Podpora excelence v doktorských studijních programech

Podpora excelence v doktorských studijních programech Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze pro akademický rok 2022/23

 

Cíl podpory:

 • podpořit nadané doktorandy prezenční formy doktorského studia s potenciálem špičkových vědeckých výstupů;
 • zvýšit jejich publikační výkonnost s důrazem na kvalitu;
 • intenzivně je zapojit do výzkumné činnosti probíhající na fakultě.

Organizace podpory:

 1. podpora je koordinována doc. Mgr. Ing. Radkou Drulákovou, Ph.D., proděkankou pro vědu a doktorské studium a řízena z úrovně vedení FMV;
 2. uchazeči podají přihlášku v rozsahu max. 2 strany do 14. října 2022 k rukám studijní referentky Lenky Procházkové v listinné i elektronické podobě;
 3. přihláška musí závazně obsahovat:
  1. strukturované CV;
  2. Plán vědecko-výzkumné a publikační činnosti na akademický rok 2022-23, který obsahuje konkrétní závazky přispívající k rozvoji a zkvalitnění vědecké činnosti katedry/fakulty;
  3. seznam dosavadní publikační a výzkumné činnosti (případně zapojení do řešení výzkumných projektů);
  4. doporučení školitele a garanta příslušného studijního programu;
 4. z uchazečů vybere vedení FMV dva doktorandy (termín: 21. října 2022).
 5. podpora doktorandům činí 15 000 Kč vyplácených ve formě měsíčního stipendia v období listopad 2022 – červen 2023.

Povinnosti podpořených doktorandů:

 • prezenční forma studia po celou dobu poskytování podpory;
 • vypracování zpráv o činnosti 2x ročně (průběžnou zprávu k 28. únoru 2023 a závěrečnou zprávu k 30. červnu 2023) potvrzenou školitelem, která obsahuje konkrétní výsledky vědecké činnosti a postup pro další období (případné odchylky od původního Plánu vědecko-výzkumné činnosti vysvětlí);
 • aktivní činnost v rámci výzkumných center FMV (Mezinárodní výzkumné centrum a Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka) včetně prezentování výsledků v rámci jejich workshopů 2x ročně;
 • zprávy bude vyhodnocovat proděkanka pro vědu a schvalovat vedení FMV;
 • pokud výsledky nebudou odpovídat předloženému Plánu vědecko-výzkumné činnosti, či výrazné odchylky od něj nebudou uspokojivě zdůvodněny, může být výše podpory přiměřeně snížena nebo v případě závažných nedostatků může být stipendium zcela odňato.

Stipendium může být vypláceno pouze aktivním doktorandům ve standardní době studia.