FMV založila nový Alumni Club

FMV Alumni Club je novým klubem pro všechny absolventy FMV! Je tu od toho, aby propojoval absolventy nejen mezi sebou, ale i s fakultou a jejími současnými studenty.

A jak bude klub fungovat? Řídit ho bude Board of Alumni v čele s prezidentem, všichni z řad absolventů FMV. V Board of Alumni by měl být jedním členem zastoupen každý magisterský program na FMV. Členové pak jmenují prezidenta, kterým se stane jeden z nich.

Registrace kandidátů na členy Board of Alumni probíhala do 15. června 2019. Následovalo hlasování, kterého se mohli účastnit všichni absolventi FMV. Hlasování bylo ukončeno 24. června a bylo vybráno 5 členů Board of Alumni s největším počtem hlasů za daný magisterský obor. Board of Alumni pak ze svých členů jmenuje prezidenta FMV Alumni Clubu.

Členy Board of Alumni (2018-2020) se stávají:

Cestovní ruch: Lucie Halamová

Economics of Globalisation and European Integration: Vít Rožmberský

Evropská integrace: Jan Kotík

International Business: Milan Hašek

Mezinárodní politika a diplomacie: Petra Skrbková

 

A jak probíhalo hlasování?

 

Přehled všech kandidátů a jejich programů:

 

Ing. Andrej Galčenko

Centrum pro rozvojové trhy – ředitel

Mezinárodní politika a diplomacie, Alumni 2017

Navrhovaný program:

 • Pořádání kulatých stolů mezi zvanými hosty, absolventy, studenty posledních ročníků a zaměstnanci FMV (oborová diskuze s experty na výměnu best practice / absolventská setkání)
 • Zajistit mezigenerační výměnu zkušeností formou Alumni mentoringu (case studies, know-how aj.)
 • Propojit formou workshopů a tematických školení zájmy akademické, korporátní a neziskové sféry na rozvojových trzích (infrastruktura, školství, strojírenství aj.)
 • Diskutovat systém budoucí komunikace mezi absolventy v rámci oborů (sektorů ekonomiky) – stránky FMV, databáze aj.

 

Ing. Lucie Halamová

Podle Lucie – zakladatelka, majitelka a lektorka

Cestovní ruch, Alumni 2016

Navrhovaný program:

 • Setkání absolventů podle témat (např. Round tables Marketing, Vzdělávání, Propagace, Trendy apod.)
 • Setkání absolventů a studentů (např. Round tables Marketing, Vzdělávání, Propagace, Trendy apod.)
 • Možnost propojení absolventů a studentů pro krátkodobé projekty a stáže (jednorázové projekty pro studenty, aby si vyzkoušeli marketing, propagaci apod. v praxi)
 • Kurzy pro absolventy
 • Přednášky absolventů na daná témata
 • Exkurze pro absolventy a studenty na místa, kam není běžné se dostat
 • Sportovní akce
 • Mentoring i ve smyslu kontaktování Alumni a požádání o pomoc s prezentací aj.
 • Mentoring klasický nebo jen v určitých oblastech
 • Akce „1 den s absolventem“ – studenti mohou jeden den strávit s vybraným absolventem a vidět život v určité firmě
 • Propojení se zahraničními studenty- ne tak náročný jako Buddy, ale možnost setkání…jít na akci, pozvat do práce (já bych ve firmě určitě využila =)
 • Networking formou databáze, společné online nástěnky apod.

 

 

Ing. Milan Hašek, M.A.

Aon Risk Solutions – Junior Broker

International Business, Alumni 2017

Navrhovaný program:

Jako člen Alumni Boardu bych se nejdříve rád věnoval následujícím bodům:

 • Zvýšení povědomí a propagace FMV Alumni Clubu
 • Detailní nastavení konceptu, krátkodobých a dlouhodobých cílů a komunikačních procesů FMV Alumni Clubu
 • Nastavení funkcí FMV Alumni boardu
 • Nastavení fungující spolupráce s VŠE a dalšími angažujícími se studentskými a absolventskými spolky
 • Aktivní hledání komerčních i nekomerčních partnerů pro vymyšlené projekty

FMV Alumni Club by měl poskytnout:

 • Přidanou hodnotu absolventům (interakce, informace, inspirace) formou akcí se zaměřením na networking, kariérní i osobní růst a aktuální témata hýbající českým a mezinárodním obchodním prostředím
 • Akce, které by hostovaly experty v daném oboru a angažovaly i nejúspěšnější absolventy FMV
 • Variabilní formy eventů – neformální networking, expertní přednášky s diskuzí, kariérní mentoring, sportovní, kulturní, zábavní, charitativní
 • Zaměření na absolventy všech věkových kategorií s různorodými pracovními zkušenostmi (od specialistů, obchodníků, manažerů až po podnikatele a freelancers)
 • Virtuální networking pomocí sociálních sítí typu LinkedIn
 • Posílení značky VŠE a FMV

 

Ing. Jan Kotík

Cabinet of Vice-President of the European Union for Energy Union Maroš Šefčovič – Blue Book Trainee

Evropská integrace, Alumni 2016

Navrhovaný program:

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE je významným influencerem. Její absolventi působí napříč sektory po celém světě. Vítám iniciativu fakulty na založení FMV Alumni Club a rád bych se během svého působení zasadil o tyto body:

 • Pevné zakotvení FMV Alumni Club v rámci fakulty i školy (spolupráce s ostatními fakultami či univerzitami) a nárůst povědomí o klubu a jeho aktivitách. Navázání spolupráce s existujícími studentskými spolky (JDI, SKOK, PragueMUN) a s Centrem evropských studií a Centrem asijských studií. Spolupráce s AS FMV VŠE.
 • Jakožto absolvent oboru Evropská integrace bych se velice rád věnoval vztahům s evropskými institucemi. FMV VŠE zásadním způsobem přispívá k reprezentaci České republiky díky svým absolventům. Věřím, že v této oblasti je velký potenciál růst. Navíc v roce 2022 čeká Českou republiku předsednictví v Radě Evropské unie a to dává mnoho příležitostí pro FMV VŠE.

