FMV akreditovala nové studijní programy: Turismus a hospitality management

V květnu 2023 byly na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze akreditovány dva nové studijní programy, a to:

  • Bakalářský program Turismus a hospitality management
  • Navazující magisterský program Turismus a hospitality management

Nově akreditované studijní programy přinášejí odpověď na současné trendy a požadavky tohoto oboru. S cílem přiblížit studium současným potřebám z praxe se programy zaměřují na ekonomický aspekt oboru a mezinárodní charakter turismu a hospitality.

Bakalářský program Turismus a hospitality management a navazující magisterský program Turismus a hospitality management nahrazují předchozí program Cestovní ruch na obou stupních studia. Studenti, kteří nastoupí v září, se tak budou moci těšit na zcela nové programy.

 

Rozhovor s garantem programů

TURISMUS A HOSPITALITY MANAGEMENT

doc. Ing. Petrem Janečkem, Ph.D.

Hlavní benefity nového programu Turismus a hospitality management jsou založeny na zásadních změnách v obsahu, které reflektují aktuální potřeby a požadavky odvětví. Program není pouze rebrandingem, ale přináší podstatné inovace.

Jedním z hlavních rozdílů je zaměření na rozvoj přenositelných dovedností, kritického myšlení, vynikajících komunikačních schopností, manažerských a leadershipových schopností nebo projektového managementu. Důraz je kladen na výbavu, která umožní dobře a agilně zvládat technologicky komplexní prostředí firem a organizací.

Udržitelnost je samozřejmě dalším klíčovým slovem charakterizující nové programy.

Celé studium je také zaměřeno na customer-centricity, což je klíčový prvek pro celé odvětví turismu a hospitality. Customer experience je oblast, která je pro naše odvětví naprosto zásadní, a proto je pro nás důležité tuto problematiku zahrnout do vzdělávacího programu.

Důležitým prvkem nového programu je také hlubší expertní znalost, která je specifická pro celé odvětví, ať jsou to hotely, wellness, destinace, tour operátoři nebo subjekty z Meeting industry. Studenti získají hlubokou odbornost v těchto oblastech, které jsou důležité pro úspěšné uplatnění.

Chci zdůraznit, že se změna netýká pouze obsahu, ale také přístupu. Nový program klade důraz na student-centricitu a úzkou propojenost mezi institucí a praxí. Toto jsou pro nás dvě zásadní hodnoty, na kterých pracujeme již v současnosti.

Perspektivy? Velmi slibné a zajímavé. Existuje stále rostoucí poptávka po odbornících v oblasti turismu a hospitality, a to jak na regionální, tak na globální úrovni. Navíc absolventi se se svou výbavou velmi dobře uplatní i v korporátní praxi.

Aktuální trendy naznačují, že existuje rostoucí potřeba odborníků v oblasti udržitelného odpovědného turismu. Společnosti se stále více zaměřují na ochranu životního prostředí, etický přístup k cestování a sociální odpovědnost. Absolventi s komplexním porozuměním těmto tématům budou mít výhodu při hledání zaměstnání.

Další rostoucí oblastí je digitální transformace v turismu a hospitality. S nárůstem technologií a digitalizace se očekává poptávka po odbornících, kteří mají dovednosti v oblasti e-commerce, online marketingu, datové analýzy a technologických inovací. Absolventi s takovými schopnostmi budou mít konkurenční výhodu na trhu práce.

Rozvoj zážitkového cestování a personalizace služeb je také klíčovým trendem v odvětví. Absolventi, kteří rozumí principům designu zážitku, strategiím pro budování loajality zákazníků a kvalitnímu servisu, budou v této oblasti vyhledáváni.

Nakonec, oblast Mice industry, tedy kongresů, konferencí, setkání a eventů zůstává důležitá pro podnikání a společenské události. Absolventi se specializací v Mice industry budou mít možnost uplatnit své dovednosti ve vedení a organizaci firemních setkání, konferencí a eventů a to nejen z pohledu turismu, ale i pohledu běžné korporátní praxe.

