studium i zástupce vedoucího Katedry mezinárodního obchodu. Je také dlouholetým garantem navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod, s nímž získal a opakovaně obhájil prestižní mezinárodní akreditaci EPAS. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje především na oblast mezinárodních financí a obchodu. Pravidelně působí jako hostující profesor na prestižních zahraničních školách, jako např. Vienna University of Economics and Business Administration, Audencia Nantes School of Management a IAE Lyon, kde zajišťuje výuku ucelených volitelných i povinných předmětů. Je členem řídícího výboru středoevropské větve Akademie mezinárodního podnikání (AIB) i členem Evropské asociace mezinárodního podnikání (EIBA). Pracuje ve výkonných radách tuzemských impaktovaných a zahraničních recenzovaných časopisů a je členem vědeckých rad celkem čtyř ekonomických škol či fakult. Na VŠE vyučuje zejména v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP a letních škol FMV.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Ing. Ondřej Sankot, Ph.D.

Působí na pozici proděkana pro pedagogiku a rozvoj. Od roku 2017 je odborným asistentem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů. V roce 2019 obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů disertační práci na téma Priority hospodářských politik EU v procesu integrace evropských socioekonomických modelů. Na katedře vede semináře ve Světové ekonomice a Mezinárodní ekonomii. V letech 2019 a 2020 byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn.

 

 

 

FMV má novou děkanku a nové vedení