Mezinárodní studia a diplomacie

Cílem doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie je prohloubení znalostí a osvojení klíčových kompetencí a dovedností potřebných k samostatné vědecké práci v této oblasti. Základní důraz je kladen na rozvoj dovedností a kompetencí k výzkumu mezinárodních vztahů a diplomacie, k jejichž nedílným součástem patří detailní znalost teorie, metodologie a standardních postupů vědecké práce. Současně program prohlubuje orientaci v aktuálních problémech mezinárodních vztahů a diplomacie, jakož i schopnost mezioborové analýzy globálních procesů.

Doktorský studijní program Mezinárodní studia a diplomacie připravuje špičkové odborníky v oblasti mezinárodních vztahů. Program je koncipován tak, aby absolventi získali pokročilé dovednosti a kompetence k samostatné vědecké práci v oboru a současně disponovali i komplexní znalostí soudobé teorie a praxe mezinárodních vztahů a diplomacie. Po spěšném ukončení studia jsou absolventi obeznámeni s principy vědecké práce, etikou a koncepcí vědeckého výzkumu, chápou principy vědecké metodologie, aplikují je při řešení konkrétních výzkumných témat a jsou schopni koncipovat nové metodologické postupy. Tyto znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné k samostatné tvůrčí činnosti a bádání prokazují doktorskou disertační prací.

Vzhledem k charakteru vědního oboru je v rámci studijního programu rovněž kladen důraz na vztah teorie a praxe, jakož i na interdisciplinární přístup a rozvíjení schopností mezioborové analýzy. Absolventi tak získávají zároveň znalosti mezioborového charakteru z jednotlivých oblastí mezinárodních vztahů a diplomacie (zejména politické a ekonomické, při zohlednění mezinárodněprávních, bezpečnostních, kulturních, ekologických a jiných aspektů), a to jak na vysoké teoretické rovni, tak na rovni aplikované.

Absolventi doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie jsou připraveni pro výzkumnou práci v oboru mezinárodní vztahy a příbuzných disciplínách, pro analytickou a koncepční práci na špičkové expertní rovni. Disponují zejména:

  • hlubokou a systematickou znalostí světového dění z mezinárodněpolitického a ekonomického hlediska, jakož i odborných přístupů, pojmů a kategorií, s jejichž pomocí je lze zkoumat a studovat;
  • hlubokou a systematickou znalostí klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol.
  • pokročilou dovedností sběru, třídění, zpracování a vyhodnocení zdrojů a dat o politických i ekonomických procesech v mezinárodním prostředí;
  • pokročilou schopností identifikovat mezery v aktuálním stavu poznání, formulovat výzkumné otázky, navrhovat postup výzkumu a zkoumat mezinárodněpolitické a ekonomické jevy, instituce, aktéry a ideje s využitím kvalitativních i kvantitativních metod a relevantního softwaru pro vědeckou práci;
  • schopností formulovat pro výzkum adekvátní publikační strategie a připravit základní typy odborných publikačních výstupů;
  • pokročilou schopností spojovat studium teorií mezinárodních vztahů s praktickými otázkami fungování mezinárodních institucí a jednání aktérů mezinárodní politiky a mezinárodních ekonomických vztahů, posoudit a zhodnotit odlišné interpretace mezinárodněpolitických a ekonomických jevů a své závěry odpovídajícím způsobem prezentovat a obhajovat v odborných rozpravách.