5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky publikační soutěže FMV

 • 2010
  • V kategorii Odborná kniha:
   1. místo: CIHELKOVÁ, Eva et al.(ed.). Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. 273 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-155-0.
   2. místo: LEHMANNOVÁ, Zuzana, aj. Formování globálního řádu? Globalizace a global governance. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. 287 s. ISBN 978-80-245-1649-3.
   3. místo: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra et al.(ed.). Evropeizace veřejné sféry. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 149 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-193 2.
  •   V kategorii Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem:
   1. místo: MÜLLER, Karel B., SKOVAJSA, Marek. From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009, roč. 30, č. 5, s. 501–517. ISSN 0192-5121.
   2. místo: JENÍČEK, Vladimír. Population problem in the future – challenges, questions. Agricultural Economics, 2010, roč. 56, č. 3, s. 97–107. ISSN 0139-570X.
   3. místo: ZEMANOVÁ, Štěpánka. Amartya Kumar Sen – ekonom rozvoje a blahobytu, filozof svobody i bídy a hladu. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 587–599. ISSN 0013-3035.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru:
   1. místo: TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, CIBULKOVÁ, Petra, HAVLOVÁ, Radka, KNOTKOVÁ, Vladimíra. Arktická politika Evropské unie v mezinárodním kontextu. Současná Evropa [online], 2010, roč. XV, č. 1, s. 3–30. ISSN 1804-1280.
   2. místo: DRULÁKOVÁ, Radka, ROLENC, Jan Martin, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, ZEMANOVÁ, Štěpánka. Assessing the Effectiveness of EU Sanctions Policy. Central European Journal of International & Security Studies [online], 2010, roč. 4, č. 1, s. 99–122. ISSN 1802-548X.
   3. místo: JIRÁNKOVÁ, Martina. Národní státy v procesech regionalismu. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 3, s. 66–74. ISSN 1801-7118.
 • 2009
  • V kategori Odborná kniha:
   1. Vošta, M., Bič, J., Stuchlík, J. Energetická náročnost: determinanta změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR. Praha : Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-83-2.
   2. Zemanová, Š. Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1402-4.
   3. Steinmetzová, D. Bariéry konkurenceschopnosti. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1444-4.
  • V kategori Kapitola v odborné knize:
   1. Stuchlíková, Z. Multilateralism and new regionalism: changing Japan’s approach in the global context. In: Niemec, W., Benczes, I. The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 88–111. 466 s. ISBN 978-83-7611-414-9.
   2. Bič, J. Competitive position of the EU in the global economy in connection with the Eastern enlargement. In: Niemec, W., Benczes, I. The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 244–270. 466 s. ISBN 978-83-7611-414-9.
   3. Hnát, P. Regional and global levels of economic governance: the case of trade liberalization efforts. In: Niemec, W., Benczes, I. The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 31–46. 466 s. ISBN 978-83-7611-414-9.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem:
   1. Dvořáková, V. Civil society in Latin America and Eastern Europe: Reinvention or Imposition? International Political Science Review, 2008, roč. 29, č. 5, s. 579–594. ISSN 0192-5121.
   2. Taušer, J., Buryan, P. Strojové učení a modelování měnových kurzů v praxi finančního řízení. Ekonomický časopis, 2008, roč. 56, č. 8, s. 781–799. ISSN 0013-3035.
   3. Jiránková, M. Ataky na „tradiční” funkce národních států v globálních ekonomických procesech. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 1, s. 41–56. ISSN 0013-3035.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru:
   1. Druláková, R., Trávníčková, Z., Zemanová, Š. Ekonomické sankce na počátku 3. tisíciletí. Mezinárodní vztahy, 2009, roč. 44, č. 1, s. 66–85. ISSN 0323-1844.
  • V kategorii Příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference:
   1. Cihelková, E. New Regionalism and New Member States of the European Union. In: Musílek, J. Space and Historical Time as Dimensions of Social Change. Prague : MATFYZPRESS, 2008, s. 9–24. 158 s. ISBN 978-80-7378-071-5.
   2. Štěrbová, L. Role of international trade rules in the current economic crisis. Tallinn 08.06.2009 – 10.06.2009. In: E-Leader Tallinn. Tallinn : Chinese American Scholars Association, 2009, s. 1–8. ISSN 1935-4819.