Nové programy se záměrně na současné výzvy zaměřují. Udržitelnost je jedním z hlavních témat, které se prolínají napříč předměty a kurzy. Studenti získají dovednosti potřebné pro řízení udržitelných projektů v rámci odvětví turismus a hospitality.

Dalším klíčovým prvkem je digitální transformace, která je v dnešní době nezbytná pro úspěch firem i organizací. Studenti budou mít příležitost rozvíjet své dovednosti v oblasti e-commerce, online marketingu, digitálního obsahu a technologických inovací. Získají tak potřebné znalosti pro efektivní využívání digitálních nástrojů a technologií v různých oblastech.

Kromě toho, nové programy budou studenty připravovat na zvládání krizových situací. Budou se učit strategiím pro řízení krize, plánování kontinuity obchodu a komunikaci v krizových situacích. Získají dovednosti potřebné pro rychlé a efektivní reakce na neočekávané události a situace, které mohou ovlivnit celé odvětví turismu a hospitality.

Celkově jsou nové programy Turismus a hospitality management navrženy tak, aby studenti získali komplexní přípravu na současné výzvy v oblasti turismu. Udržitelnost, digitální transformace a zvládání krizových situací jsou klíčovými prvky programu, které se prolínají vzdělávacím procesem a připravují studenty na úspěšnou kariéru v dynamickém prostředí.

Praktická znalost a zkušenost je pro program velmi důležitá, čehož jsme si dobře vědomi. Na výuce se budou podílet profesionálové z praxe formou zvaných přednášek a besed. Největší praktickou součástí programů budou stáže a praxe nebo spolupráce na semestrálních projektech či kvalifikačních pracích, které budou subjekty z praxe zadávat. Pro tyto účely budou připraveny nové předměty jako např. Projekty v turismu nebo Praxe v turismu a hospitality.

O mezinárodním charakteru turismu a hospitality nemusí být pochyb. Stejně tomu bude i v případě našich studijních programů. Řada přednášek bude vedena v angličtině a rádi bychom do nich zapojovali zahraniční partnery. V oblasti spolupráce se budeme zaměřovat taktéž na rozvoj společných projektů se zahraničními univerzitami zaměřenými na turismus nebo hospitality.

Předpokládáme zapojení studujících do výzkumných a projektových aktivit katedry. Katedra by měla být prostudentská, proto se studenty počítáme i v těchto aktivitách a chceme je zapojovat jako juniorské výzkumníky do našich projektů a předávat jim naše zkušenosti. Výzkumná témata se odvíjejí od personálního obsazení katedry, kde krystalizují témata jako destinační management, branding destinací, konkurenceschopnost destinací, zdravotní turismus, hospitality management, ale i měkké dovednosti pracovníků a manažerů v tomto odvětví, jako je leadership nebo komunikace.

Nové programy jsou vhodné pro zájemce o dynamickou a rozmanitou práci s lidmi, kteří mají zájem o tvůrčí a inovativní přístup v oblasti turismu a hospitality. Neexistuje žádný specifický předpoklad, který by uchazeči museli splňovat, avšak existují určité dovednosti a vlastnosti, které mohou být pro úspěšné absolvování programu výhodou.

Důležitou dovedností je schopnost komunikace a interakce s lidmi, neboť práce v turismu a hospitality často vyžaduje kontakt s různými kulturami a osobnostmi. Zájemci by měli být otevření novým výzvám a mít chuť se učit a zdokonalovat se. Schopnost pracovat v týmu. Agilita a adaptabilita jsou klíčové vlastnosti v oboru.

Obor turismus a hospitality je otevřený pro širokou paletu zájemců a nabízí možnosti pro rozvoj a uplatnění jak mladým absolventům, tak i lidem, kteří se rozhodnou změnit svou kariéru. Důležité je mít vášeň pro tento obor, zájem o různé kultury a schopnost adaptovat se na různé prostředí. Výhodou studia našich nových programů je, že získané znalosti a dovednosti využijí  absolventi v korporátní praxi i mimo obor turismu nebo hospitality.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Vedoucí Katedry cestovního ruchu

 

FMV akreditovala nové studijní programy: Turismus a hospitality management