Knihy a monografie

Knihy a monografie

Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities

Čínsko-pákistánském ekonomickém koridoru (CPEC) se objevuje mnoho spekulací a prognóz. Název projektu napovídá, že by se mělo jednat o ekonomický koridor spojující Pákistán po souši s čínskou provincií Sin-ťiang. Tato kniha ovšem zkoumá, zda je primárním účelem CPEC pozemní komunikace pro obchodní a ekonomickou spolupráci mezi Čínou a Pákistánem. Klíčovým zjištěním je, že cíle související s regionální geopolitikou a vnitřní bezpečností mají ve skutečnosti mnohem větší význam. Kniha dokládá, že čínské cíle v Pákistánu jsou především geopolitické, a nikoli geoekonomické, neboť představa vybudování hospodářského a dopravního koridoru mezi Pákistánem a Čínou je vzhledem k řadě předvídatelných problémů logisticky a ekonomicky problematická. Jisté však je, že hraniční spory s Indií a omezování domácího separatismu jsou hnací silou spolupráce mezi oběma partnery.

GARLICK, Jeremy AlanReconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor. Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities [online]. 1. vyd. Abingdon, New York : Routledge, 2022. 123 s. ISBN 978-0-367-86321-0. eISBN 978-1-032-15186-1 (pbk). DOI: 10.4324/9781003018377.

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá práva a povinnosti jednotlivých účastníků kolektivních řízeních, která jsou vedena za účelem vypořádání dluhů. V předpisech, které je nutno transponovat, přibližuje harmonizační limity, které jsou stanoveny pro členské státy Evropské unie. Výklad příslušných ustanovení je doplněn i o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Publikace tak řeší mimo jiné problematiku uplatňování pohledávek v insolvenčních řízení, které probíhají v jiném členském státě Evropské unie, než je jejich domicil věřitele, možnosti obrany při napadání neplatnosti právních úkonů ze strany zahraničního insolvenčního správce či oprávnění insolvenčního správce nakládat s majetkem, který se nachází v jiném členském státě Evropské unie.
Publikace je především určena pro odborníky zabývající se insolvenčním právem s evropským prvkem, insolvenční správce, soudce, advokáty, ale taktéž pro věřitele či dlužníky. Uplatnění může najít i u studentů či dalších osob, které se chtějí seznámit s problematikou evropského insolvenčního práva.

MORAVEC, TomášEvropské insolvenční právo. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2021. 283 s. ISBN 978-80-7400-832-0.

Peníze a politika. Financování politických stran a volebních kampaní v České republice.

Peníze a politika. Financování politických stran a volebních kampaní v České republice.

Kniha nabízí jedinečný pohled na financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní v ČR, a to od počátku 90. let až po současnost, přičemž mezníkem je novelizace zákonů v roce 2016, jež ukončila některé možnosti netransparentního financování, které politické strany a politická hnutí „v mezích zákona“ do této doby využívaly. Ale i po novelizaci zůstal určitý prostor pro propojení politiky a byznysu prostřednictvím politických financí. Autor situaci s financováním politiky v České republice zasazuje do kontextu teoretických modelů a praktických mezinárodních zkušeností, zejména v Evropě, což umožňuje hlubší pochopení politických souvislostí. Řada odborníků nesporně ocení také empirickou část, která prezentuje a analyzuje obsáhlá data o financování a hospodaření českých politických stran a hnutí a data z monitoringů volebních kampaních, která v takovémto rozsahu a hloubce analýzy nebyla dosud publikována. Práce tak může oslovit nejen protikorupční nevládní organizace, ale i státní správu a politické subjekty, které boj proti korupci myslí vážně. Zároveň publikace přispívá k pochopení podoby politického stranictví a stranického soutěžení v ČR a může být využívána i ve výuce politologie při studiu českého politického, respektive stranického systému.

VYMĚTAL, PetrPeníze a politika. Financování politických stran a volebních kampaní v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2020. 386 s. Ediční řada Studie 138. ISBN 978-80-7419-289-0.

