Mezinárodní studia a diplomacie

Cílem doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie je prohloubení znalostí a osvojení klíčových kompetencí a dovedností potřebných k samostatné vědecké práci v této oblasti. Základní důraz je kladen na rozvoj dovedností a kompetencí k výzkumu mezinárodních vztahů a diplomacie, k jejichž nedílným součástem patří detailní znalost teorie, metodologie a standardních postupů vědecké práce. Současně program prohlubuje orientaci v aktuálních problémech mezinárodních vztahů a diplomacie, jakož i schopnost mezioborové analýzy globálních procesů.

Doktorský studijní program Mezinárodní studia a diplomacie připravuje špičkové odborníky v oblasti mezinárodních vztahů. Program je koncipován tak, aby absolventi získali pokročilé dovednosti a kompetence k samostatné vědecké práci v oboru a současně disponovali i komplexní znalostí soudobé teorie a praxe mezinárodních vztahů a diplomacie. Po spěšném ukončení studia jsou absolventi obeznámeni s principy vědecké práce, etikou a koncepcí vědeckého výzkumu, chápou principy vědecké metodologie, aplikují je při řešení konkrétních výzkumných témat a jsou schopni koncipovat nové metodologické postupy. Tyto znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné k samostatné tvůrčí činnosti a bádání prokazují doktorskou disertační prací.

Vzhledem k charakteru vědního oboru je v rámci studijního programu rovněž kladen důraz na vztah teorie a praxe, jakož i na interdisciplinární přístup a rozvíjení schopností mezioborové analýzy. Absolventi tak získávají zároveň znalosti mezioborového charakteru z jednotlivých oblastí mezinárodních vztahů a diplomacie (zejména politické a ekonomické, při zohlednění mezinárodněprávních, bezpečnostních, kulturních, ekologických a jiných aspektů), a to jak na vysoké teoretické rovni, tak na rovni aplikované.

Absolventi doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie jsou připraveni pro výzkumnou práci v oboru mezinárodní vztahy a příbuzných disciplínách, pro analytickou a koncepční práci na špičkové expertní rovni. Disponují zejména:

 • hlubokou a systematickou znalostí světového dění z mezinárodněpolitického a ekonomického hlediska, jakož i odborných přístupů, pojmů a kategorií, s jejichž pomocí je lze zkoumat a studovat;
 • hlubokou a systematickou znalostí klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol.
 • pokročilou dovedností sběru, třídění, zpracování a vyhodnocení zdrojů a dat o politických i ekonomických procesech v mezinárodním prostředí;
 • pokročilou schopností identifikovat mezery v aktuálním stavu poznání, formulovat výzkumné otázky, navrhovat postup výzkumu a zkoumat mezinárodněpolitické a ekonomické jevy, instituce, aktéry a ideje s využitím kvalitativních i kvantitativních metod a relevantního softwaru pro vědeckou práci;
 • schopností formulovat pro výzkum adekvátní publikační strategie a připravit základní typy odborných publikačních výstupů;
 • pokročilou schopností spojovat studium teorií mezinárodních vztahů s praktickými otázkami fungování mezinárodních institucí a jednání aktérů mezinárodní politiky a mezinárodních ekonomických vztahů, posoudit a zhodnotit odlišné interpretace mezinárodněpolitických a ekonomických jevů a své závěry odpovídajícím způsobem prezentovat a obhajovat v odborných rozpravách.

Okruhy témat disertačních prací:

 • Migrace v mezinárodních vztazích a zahraniční politika (doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.)
 • Omezující opatření a ekonomické sankce v zahraniční politice (doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.)
 • Zahraniční politika malých států v Evropské unii (doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.)
 • Aktuální otázky teorie a metodologie výzkumu mezinárodních vztahů (prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.)
 • Komplexita vazeb mezi ekonomickou a politicko-bezpečnostní oblastí globalizace (prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.)
 • Dynamika změn globálního systému mezinárodních vztahů pod vlivem soudobého vědeckotechnického rozvoje (prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.)
 • Čínská ekonomická diplomacie (doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.)
 • Ekonomická diplomacie ČR ve vztahu k Číně (doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.)
 • Ekonomické a politické vztahy mezi EU a asijskými zeměmi (doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.)
 • Analýza zahraniční politiky vybraného státu (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.)
 • Paradiplomacie v kontextu soudobé diplomacie – význam, možnosti a meze, analýza na konkrétním případu (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.)
 • Přístup vybrané politické strany k mezinárodnímu postavení ČR – hodnotová východiska, koncepce, aktivity (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.)
 • „Maďarská otázka“ v zahraniční politice Slovenské republiky od roku 1993 do vstupu země do Evropské unie v roce 2004 (doc. Ing. Andrej Tóth, Ph.D.)
 • Maďarsko a Polsko v současných mezinárodních politických a ekonomických vztazích (doc. Ing. Andrej Tóth, Ph.D.)
 • Národnostní menšiny v mezinárodních politických a ekonomických vztazích v meziválečném období (1918–1939) (doc. Ing. Andrej Tóth, Ph.D.)
 • Regulace lobbingu jako nástroj boje proti korupci – komparativní studie (doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D.) 
 • Financování politických stran a volebních kampaní – komparativní studie (doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D.) 
 • Možnosti ochrany/zneužití voleb a volebního procesu (election corruption) (doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D.) 
 • Ekonomická a komerční diplomacie v současném světě (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.)
 • Globální governance a regulace chování podnikatelských subjektů (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.)
 • Politická ekonomie ochrany lidských práv (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.)

Školitelé:

 • doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
 • doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. 
 • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Vedoucí katedry:

 • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Již v rámci přípravy návrhu zaměření doktorské disertační práce před přijímacím řízením doporučujeme návrh konzultovat s potenciálním školitelem. Jméno docenta či profesora fakulty, s nímž uchazeč konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce, je třeba v návrhu uvést.

Po konzultaci s potenciálním školitelem odpovídajícího odborného zaměření může student navrhnout rovněž vlastní téma spadající do rámce výzkumného profilu katedry.