 • 2008
  • V kategorii Knižní monografie, knižní monografie – učebnice, knižní monografie – příspěvek:
   1. Cihelková, E. a kol. Nový regionalismus. Teorie a případová studie (Evropská unie). Praha : C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-808-8.
   2. Cihelková, E., Frait, J., Varadzin, F., Mach, M., Brůžek, A., Žamberský, P. Mezinárodní ekonomie II. Praha : C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-054-6.
   3. Müller, K. B. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-380-2.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem:
   1. Abrhám, J. The New EU Member States: Current Tendencies in Regional Differentation. Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 10, s. 1007–1024. ISSN 0013-3035.
   2. Taušer, J. Tradiční teorie měnového kurzu v podmínkách ekonomické transformace. Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 9, s. 886–904. ISSN 0013-3035.
   3. Cihelková, E., Hnát, P. Budoucnost Evropské unie v kontextu nového regionalismu. Politická ekonomie, 2008, roč. LVI, č. 1, s. 67–75. ISSN 0032-3233.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru:
   1. Stuchlíková, Z. Changing Regionalism in South-East Asia: some theoretical and practical aspects. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 2, s. 90–108. ISSN 0572-3043.
   2. Zemanová, Š. Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy, 2007, roč. 42, č. 4, s. 29–51. ISSN 0323-1844.
   3. Neumann, P. Economic Governance: Changing Phenomenon (the U.S. case). Zeszyty naukowe, 2008, č. 23, s. 294–303. ISSN 1428-1457.
  • V kategorii Příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference v cizím jazyce, přednesené v zahraničí i tuzemsku:
   1. Krč. J, Cihelková, E. The Outline of the Critical Issues Related to the Multilateral Governance of Sustainable Development. Ženeva 24. 6. 2008 – 28. 6. 2008 In: Global Governance for Sustainable Development: The Need for Policy Koherence and New Partnerships. 12th EADI General Conference. [online] Geneva : EADI, 2008, s. 1–17. URL: http://www.eadi.org/fileadmin/Documents/Events/General_Conference/2008/paper_ Krc_et_al.pdf.
   2. Vondrušková, B., Vošta, M. The possibilities of the utilization of alternative sources of energy as a means of lowering the energy intenstity of the EU and Czech Republic. Liverpool 27. 8. 2008 – 31. 8. 2008. In: ERSA 2008 Liverpool. 48th European Congress of the Regional Science Association International [USB]. Liverpool : University of Liverpool, 2008, s. 1–11.
   3. Štěrbová, L. Global Trade Governance and EU Trade Policy: a conflicting merger. Prague 20.11.2007. In: STEINMETZOVÁ, Dana (ed.). Globalisation Challenges and New Trends Governance. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 65–77. ISBN 978-80-245-1316-4.
  • V kategorii Doktorské/studentské publikace – články, příspěvky ve sborníku:
   1. Jusko, R. Úvery Svetovej banky v kontexte liberalizácie obchodných vzťahov rozvojových krajín. Ekonomický časopis, 2008, roč. 56, č. 7, s. 678–695. ISSN 0013-3035.
   2. Odehnalová, J. Specific of Chinese Business Negotation Practices. Revista Amfiteatru Economic [online], 2008, č. 24, s. 283–296. ISSN 1582-9146.        URL: http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/arhiva/arhiva_nr24.html.
   3. Průša, P. How Can Corporate Social Responsibility Be Assessed. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2007, č. 9, s. 1–19. ISSN 1802-6591. URL: http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/9_2007.pdf. On-line verze ISSN 1802-6583.
   4. Stuchlíková, Z., Hnát, P. Regionalism as a Part of regional Governance: Europe and South-East Asia. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2007, č. 3, s. 1–20. ISSN 1802-6591. URL: http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/3_2007.pdf. On-line verze ISSN 1802-6583.
   5. Krč, J., Cihelková, E., Bič, J. WTO and the Social Clause, or else: the Multilateral Approaches to the International Labor Standards. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 2, s. 48–57. ISSN 0572-3043.
 • 2007
  • V kategorii Knižní monografie, knižní monografie – učebnice, knižní monografie – příspěvek:
   1. Cimler, P., Zadražilová, D. a kol.: Retail Management. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6.
   2. Cihelková, E., Hnát, P.: Mezinárodní a nadnárodní organizace včetně Evropské unie. In: Potůček, M. et al. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2126-2.