Transparent Lobbying and Democracy

Transparent Lobbying and Democracy

The book deals with the current, as yet unsolved, problem of transparency of lobbying. In the current theories and prevalent models that deal with lobbying activities, there is no reflection of the degree of transparency of lobbying, mainly due to the unclear distinction between corruption, lobbying in general, and transparent lobbying. This book provides a perspective on transparency in lobbying in a comprehensive and structured manner. It delivers an interdisciplinary approach to the topic and creates a methodology for assessing the transparency of lobbying, its role in the democratization process and a methodology for evaluating the main consequences of transparency. The new approach is applied to assess lobbying regulations in the countries of Central Eastern Europe and shows a method for how lobbying in other regions of the world may also be assessed.

LABOUTKOVÁ, Šárka, ŠIMRAL, Vít, VYMĚTAL, PetrTransparent Lobbying and Democracy [online]. Cham : Palgrave Macmillan, 2020. 266 s. ISBN 978-3-030-36043-6. eISBN 978-3-030-36044-3. Dostupné

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.: Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.: Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty

Tato kniha je prvním uceleným pojednáním o tématu přiměřenosti v odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů. Je koncipována tak, že nahlíží a diskutuje přiměřenost odměňování z různých právních i ekonomických, teoretických i praktických úhlů pohledu, neboť kontroverznost tohoto tématu takovou pestrou směs perspektiv podle názoru autorů vyžaduje.

V textu jsou prezentována unikátní data ohledně výše odměn v České republice i ve vybraných zemích, a to jak na úrovni interních předpisů podnikatelských subjektů a univerzit, tak na úrovni soudních a mimosoudních vyrovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Kniha nabízí rámec pro hodnocení přiměřenosti systému odměňování v podnicích, na základě tohoto rámce dává doporučení pro optimální způsob odměňování a také přináší návrhy na určité změny právní úpravy v této oblasti.

SVAČINA, PavelBOHÁČEK, Martin, BAČÁROVÁ, Renáta, RÝDLOVÁ, BarboraOdměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 376 s. ISBN 978-80-7598-434-0. eISBN 978-80-7598-435-7.

Jeremy Alan Garlick: The Impact of China's Belt and Road Initiative: From Asia to Europe.

Jeremy Alan Garlick: The Impact of China's Belt and Road Initiative: From Asia to Europe.

Tato kniha se zabývá mikro a makro analýzou iniciativy Nové hedvábné stezky (BRI) a rozebírá cíl Číny vytvořit integrovaný euroasijský kontinent prostřednictvím tohoto megaprojektu.

GARLICK, Jeremy Alan. The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe. 1. vyd. Abingdon : Routledge, 2019. 234 s. ISBN 978-0-815-39610-9. eISBN 978-1-351-18276-8.

Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě.

Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě.

Publikace se zaměřuje na cesty naplňování ideálu rovnosti mužů a žen v diplomacii. Dále se věnuje právům a potřebám osob doprovázejících diplomatický personál na zahraničních misích, zejména manželek diplomatů, neboť tato problematika byla zatím v odborné literatuře reflektována jen okrajově. Závěrečná část publikace se zabývá otázkami systémové úrovně zahraniční služby z hlediska institucionalizace principu rovnosti.

DOPITA, Tomáš, KOČÍ, Kateřina, ČMOLÍKOVÁ COZLOVÁ, Klára. Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, 2020. 72 s. ISBN 978-80-271-2428-2. eISBN 978-80-271-1437-5 (ePub).

Zdeněk Veselý: Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin.

Zdeněk Veselý: Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin.

Publikace podává souhrnný a přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od vzniku lidských civilizací až do současného období 21. století. Osou výkladu je mezinárodně politická a diplomatická dimenze problematiky, opomenuty však nejsou ani potřebné vnitropolitické, mezinárodně právní a mezinárodně ekonomické skutečnosti.

VESELÝ, Zdeněk. Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, 2020. 671 s. ISBN 978-80-7380-792-4.

Jan Eichler: Expanze na pozvání. 

Jan Eichler: Expanze na pozvání. 

Tématem knihy je rozšiřování NATO směrem na východ a jeho dopady na bezpečnostní situaci v celé Evropě. Veřejnosti předkládá osobitý a fundovaný pokus o aplikaci neorealistické teorie na reflexi vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem v postsovětském prostoru po skončení studené války.

EICHLER, Jan. Expanze na pozvání. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2019. 238 s. ISBN 978-80-246-4279-6. eISBN 978-80-246-4309-0.