Mimořádný úspěch FMV na poli vědeckých projektů Grantové a Technologické agentury

V rámci grantových výzev vyhlášených Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR v roce 2018 dosáhla Fakulta mezinárodních vztahů mimořádného úspěchu. Řešitelské týmy získaly celkem tři projekty GA ČR (jeden v pozici spoluřešitele) a dva projekty TA ČR (opět jeden v pozici spoluřešitele).

Tyto získané projekty potvrzují postavení fakulty jakožto špičkového výzkumného pracoviště a budou využity i k dalšímu zkvalitnění výuky.

Stručné informace o získaných projektech GA ČR

Řešitel: Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Název projektu

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky

Anotace projektu

Projekt analyzuje čínskou iniciativu v oblasti Nové hedvábné stezky (‚Belt and Road Initiative‘ – BRI – resp. též Pásu a stezky), vlajkovou zahraniční iniciativu prezidenta Si Ťin-pchinga od roku 2013, s využitím teoretického rámce státem řízené koordinované strategie ekonomické diplomacie, která aplikuje tři hlavní strategické nástroje k dosažení tří klíčových cílů. Tři klíčové cíle zahrnují: (i) rozšíření geopolitického a geoekonomického vlivu Číny v rozvíjejících se zemích v Asii a Evropě; ii) zajištění odbytu pro čínské firmy, které soutěží na přeplněném domácím trhu; a (iii) zachování čínského hospodářského růstu a hospodářské bezpečnosti. Třemi strategickými nástroji jsou: (i) výstavba infrastruktury čínskými společnostmi; ii) financování úvěrů čínskými státními bankami; a (iii) ofenzivní využívání měkké moci vedené státem. Tento rámec bude aplikován na základě textů a statistických údajů týkajících se čínské politiky a investic ve vybraných zemích v každém z regionů BRI (tj. ve střední a východní Evropě, střední Asii, na Blízkém východě a v jižní a jihovýchodní Asii).

Řešitel: Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

Název projektu

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země

Anotace projektu

Quality of products traded in the international markets has increasingly attracted economists’ attention over the last few decades, especially when jointly considered with consumer income. Indeed, the significance of the relationship between product quality and consumer income in determining the evolution of demand and, thereby, trade patterns is well established in economics, particularly in the international trade literature. There, a number of theoretical contributions show not only that richer importers trade more with exporters producing higher quality goods, but also that this link helps in explaining a number of observed regularities, such as the international product cycle; the Linder hypothesis; the ‘Washington apples’ effect; the evolution of terms of trade and comparative advantage; and the determinants of pricing-to-market.

Spoluřešitel: Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.

(Řešitel: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. (MFF UK), hlavní spoluřešitelé: Mgr. Miloslav Machoň, PhD. (Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze) a Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (Historický ústav AV ČR))

Název projektu

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.

Anotace projektu

Projekt si klade za cíl interdisciplinárně zkoumat závislost úspěchu českých vědců na generačních diskursech, jejich vliv na vytváření vědecké instituce zdola a uplatnění profesních dovedností v mezinárodních politických organizacích v padesátých až osmdesátých letech 20. století.

Stručné informace o získaných projektech TA ČR

Řešitel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Název projektu

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn

Anotace projektu

Cílem projektu je nastavení veřejné podpory (investičních pobídek) prioritních odvětví v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn (4. průmyslová revoluce). Prioritní odvětví budou ověřována a aktualizována prostřednictvím primárního interdisciplinárního výzkumu, mapujícího očekávané technologické změny (automatizace, robotizace), jejich zohlednění ve strategii firem a dopady na trh práce. Na základě toho budou formulována doporučení pro podporu investic do perspektivních odvětví ve smyslu tzv. smart specializace (RIS3). Aktualizovaná investiční strategie přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti českého průmyslu s využitím dostupného lidského kapitálu.

Řešitel: Ing. Václav Jirovský (České vysoké učení technické v Praze), spoluřešitelé: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. (Univerzita Pardubice), Ing. Petr Král, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Název projektu

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility.

Anotace projektu

Česká mobilita je na rozdíl od mnoha evropských států velmi specifická, což je především dáno geografií ČR, včetně hustot osídlení, velikostí měst často nemívajících pouze jedno centrum, a tedy i nutností do řešení problémů mobility zapojit širší okolí měst a vytvářet meziměstské návaznosti. Ty musejí vycházet z potřeb lidí v daných oblastech bydlících a do nich přijíždějících a navíc musí být tyto potřeby predikovány s dlouhodobou perspektivou. Projekt na dané skutečnosti adekvátně reaguje, plánování bude rozšířeno o regionální rozměr, bude reflektovat česká specifika, pracovat s výhledovými trendy v mobilitě a bude reflektovat potřeby člověka, kterým se porozumí díky humanitnímu rozměru projektu. Dopadem projektu bude propojení technických opatření se společenskou a humanitní dimenzí a bude posílena tzv. kultura městské mobility

Uživatele výsledků jsou. 1) Ministerstva mohou lépe uplatňovat své politiky. 2) Města a sdružení měst mohou implementovat lépe teorii do praxe. 3) Firmy mohou lépe porozumět prostředí samospráv.