   3. Malý, J.: Oceňování průmyslového vlastnictví – nové přístupy. Praha : C. H. Beck pro praxi, 2007. ISBN 978-80-7179-464-6.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem:
   1. Müller, Karel B. Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. In: Sociologický časopis, 2007, roč. 43, č. 4, s. 785–807. ISSN 0038-0288.
   2. Foltýn, J., Jeníček, V.: K možnosti nového uspořádání globální interdependence a takzvané nové obchodní geografie. In: Ekonomický časopis, 2007, č. 2. ISSN 0013-3035.
   3. Kratochvíl, P., Cibulková, P., Beneš, V.: Foreign policy, rhetorical action and the idea of otherness: The Czech Republic and Russia. In: Communist and Post-Communist Studies, 2006, roč. 39, č. 4. s. 497 – 511. ISSN 0967-067X.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru:
   1.  Stuchlíková, Z.: Ekonomické vztahy Evropské unie a Japonska. In: Současná Evropa a Česká republika, 2007, č. 1. ISSN 1211-4073.
   2. Cihelková, E.: Postavení a spolupráce států ve Světové obchodní organizaci: obecný rámec. Současná Evropa a Česká republika, 2007, roč. XII, č. 1, s. 47–67. ISSN 1211-4073.
   3. Cihelková, E.: Kafka’s syndrome: Czech’s pervasive gloom over EU reflects doubts on governance. Europe’s World [online], 2007, č. 6, s. 149–150. ISSN 1782-0642. URL: http://www.europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78/Default.aspx?Id=d1ef86fb-3d70-4bea-a998-09ae5263251c. Views from the capitals.
  • V kategorii Příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference v cizím jazyce, přednesené v zahraničí i tuzemsku:
   1.  Taušer, J.: Using the Option Strategies to Hedge Exchange Rate Exposures in the Central-East Europe. In: Keating, R. J. (ed.). AGB and IALBSS Proceeding [CD-ROM]. Newport Beach, CA, 2006. ISBN 1050-6292.
   2. Stuchlíková, Z.: Multilateralism and New Regionalism: Changing Japan`s Approach in the Global Context. In: Němec, J. (ed.). Global and Regional Governance – Europe and beyond. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1214-3.
  • V kategorii Doktorské/studentské publikace – články, příspěvky ve sborníku:
   1. Hnát, P.: Multilateralism and New Regionalism: Impacts on Global Economic Governance. In: Němec, J. (ed.). Global and Regional Governance – Europe and beyond. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1214-3.
   2. Hnát, P.: Bilaterální regionální integrace v Evropě a Asii: vliv na regionální a světový obchodní řád. In: Současná Evropa a Česká republika, 2007, č. 1. ISSN 1211-4073.
   3. Stuchlíková, Z.: Subregionalismus v Evropské unii: příklad Společenství národů (Commonwealth of Nations). In: Současná Evropa a Česká republika, 2006, č. 2. ISSN 1211-4073.
 • 2006
  • V kategorii Knižní monografie, knižní monografie – učebnice, knižní monografie – příspěvek:
   1. Eichler, J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2006. ISBN 80-7278-326-2.
   2. Čapková, H. a kolektiv: New English for Economists. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-52-1.
   3. Cihelková, E.: Regionalismus ve světové ekonomice, USA a NAFTA, Japonsko a APEC. In: Kunešová, H., Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-455-4.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem:
   1. Vymětal, P., Žák, M.: Institucionální aspekty Nové komparativní ekonomie: ČR a EU. In: Politická ekonomie, 2006, č. 5. ISSN 0032-3233.
   2. Cihelková, E., Hnát, P.: Subregionalismus v EU a APEC. In: Politická ekonomie, 2005, č. 6. ISSN 0032-3233.
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru:
   1. Druláková, R.: Postdemokracie v Evropské unii: bezpečnost versus občanské svobody? In: Mezinárodní vztahy, 2006, č. 2. ISSN 0323-1844.
   2. Stuchlíková, Z.: Dopady vstupu do Evropské unie na zahraniční obchod České republiky – rok poté. In: Současná Evropa a Česká republika, 2005, č. 2. ISSN 1211-4073.
   3. Müller, K. The Civil Society – State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens‘ Perspective. In: The British Journal of Politics & International Relations, 2006, č. 2. ISSN 1369-1481.
