Bodové hranice pro přijetí do bakalářského a magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023

13. a 16. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské a magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do studia pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023. Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme!

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023 byly stanoveny takto:

Program Bodová hranice
Cestovní ruch 1600
Mezinárodní obchod 1800
Mezinárodní studia a diplomacie 2400
Manažer obchodu 1000

Hranice jednotlivých testů je 500 bodů s výjimkou programu Manažer obchodu. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují ti uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Uchazeči, kteří splnili tyto podmínky, ale nedosáhli na bodové hranice nutné pro přijetí na program Mezinárodní studia a diplomacie, jsou přijati na program Mezinárodní obchod nebo Cestovní ruch, pokud ho uvedli v přihlášce na dalším místě.

Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023 byly stanoveny takto:

Program Bodová hranice
Cestovní ruch 1500
Evropská ekonomická integrace 1500
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní studia a diplomacie 2200
Podnikání a právo 1500

Hranice jednotlivých testů byla děkanem fakulty dodatečně snížena na 400 bodů. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Uchazeči, kteří splnili tyto podmínky, ale nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na program Mezinárodní studia a diplomacie, jsou přijati na program Evropská ekonomická integrace.

Zápis do studia

Instrukce pro elektronický zápis do studia budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem a vložen do úložiště v InSIS.

Dopis s rozhodnutím o nepřijetí  bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského a magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2022/2023