FMV se účastnila workshopů UNECSO sites – Balanced and sustainable development

V měsících dubnu a květnu organizovala Katedra cestovního ruchu tři workshopy se zástupci menších míst UNESCO. Cílem workshopů bylo identifikovat překážky monitoringu udržitelnosti, diskutovat potenciální využití dat a jaké indikátory jsou pro vedení měst a DMO relevantní. Workshopy proběhly v rámci projektu Visegrad UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development, který FMV koordinuje.

Diskuze byly velmi živé a potvrdily potřebu monitoringu, ale bohužel i očekávané překážky – institucionální neukotvenost tématu, chybějící podpora, problémy se sběrem dat, rozdílný pohled a potřeby zainteresovaných stran a další. Velké poděkování patří paní Ing. Pravdové, organizátorce prvního workshopu v Kutné Hoře a paní Ing. Severové, která zaštítila workshop v Litomyšli a umožnila nám také oslovit všechny členy Dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO na zasedání v Českém Krumlově. Workshopů se za FMV účastnili zástupci Katedry cestovního ruchu.

Obdobné workshopy probíhají i v dalších zemích V4 a se získanými informacemi se bude dále pracovat s cílem vytvořit seznam indikátorů, pro které budou dostupná data, budou respektovat specifika malých měst a míst a zároveň budou přinášet důležité informace pro vedení města a destinační společnosti.

Projekt č. 22120090 je financován Mezinárodním Visegradským Fondem.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.