Dr. Pamir Halimzai z FMV obdržel cenu Josefa Hlávky

Mgr. Pamir Halimzai, Ph.D. z Katedry mezinárodních studií a diplomaci FMV VŠE obdržel cenu Josefa Hlávky pro rok 2021! Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Dr. Pamir Halimzai se od počátku doktorského studia velmi aktivně zapojil do vědeckých aktivit Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka (od r. 2021 Katedry mezinárodních studií a diplomacie). Díky tomu dosáhl nadprůměrných výsledků v publikační činnosti, zejména článku „The Terror Speaks: Inside Pakistan’s Terrorism Discourse and National Action Plan“ v renomovaném odborném časopise Studies in Conflict & Terrorism (WoS, Q2). Vedle vědeckých aktivit se Pamir Halimzai podílel i na pedagogické činnosti a svými vstupy obohacoval zejména kurzy zaměřené na problematiku bezpečnosti a asijského regionu. Osobní, studijní i profesní profil Mgr. Pamira Halimzaje plně koresponduje s cíli Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Jaká byla ceremonie, kde jste převzal cenu Josefa Hlávky?

Obřad byl slavnostní a dobře naplánovaný, moc rád jsem se ho zúčastnil. V rámci obřadu jsme navštívili dům Josefa Hlávky, setkali se s ostatními laureáty u jeho sochy a prohlédli si zámek Lužany, kde jsme se dozvěděli více o životě a díle Josefa Hlávky. Samotná ceremonie probíhala v domě Josefa Hlávky a byla zakončena krátkým koncertem. Byl jsem jediným studentem, který získal cenu za svou výzkumnou práci v oblasti mezinárodních vztahů.

Je mi ctí získat toto prestižní ocenění a děkuji Katedře mezinárodních studií a diplomacie za nominaci mé disertační práce.

Čemu se Vaše disertační práce věnovala?

Moje disertační práce s názvem „Post-2001 Afghanistan: a Critical Analysis of the US WoT and State-building Discourse(s)”, nabízí důkladný a kritický popis Afghánistánu a války proti terorismu (WoT) pod vedením USA a obnovením tohoto státu střední a jihozápadní Asie.

Disertace konstruuje historický kontext, kriticky hodnotí vznik a dominanci amerických diskursů o WoT a budování státu a pokouší se zjistit, jak tyto diskurzy vedly k širší depolitizaci společnosti a vydláždily cestu neliberální, represivní politice internace a nekropolitiky místo osvobození a demokratizace Afghánistánu.

Jde o první disertační práci, která holisticky a kriticky zkoumá americký diskurz o WoT a budování státu v Afghánistánu po roce 2001 a znovu interpretuje jeho formování, dominanci a dalekosáhlé důsledky – nejen pro zemi, ale i mimo ni.

Jaké pro Vás bylo Ph.D. studium a co máte v plánu do budoucna?

Studium a výzkum na VŠE mě velmi bavilo. Doktorský studijní program byl bezpochyby extrémně náročný, ale hodně jsem se naučil. Všichni moji učitelé a kolegové na Katedře mezinárodních studií a diplomacie mi velmi pomohli. Od mého školitele doc. Jana Eichlera po doc. Štěpánku Zemanovou, doc. Radku Drulákovou a doc. Jeremy Garlicka mě všichni na katedře vedli, povzbuzovali a pomáhali mi během zkouškového období.

Na základě doporučení komise při závěrečné obhajobě hodlám svou práci vydat jako knihu. Návrh jsem již zaslal do prestižního nakladatelství Routledge, který byl odeslán k recenznímu řízení v říjnu 2021. V současné době pracuji na rukopisu a působím jako člen Centra mezinárodních studií Jana Masaryka na Katedře mezinárodních a diplomatických studií. Mám v úmyslu zůstat v akademické sféře, chtěl bych učit mezinárodní vztahy a věnovat se výzkumu.

Dr. Pamir Halimzai z FMV obdržel cenu Josefa Hlávky