Děkuji mnohokrát za založení FMV Alumni Club. Budu velmi rád, pokud budu moci přispět k jeho úspěšnému rozjezdu.

 

Ing. Pavel Mészáros

Roche – financial controller

Economics of Globalisation and European Integration, Alumni 2018

Navrhovaný program:

 • Mentoring & sdílení zkušeností se stávajícími studenty
 • Udžování networku a jeho využití při případné profesní i studijní relokaci do zahraničí
 • Kariérní poradenství

 

 

 

 

Ing. Eva Pešková

Unipetrol RPA, s.r.o. – Specialista pro PR a překlady

Mezinárodní politika a diplomacie, Alumni 2014

Navrhovaný program:

 • Prohlubování networkingu mezi absolventy
 • Vzájemné sdílení zkušeností z firem
 • Posílení mentoringu pro studenty magisterského studia
 • Účast absolventů na dnech otevřených dvěří VŠE
 • Kontakt se zájemci o studium

 

Ing. Vít Rožmberský, M.A.

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – Key Account Manager

Economics of Globalisation and European Integration, Alumni 2015

Navrhovaný program:

BOD 1: propojení absolventů, současných studentů a FMV
Kvalitní kontakty jsou k nezaplacení. Propojení s těmi správnými lidmi může rozhodnout o Vašem úspěchu, nebo Vás minimálně k vytouženému cíli nasměrovat. Prioritou Alumni Clubu FMV by, dle mého názoru, mělo být:
• umožnit svým členům rozšíření vlastní základny kontaktů v rámci FMV, ale i mimo ni
-> pravidelný networking a pořádání společných akcí
• usnadnit výměnu informací a zkušeností mezi všemi členy klubu a FMV
-> vytvoření vlastních webových stránek Alumni Clubu FMV VŠE (viz. bod 4)
-> druhotná komunikace přes sociální sítě (Facebook/LinkedIn…)

BOD 2: aktivní kontakt s pracovním trhem
Informovanost o současných trendech ve vývoji na pracovním trhu je předpokladem pro úspěšný rozvoj kariéry nebo vlastního podníkání. Alumni Club FMV by měl svým členům:
• pomoci udržet si přehled o vývoji na trhu práce a tím příspět ke kvalitnějšímu rozhodování o pracovních otázkách
-> sdílení aktualit a trendů z pracovního prostředí ČR i zahraničí
-> diskuze/mentoring mezi absolventy a současnými studenty FMV
• nabídnout možnost přímého propojení s firmami či jejich zástupci
-> workshopy s profesionály (dle odvětví/témat)
-> neformální “prezentace” společností
-> nabídka konkrétních pracovních pozic na webu Alumni Clubu FMV (viz bod 4)

BOD 3: sledování aktuálních témat a trendů ve společnosti
Nedílnou součástí fungování v kosmopolitní společnosti je i orientace v aktuálních otázkách a schopnost utvoření si vlastního názoru na různá společenská témata. Ne vždy je ale možné o těchto otázkách diskutovat s nadhledem a v souvislostech (složitost dané problematiky/absence kritického myšlení/nevůle akceptovat odlišný názor atd.) Alumni Club FMV by v této souvislosti měl:
• vytvářet příležitosti k debatě o aktuálních společenských tématech
-> diskuze s odborníky na danou problematiku

BOD 4: vytvoření vlastních webových stránek Alumni Clubu FMV VŠE
Zajištění fungující webové platformy, která usnadní relizaci bodů 1-3 a stane se tak prvním kontaktním místem pro členy Alumni Clubu VŠE. Dále pak zprostředkuje:
• aktuální informace o aktivitách klubu (např. plán akcí)
• prezentaci Alumni Clubu FMV na veřejnosti jako elitního spolku absolventů VŠE v Praze
• kontaktní místo pro firmy a jejich konkrétní pracovní nabídky

BOD 5: body 1-4 s nadhledem a zábavnou formou ?

Ing. Miroslav Říkovský

American Security – Export Manager

Evropská integrace, Alumni 2009

Navrhovaný program:

Prostě a jednoduše udržet absolventy v kontaktu s FMV víc než jen ve stylu „vystudovat a zapomenout“ ?

 

 

 

 

Ing. Petra Skrbková

British Chamber of Commerce – Senior Consultant

Mezinárodní politika a diplomacie, Alumni 2017

Navrhovaný program:

 • Organizace networkingových akcí, přednášek se zajímavými „insidery“ i „outsidery“ zajímavými pro absolventy, neformálních setkání za využití know how PR týmu fakulty
 • Vytvoření tradice setkávání absolventů
 • Podpora zapojení absolventů do existujících aktivit na FMV- mentoring, běhání, kvíz…
 • Péče o dobré vztahy Alumni Clubu s vyučujícími FMV a následná možnost bližší spolupráce absoluventů na předmětech
 • Navázání vztahů se studentskými organizacemi FMV
 • Vytvoření FMV Alumni newsletteru
 • Ustanovení základních chodů spolku
 • Aktivní hledání komerčních partnerů pro akce

Zkrátka, aby FMV nekončila promocí.