Vědecká rada FMV zasedala naposledy v tomto funkčním období. Ke jmenování dovedla osm docentů a čtyři profesory.

Ve středu 20. listopadu zasedala Vědecká rada FMV naposledy v tomto funkčním období děkana fakulty doc. Josefa Taušera.  Za funkční období proběhlo 9 zasedání a úspěšně bylo završeno 8 habilitačních řízení a 4 řízení o jmenováni profesorem.

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FMV, schvaluje návrhy studijních programů, navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů fakulty, navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, nebo vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem.

Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠE. Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan, a to s předchozím souhlasem Akademického senátu fakulty.

Více o vědecké radě FMV.