Granty a projekty

V oblasti výzkumu se fakulta soustředí na makroekonomické, mikroekonomické, politické, bezpečnostní a právní aspekty mezinárodních vztahů v kontextu udržitelného rozvoje a spotřeby s důrazem na koncept sociální odpovědnosti zúčastněných stran.

Podívejte se na naše nejnovější excelentní projekty.

Mezinárodní projekty

Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries

Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries

Doc. Mgr. Jana Vlčková a Ing. Josef Bič, Ph.D. z KSE FMV se stali součástí mezinárodního týmu výzkumníků, kteří řeší projekt s cílem výzkumu vyhodnotit dosavadní přínosy přílivu přímých zahraničních investic do středoevropského regionu a následně určit výzvy, které se týkají přílivu či udržení PZI a které jsou pro další úspěšný ekonomický rozvoj těchto zemí relevantní. Jde o komparativní pohled, který má přinést doporučení pro budoucí hospodářskou politiku zaměřenou na PZI tak, aby tyto investice byly v souladu se stávajícími technologickými trendy (4. průmyslovou revolucí).

Visegrad Fund  I  doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., Ing Josef Bič, Ph.D.  I  2020-2020

Projekty GA ČR

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie

Cílem projektu je připravit ucelenou monografii o zdravotní péči v první Československé republice. V průběhu výzkumu budou detailně analyzovány zdravotní politika státu a financování zajištění zdravotní péče obyvatelům centrálních i periferních regionů všech částí republiky: Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus.

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.  I  2020-2022  I  20-09470S

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země

Jedním z ústředních bodů soudobé teorie mezinárodního obchodu je otázka vztahu kvality dováženého zboží a ekonomické vyspělosti dovážející země. Empirické verifikace v této oblasti jsou však do značné míry kontroverzní, a to zejména s ohledem na obtížné vymezení tzv. obchodovatelnosti statků. Cílem projektu je proto metodologicky i empiricky přispět k řešení tohoto problému.

doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc  I  2019-2021  I  19-16764S

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky

Projekt analyzuje čínskou iniciativu v oblasti Nové hedvábné stezky (‚Belt and Road Initiative‘ – BRI – resp. též Pásu a stezky), vlajkovou zahraniční iniciativu prezidenta Si Ťin-pchinga od roku 2013, s využitím teoretického rámce státem řízené koordinované strategie ekonomické diplomacie, která aplikuje tři hlavní strategické nástroje k dosažení tří klíčových cílů.

Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.  I  2019-2021  I 19-01809S

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí

Projekt zkoumá vzdělávání a výchovu astronomů a astrofyziků v Praze a Brně v letech 1945–1959. Výsledná kolektivní biografie bude postavena na výzkumu generačního vědomí a forem vzdělávání (role učitele, učebnic, observatoří a lidových hvězdáren). Hlavní otázkou je, jak byla generace formována historickými zlomy a společně sdílenou zkušeností, jak čeští vědci uplatnili tuto zkušenost ve své pracovní kariéře a jak se podíleli na vytváření vědecké instituce zdola.

Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.  I  2019 – 2021  I  19-20678S

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům

Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu aktérství EU v energetických vztazích vůči třetím stranám. Zejména ve vztahu k Rusku a alternativním dodavatelům ze Střední Asie, regionu Kaspického moře a Blízkého východu a severní Afriky.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.  I  2018 – 2020  18-00902S

Aktivní hranice jako zdroje evropeizace? Případová studie trojmezních euroregionů Nisa a Šumava

Aktivní hranice jako zdroje evropeizace? Případová studie trojmezních euroregionů Nisa a Šumava

Cílem projektu je testovat model aktivní hranice v procesu evropeizace veřejné sféry. Předpokládáme, že Euroregiony představují výjimečnou sociální laboratoř, která usiluje o takové kulturní a institucionální změny, které nazýváme aktivní hranicí. Aktivní hranice je v tomto pojetí pojímána jako rozhraní, které představuje výrazný kognitivní i integrační zdroj podporující veřejné učení, kulturní diverzitu i sociální soudržnost zároveň.

