Výzkumné projekty

Horizon Europe: The project European Hub for Contemporary China (EuroHub4Sino)

Projekt byl zahájen 1. října 2023 a potrvá tři roky (1.10.2023-30.9.2026). Horizon Europe je spravován pod vedením Evropské komise.

Projekt se jmenuje EuroHub4Sino – cílem je výzkum a šíření informací a zvyšování znalostí o Číně po celé EU. Projekt se bude snažit oslovit nejen vědce, ale také novináře, diplomaty, politiky a širokou veřejnost. Projekt bude zkoumat a publikovat řadu politických dokumentů o širokém spektru problémů týkajících se vznikající globální role Číny. Konsorcium, které vede belgický partner Beyond the Horizon (se sídlem v Bruselu), vytvoří na jednom místě databázi pro syntézu informací o Číně. Po třech letech bude vytvořena databáze výzkumníků, aby projekt mohl pokračovat i v budoucnu. Mezi další partnery projektu patří Warwick University ve Velké Británii, Chatham House (Londýn), Heidelberg University, Jagellonská univerzita v Krakově a Institut pro bezpečnostní a rozvojovou politiku ve Stockholmu ve Švédsku. Součástí projektu VŠE je výzkum role Číny v globálním vládnutí a multilaterálních institucích.


GAČR projekt: Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě“

Registrační číslo: 22-12355S

Doba řešení: 1. ledna 2022 – 31. prosince 2024

Řešitel: doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Cílem projektu je prozkoumat čínské pokusy o generování regionalizačního normativního vlivu v pěti regionech Asie a Evropy, které jsou ústředním bodem iniciativy Belt and Road: střední a východní Evropa (CEE), střední Asie, Střední východ, jižní Asie a jihovýchodní Asie.

Abstrakt: Tento projekt si klade za cíl využít koncept normativní moci k analýze čínské regionalizace zahraniční politiky pod záštitou iniciativy Belt and Road Initiative (BRI), konkrétně v pěti regionech Asie a Evropy: střední a východní Evropa (CEE), střední Asie, Střední východ, jižní Asie a jihovýchodní Asie. Pokusy o utváření vztahů s ostatními státy mají podobu zavedení regionálních platforem pro spolupráci. Účelem těchto platforem regionální spolupráce je podpořit formování „komunity praktik“ prostřednictvím uznávání a nového vyjednávání postupů zavedených Čínou. Je však pravděpodobné, že míra, do jaké jsou postupy a normy zavedené Čínou přijímány regionálními aktéry, se bude v jednotlivých regionech lišit, což vyžaduje srovnávací analýzu k vynesení podobností a rozdílů.


GAČR project: „Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy“.

Registrační číslo: 21-04317S

Doba řešení: 1. ledna 2021 – 31. prosince 2023

Spoluřešitel: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. (řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha.)

Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu přenosu a konvergence energetických diskurzů EU a členských států. Projekt odpovídá na hlavní otázku: Proč reformy energetické politiky členských států jdou dále nad legislativní rámec EU?

Abstrakt: Změny v energetických politikách členských států EU nelze vysvětlit pouze tlakem vyvíjeným legislativou EU nebo obecněji výzkumem formálních pravomocí orgánů EU v této oblasti. Tento projekt se zaměřuje na zkoumání dopadu energetického diskurzu EU (zejména s ohledem na energetickou bezpečnost) na vybrané členské státy EU (Česká republika, Německo, Francie, Itálie a Švédsko) v časovém období 2014–2022 při využití diskurzně-historického přístupu. Tvrdíme, že analýza interakce mezi energetickými diskurzy evropských institucí (konkrétně Evropské komise a Evropského parlamentu) a energetickými diskurzy členských států vysvětluje zásadní změny v pohledu členských států na potřebu změn energetických politik (jako jsou změny v energetickém mixu).


GAČR project: China’s multifaceted economic diplomacy in the era of the Belt and Road

Registrační číslo: 19-01809S

Doba řešení: 1. ledna 2019 – 31. prosince 2021

Řešitel: doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Člen: Gaziza Shakhanova, Ph.D.

Cílem projektu je zkoumat, do jaké míry využívá čínská iniciativa Nové hedvábné stezky koordinovanou strategii mnohostranné ekonomické diplomacie, aby získala geoekonomický a geopolitický vliv v Asii a Evropě. Rámec bude analyzován na základě údajů získaných z vybraných zemí každého regionu Nové hedvábné stezky.

Abstrakt: Projekt analyzuje čínskou iniciativu v oblasti Nové hedvábné stezky (‚Belt and Road Initiative‘ – BRI – resp. též Pásu a stezky), vlajkovou zahraniční iniciativu prezidenta Si Ťin-pchinga od roku 2013, s využitím teoretického rámce státem řízené koordinované strategie ekonomické diplomacie, která aplikuje tři hlavní strategické nástroje k dosažení tří klíčových cílů.. Tři klíčové cíle zahrnují: (i) rozšíření geopolitického a geoekonomického vlivu Číny v rozvíjejících se zemích v Asii a Evropě; ii) zajištění odbytu pro čínské firmy, které soutěží na přeplněném domácím trhu; a (iii) zachování čínského hospodářského růstu a hospodářské bezpečnosti. Třemi strategickými nástroji jsou: (i) výstavba infrastruktury čínskými společnostmi; ii) financování úvěrů čínskými státními bankami; a (iii) ofenzivní využívání měkké moci vedené státem. Tento rámec bude aplikován na základě textů a statistických údajů týkajících se čínské politiky a investic ve vybraných zemích v každém z regionů BRI (tj. ve střední a východní Evropě, střední Asii, na Blízkém východě a v jižní a jihovýchodní Asii).