Projektový tým FMV je kompletní

Rok a půl v projektu Rozvoj VŠE ESF přinesl fakultě 780 hodin školení, 3 nové zaměstnance a FMV Alumni Club.

Fakulta mezinárodních vztahů je od roku 2017 zapojena do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu EU s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze. Hlavní těžiště aktivit FMV směřuje do vzdělávání zaměstnanců, rozvoje studijních programů, zkvalitnění projektového řízení na fakultě a vztahů s absolventy. Fakultní projektový tým je sestaven tak, aby byla pokryta každá z klíčových aktivit. Obsazování pozic proběhlo ve srovnání s plánovaným harmonogramem rychleji a od 1. března 2019 funguje fakultní projektový tým v plném složení. Děkan fakulty doc. Josef Taušer k tomu uvádí: „Zaměstnání profesionálů s praktickými zkušenostmi nám umožní propojit akademické prostředí s požadavky firem a implementovat na fakultě profesionální a prakticky orientované procesní a projektové řízení“. Projektový tým FMV je k dispozici zaměstnancům a vedoucím pracovníkům fakulty ve 3. patře NB.

Vzdělávání zaměstnanců a kvalita výuky

školení, z toho většina zahraničních

školení, z toho většina zahraničních

hodin vzdělávání

hodin vzdělávání

Podporu klíčových aktivit zvyšování kvality výuky a rozvoj studijních programů zajišťuje od března Bc. Andrea Černá. Propojením aktivit v oblasti vzdělávání zaměstnanců s procesy řízení a zvyšování kvality chce fakulta dále zvýšit relevanci svých studijních programů, spokojenost svých studentů a úspěšnost svých absolventů. Vybraný tým klíčových vyučujících v oblasti Mezinárodního ochodu a Mezinárodních studií a diplomacie již od loňského roku absolvuje řadu zahraničích i domácích školení zaměřených na aplikaci případových studií, využití moderních technologií ve výuce nebo strategický management vzdělávacích institucích. Jedním z účastníků je také proděkan pro pedagogickou činnost doc. Pavel Hnát, který zdůrazňuje napojení fakultních procesů na mezinárodní akreditační procesy: „Díky vzdělávacím akcím AACSB dokážeme na fakultě přímo implementovat nejmodernější trendy v oblasti evaluací kurzů a doladit tak procesy, které máme díky akreditaci EPAS nastaveny na mezinárodně srovnatelné úrovni“. Celkově se akademičtí pracovníci účastnili 35 převážně zahraničních školení a absolvovali 780 hodin vzdělávání. Výstupy a materiály jsou sdíleny k využití dalšími pracovníky fakulty.

Kompetence získané v rámci školení budou v následujícím období implementovány do výuky nově akreditovaných studijních programů. Bakalářský a magisterský navazující program Mezinárodní obchod byly akreditovány Radou pro vnitřní hodnocení VŠE v roce 2018. Programy Mezinárodní studia a diplomacie na bakalářském a magisterském studia jsou aktuálně posuzovány Národním akreditačním úřadem.

Alumni

zapojených absolventů

zapojených absolventů

fakultních akcí s absolventy

fakultních akcí s absolventy

skupiny na sociálních sítích

skupiny na sociálních sítích

web

web

V rámci aktivity zaměřené na vztahy s absolventy, kterou má na starosti Ing. Markéta Lipavská, byl na fakultě založen FMV Alumni Club, nový klub absolventů Fakulty mezinárodních vztahů. Založen byl v květnu roku 2018 a předcházely mu pečlivé přípravy. Klub řídí Board of Alumni, předsednictvo absolventů, v čele s prezidentem. Ve volbách pak bylo do Boardu zvoleno 5 členů-absolventů na funkční období dvou let. Členové Boardu pak jmenovali prezidenta, resp. prezidentku, kterou se stala Petra Skrbková, Senior Consultant z British Chamber of Commerce a absolventka oboru Mezinárodní politika a diplomacie.

Alumni Board a s ním i celý klub si velmi rychle našel cestu, kterou se vydá. Společně s fakultou se klubu podařilo připravit již několik akcí jako je „Neformální setkání absolventů“, kde se klub představil a nastínil své plány, nebo již velmi konkrétní akce k propojení business kontaktů „Alumni Business Speed Networking“. Obě akce byly absolventy hodnoceny velmi pozitivně. Mezi další akce FMV pak patřily dvě fakultní Absolventské středy. Ty byly díky projektu inovovány, mohli jsme se zaměřit na zajímavá témata a atraktivní přednášející a oslovit širší okruh studentů a absolventů. Obě akce se pyšnily velkou návštěvností, první přes 120 studentů a absolventů a druhá dokonce více než 350.

Neméně důležité jsou i kontakty s našimi významnými absolventy, kteří byli díky projektu pečlivě osloveni. Podařilo se nám tak spojit se s úspěšnými a známými absolventy FMV v různých oborech a vztahy s nimi chceme nadále rozvíjet. Daří se nám také lépe monitorovat činnost všech našich absolventů a sledovat jejich kariéru. Se spoustou z nich se během let už bohužel zpřetrhaly vazby, nicméně jsme úspěšní v jejich obnovování. Spravujeme dvě skupiny pro absolventy FMV na sociálních sítích, založili jsme webovou část pro absolventy, zahájili rozesílání newsletteru a aktivně jsme se zapojili do inovace databáze všech absolventů realizovanou RPC.

Důležitým prvkem je také zajištění zpětné vazby absolventů na celé studium, od obecných analýz a výzkumů až po ty konkrétní, týkající se např. kvality výuky. Zpětná vazba nám pak pomůže v dalším rozvoji studijních programů, předmětů a výuky celkově. Klíčové je také pravidelné zapojování absolventů do výuky a do chodu fakulty.

Spolupráce s absolventy je pro další strategické směřování fakulty jednou z klíčových věcí. Nejenom, že s absolventy navazujeme plnohodnotné a trvalé kontakty, ale podstatné je spolupracovat s nimi jako se stakeholdery, tedy zahrnout je do rozhodovacích procesů, což je důležitým aspektem pro nastavení a zkvalitňování studijních programů a předmětů. Klademe velký důraz na posilování vazeb mezi vzdělávacím systémem a praxí, a proto se snažíme, aby z propojení s absolventy profitovali hlavně studenti. K tomu všemu nám velmi pomáhá nově zřízená pozice v rámci FMV i vzniklý Alumni Club,“ říká proděkan Radek Čajka, který aktivitu absolventů zastřešuje.

Projektové řízení

V aktivitě projektové řízení získala fakulta možnost rozvíjet zázemí pro řízení všech typů projektových aktivit (grantových i jiných) ať už ve fázi rozvoje příležitostí, přípravy projektů či jejich řízení. Projekt umožnil fakultě strukturovaně popsat nedostatky v přípravě a řízení projektů. Fakulta může svěřit řízení vlastních projektů pracovníkům projektové podpory, včetně uplatnění dobré praxe z prostředí zahraničních i českých vysokých škol a dalších institucí. Projektové řízení má na starosti Mgr. Lukáš Bumbálek.