  • V kategorii Příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference v cizím jazyce, přednesené v zahraničí i tuzemsku
   • Nebyly předloženy publikace.
  •  V kategorii Doktorské/studentské publikace – články, příspěvky ve sborníku:
   1. Kolektiv autorů: Proměny světové ekonomiky – teorie a realita. Praha : Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0942-3.
   2. Dobešová, K.: Are Renewables Portfolio Standards Cost-Effective Emission Abatement Policy? In: Environmental Science & Technology, 2005, č. 39. ISSN 0013-936X.
   3. Hnát, P.: Subregionalismus: vymezení a projevy ve světové ekonomice. In: Současná Evropa a Česká republika, 2006, č. 1. ISSN 1211-4073.

Dalším dvěma publikacím, které se neumístily v příslušných kategoriích, udělila děkanka FMV zvláštní ceny:

 • Čestné uznání děkanky Fakulty mezinárodních vztahů:
  1. Kozmová, J., Brouland, P.: Obchodní francouzština. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1099-0.
  2. Macíková, O., Mlýnková, L.: Obchodní španělština. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0652-7.
 • 2005
  • V kategorii Knižní monografie, knižní monografie – učebnice, knižní monografie – příspěvek:
   1. Cihelková, E., Jakš, J. a kol.: Evropská integrace – Evropská unie. Praha : Eeconomica, 2004, 377 s. ISBN 80-245-0854-0
   2. Míšková, Z.: English in the Tourism Industry/Angličtina v cestovním ruchu. Praha : Ekopress, 2005, 256 s. ISBN 80-86119-39-4
   3. Kozmová, J., Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi. Praha : Ekopress, 2005, 258 s. ISBN 80-86119-15-7
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem:
   1. Cihelková, E.: Nový regionalismus: teorie a projevy ve světové ekonomice. In Politická ekonomie, 2004, č. 6, s. 807 – 822. ISSN 0032-323
   2. 2. a 3. místo komise neudělila
  • V kategorii Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru:
   1. Rataj, J.: Das Deutschlandbild im Protektorat und im tschechoslowakischen Exil 1939 – 1945. In Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 2005, č. 5, s. 434 – 454. ISSN 0044-2828
   2. Vošta, M.: Nové země EU: jádro a periferie. In Současná Evropa a Česká republika, 2005, č. 1, s. 114 – 132 ISSN 1211-4073
   • 3. místo komise neudělil
  • V kategorii Příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference v cizím jazyce, přednesené v zahraničí i tuzemsku:
   • 1. a 2. místo komise neudělila
   • Zamykalová, M.: Les compétences des managers internationaux et le management tchèque. In Mikolajczyk, Z., Martin, C. (ed): Formation et developpement des compétences manageriales dans l´Europe elargie. Lodz : Wydawnictwo Universytetu Lódzkiego, 2004, s. 366 – 373. ISBN 83-7171-769-5
  • V kategorii Doktorské/studentské publikace – články, příspěvky ve sborníku:
   1. Kolektiv autorů (Abrhám, J., Bič, J., Hájek, P., Němečková, T., Stuchlíková, Z., Taušer, J.): Mezinárodní ekonomie. Oeconomica : Praha, 2004, 273 s. ISBN 80-245-0815-X
   2. 2. a 3. místo komise neudělila

Dalším třem publikacím, které se neumístily v příslušných kategoriích, udělila děkanka FMV zvláštní ceny:

 • Čestné uznání děkanky Fakulty mezinárodních vztahů
  • Bočánková, M., Kalina, M.: Anglicko-český a česko-anglický slovník Evropské unie. Praha : Ekopress, 2005, 289 s. ISBN 80-86119-90-4
  • Indrová, J., Petrů, Z.: Developing Sustainable Tourism. In Ineson, E. M. (ed.): Current Issues in International Tourism Development. Sunderland (UK) : Business Education Publishers Limited, 2005, s. 127 – 155. ISBN 1 901 888 48 7
 • Čestné uznání děkanky Fakulty mezinárodních vztahů a finanční odměna Kč 10.000,-:
  • Kolektiv autorů (Abrhám, J., Bič, J., Hájek, P., Němečková, T., Stuchlíková, Z., Taušer, J.): Mezinárodní ekonomie. Oeconomica : Praha, 2004, 273 s. ISBN 80-245-0815-X