5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Soutěž KB o nejlepší disertační práci FMV

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je ocenit nadané absolventy doktorského studia na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE (FMV), kteří významně přispěli k rozvoji vědeckého poznání ve studovaném oboru a na školícím pracovišti v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením fakulty.

Ceny:

  • 1. místo: Kč 25.000,-
  • 2. místo: Kč 15.000,-
  • 3. místo: Kč 10.000,-

 

Podmínky soutěže:

Do soutěže je možné přihlásit doktorskou disertační práci obhájenou v období říjen 2016 až listopad 2017. Návrhy na ocenění prací mohou předložit školitelé doktorandů prostřednictvím vedoucího příslušného školícího pracoviště. Práce se přihlašují na předepsaném formuláři. K přihlášce je nutné přiložit doktorskou práci, dva oponentské posudky, charakteristiku profilu doktoranda po dobu studia a seznam publikovaných prací vytištěný z Databáze publikační činnosti VŠE, či jinak vyhotovený, se zvýrazněním prací, které jsou obsaženy v obhájené disertační práci. Podklady do soutěže je zapotřebí předložit do 29. 12. 2017 – Ing. J. Sejkorovi, Ph.D., místnost č. 211 v Nové budově VŠE. O výsledku soutěže rozhodne tříčlenná nezávislá hodnotící komise.

Kritéria hodnocení:

Nezávislá komise bude vyhodnocovat soutěž na základě:

  • teoretického a praktického přínosu doktorské práce,
  • hloubky analýzy zkoumaného problému a použité metodologie,
  • kvantity a kvality publikací, jež byly zveřejněny doktorandem během studia a obsahující části disertační práce,
  • míry souladu řešeného tématu se zaměřením vědecko-výzkumné činnosti na FMV,
  • přínosu absolventa k rozvoji školícího pracoviště v době jeho studia na FMV.

Formulář do soutěže: Přihláška - Soutěž KB