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.  I  2017-2019  I  17-03881S

Projekty TA ČR

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení

Projekt se věnuje jak procesnímu řízení předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, tak obsahovému a komunikačnímu hledisku. Z obsahového hlediska se projekt zaměří jednak na práci a program předsednického TRIA, tak na faktické předpoklady pro vlastní priority ČR. Z hlediska tematických priorit budou mezi hlavní oblasti výzkumu patřit podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti, digitální agenda, Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 či klimatická politika v kontextu běžících či připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativ Evropské komise.

doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D.  I  2020-2024  I  20-09470S

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR

Cílem projektu je získat kvalifikované podklady pro strategické rozhodování státní správy v oblasti zahraniční politiky státu a pro aktualizaci koncepčních dokumentů s využitím společného konceptuálního rámce. Cílem realizace projektu je skupina výstupů z jednotlivých dílčích minitendrů, zaměřených na kvalitativní výzkum zahraniční politiky ČR v souladu s Koncepcí výzkumu MZV (2017 – 2021).

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 2020-2024  I  TITDMZV930

Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO

Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.  I  2020-2024

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022

Cílem projektu je na základě analýzy existujících studií a literatury a provedení tří typů strukturovaných rozhovorů (aktéři předsednictví v rámci ČR, Stálého zastoupení ČR a instituce EU v Bruselu a stálé mise v Ženevě, stále mise jiných států) sestavení vhodných scénářů organizační a koordinační stránky českého předsednictví, které bude odrážet pozitivní i negativní zkušenosti průběhu předsednictví srovnatelných členských států EU, a to s ohledem na očekávané cíle, agendu, hospodářskou efektivnost, rizika a potenciál průběhu českého předsednictví.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.  I  2020-2020  I  TIRDUVCR932MT01

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU

Cílem řešení projektu bude identifikace pravděpodobných politických, ekonomických, případně sociálních dopadů vývoje trhu s ropou (resp. poklesu ceny ropy) na ekonomiky těch států v okolí EU, které jsou závislé na vývozu energetických surovin na evropský kontinent. Z časového hlediska budu sledovány primárně důsledky poklesu ceny ropy v roce 2020, způsobené dvěma významnými silami: cenovou válkou mezi Ruskem a Saúdskou Arábií na straně nabídky a prudkým globálním ekonomickým poklesem vyvolaným mimo jiné pandemií COVID-19 na straně poptávky.

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.2020 – 2020  I  TITDMZV930MT01

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Dvanáctičlenný řešitelský tým pod vedením doc. Pavla Hnáta zpracovává doporučení pro nové nastavení investiční politiky České republiky na základě primárního výzkumu uskutečněného mezi českými firmami a studia příkladů dobré praxe ze zahraničí. Hlavní výstupy jsou určeny pro agenturu CzechInvest, resp. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Konečná doporučení budou jednak vycházet z analýzy silných a slabých stránek české ekonomiky, ale rovněž budou zohledňovat výzvy, které jsou diskutovány z hlediska dopadů současných významných technologických změn.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.  I  2019 – 2020

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility

Doprava je jedním z klíčových faktorů rozvoje společnosti. Existuje však trvalý protiklad mezi požadavky společnosti na stále větší mobilitu a negativním vlivům dopravy na životní prostředí a zdraví. Problémy s vozidly a mobilitou mají pomoci vyřešit tzv. plány udržitelné městské mobility (PUMM), které se v současnosti aplikují v několika českých městech. Dopadem projektu bude propojení technických opatření se společenskou a humanitní dimenzí a bude posílena tzv. kultura městské mobility.

Ing. Petr Král, Ph.D.  I  2019-2020  I  TL02000400

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Hlavním cílem projektu je definovat a ověřit kroky, které vedou obce k přechodu na oběhové hospodářství. Výstupem projektu je metodika a interaktivní webová aplikace pro zástupce obcí a měst, která pomůže vyřešit konkrétní a obvyklé problémy v principu oběhového hospodářství – v oblasti nákupu produktů a služeb, nakládání s odpady, dopravy, údržby zeleně a integrace potřeb do zadávacích řízení.

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.  I  2018 – 2020  I  TL01000217

Přehled výzkumných projektů

Přehled všech projektů Fakulty mezinárodních vztahů naleznete v databázi projektů VŠE.

  • Přehled výzkumných projektů