Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Tento obor doktorského studia poskytuje hlubší znalosti z právních disciplín úzce souvisejících s problematikou mezinárodních i vnitrostátních obchodních vztahů. Proto dominantními předměty tohoto oboru jsou Obchodní právo, Právo obchodních společností, Mezinárodní, evropské a srovnávací právo, Soutěžní právo a Právo duševního vlastnictví.

Uchazeči o tento obor studia mohou být nejen právníci, ale i absolventi vysokých škol s ekonomickým či humanitním zaměřením, pokud budou splňovat podmínky přijímacího řízení, tj. rozsah výuky práva na úrovni magisterského studia hlavní specializace Podnikání a právo, Komerční právo. Jejich pozdější uplatnění bude především ve vědecko-výzkumné sféře, dále v mezinárodních, politických a obchodních vztazích, u zahraničních firem a také ve státní správě či v orgánech EU.

Hlavní důraz je kladen na zpracování disertační práce, která by měla odrážet specializaci doktoranda (komerční nebo finanční sféra), na samostatnost a kvalitu jejího zpracování (samostudium, odborná praxe, orientace v zahraničních pramenech) a na úspěšnou obhajobu navržených přístupů a závěrů.

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Představení doktorského studijního programu s doc. JUDr. Nicole Grmelovou, Ph.D., vedoucí Katedry podnikového a evropského práva, a absolventy Ph.D. programu.

Okruhy témat disertačních prací:

 • Duševní vlastnictví v digitalizované Evropě (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Právní aspekty elektronického obchodu (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Právo proti nekalé soutěži (srovnání s právem EU a s vybraným jiným právním řádem) (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Veřejné zakázky a koncesní smlouvy (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Veřejnoprávní regulace reklamy (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Zaměstnanecké vynálezy, zaměstnanecká autorská díla (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Zneužití dominantního postavení na trhu nebo dohody narušující hospodářskou soutěž (prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.)
 • Evropská společnost jako nadnárodní forma ekonomické spolupráce (prof. JUDr. Jan Dědič)
 • Právní formy restrukturalizace podniku (porovnání – výhody a nevýhody) (prof. JUDr. Jan Dědič)
 • Vytěsnění menšinových akcionářů jako ekonomický a právní problém (prof. JUDr. Jan Dědič)
 • Aplikace kolizních a procesních aspektů závazkového práva na internetu (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Odpovědnost za nelegální distribuci digitálního obsahu on-line (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Ochrana osobních údajů v sociálních sítích (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Právní aspekty regulace fake news a hate speech (doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.)
 • Judikatura českých soudů týkající se výkladu nařízení Brusel I a Brusel Ibis (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Odpovědnost státu za újmu způsobenou nesprávnou aplikací práva EU (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Právní úprava hromadných žalob ve vybraných členských státech EU a v USA (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Výhrada veřejného pořádku v judikatuře Soudního dvora Evropské unie (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Význam přípravných prací (negotiating history) pro výklad mezinárodních obchodních smluv (doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.)
 • Insolvenční právo (doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.)
 • Evropské a mezinárodní insolvenční právo (doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.)
 • Evropské mezinárodní právo soukromé (doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.)

Školitelé:

 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
 • prof. JUDr. Jan Dědič
 • doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
 • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.