Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

8. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme!

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022 byly stanoveny takto:

Program Bodová hranice
Cestovní ruch 1750
Mezinárodní obchod 2400
Mezinárodní studia a diplomacie 2400
Manažer obchodu 1035

Hranice jednotlivých testů je 500 bodů s výjimkou programu Manažer obchodu. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Uchazeči, kteří splnili tyto podmínky, ale nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na program Mezinárodní obchod nebo Mezinárodní studia a diplomacie, jsou přijati na program Cestovní ruch, pokud ho uvedli v přihlášce na dalším místě.

Zápis do studia

Instrukce pro elektronický zápis do studia budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem a vložen do úložiště v InSIS.

Dopis s rozhodnutím o přijetí bude všem uchazečům doručen prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS (aplikace pro přihlášku). Dopis s rozhodnutím o nepřijetí  bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.