5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
2KJ Komerční jazyky

Profil specializace

Garanti:

Dr. Ing. Rudolf Chalupský, katedra anglického jazyka

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA, katedra románských jazyků

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D., katedra německého jazyka

PhDr. Anna Antošová, CSc., katedra ruského jazyka

Profil vedlejší specializace:

Vedlejší specializace Komerční jazyky je určena studentům, kteří si chtějí aktivně prohloubit své znalosti dvou cizích jazyků a rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalosti kulturních a hospodářských specifik vybraných regionů světové ekonomiky, ve kterých se tyto jazyky používají. Studium poskytuje pokročilé znalosti kulturních, historických, politických a hospodářských reálií nutných k podnikání na trhu USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Latinské Ameriky a Ruska, a to v závislosti na volbě a zájmu studenta. Studenti vedlejší specializace zároveň prohlubují své odborné jazykové znalosti a získávají i pokročilé dovednosti v psaní odborných textů ve dvou světových jazycích.

Absolventi rozumějí současnému vývoji a jsou schopni podrobně rozebrat situaci v daných zemích, jejich vzájemné vztahy a kulturní specifika. Studium této specializace je vhodné pro působení v oblasti zahraniční politiky a obchodu, diplomacie, resp. ekonomické diplomacie, tedy všude tam, kde hraje důležitou roli komunikace v cizích jazycích. Odborné jazykové výuce související s probíranými tématy je věnována velká pozornost. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v diplomacii, ve firmách podnikajících na zahraničních trzích, ve firmách se zahraniční účastí i v mezinárodních organizacích.

Výstupy z učení:

Odborné znalosti

Absolvent zná:

  • zásady odborné písemné a ústní komunikace, s důrazem na odborné, strategické a sociokulturní rysy odborné komunikace a interkulturní odlišnosti dané jazykové oblasti;
  • odbornou terminologii svého oboru, včetně frazeologismů, a zásady odborného stylu cizího jazyka, včetně gramatických jevů typických pro odborný jazykový projev mluvený i psaný
  • kulturní a civilizační specifika vybraných zemí, tradice jejich zahraniční a hospodářské politiky;
  • současné trendy ve vývoji společnosti daných zemí (multikulturalismus, kulturní specifika, odlišnosti v obchodním jednání atd.).

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • číst s porozuměním odbornou literaturu ve dvou světových jazycích;
  • formulovat odborné písemné a ústní projevy ve dvou světových jazycích, gramaticky správně a na odpovídající stylistické úrovni;
  • zvolit a používat vhodné komunikační a argumentační strategie;
  • prezentovat své názory a obhajovat je v mezinárodním prostředí, a to s respektem ke kulturním odlišnostem a zvyklostem daných zemí.

Skladba předmětů

1. Student si povinně volí dva komerční jazyky z nabídky:

2AJ501 Komerční angličtina 6 ECTS
2RO501 Komerční francouzština 6 ECTS
2RO531 Komerční italština 6 ECTS
2NJ501 Komerční němčina 6 ECTS
2RU501 Komerční ruština 6 ECTS
2RO561 Komerční španělština 6 ECTS

2. Student si povinně volí dva předměty zaměřené na odborný psaný projev z nabídky:

2AJ509 Academic Writing - odborný písemný projev 3 ECTS
2RO315 Expression écrite - psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 3 ECTS
2RO532 Písemný projev v italštině (B2/C1) 3 ECTS
2RU502 Písemný projev v ruštině 3 ECTS
2NJ398 Překladatelsko-tlumočnický seminář 3 ECTS
2RO372  Expresión escrita – psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 3 ECTS

3. Student si volí libovolných 12 ECTS z nabídky předmětů zaměřených na hospodářské a kulturní reálie a kulturní specifika:

2AJ503 Americká civilizace 6 ECTS
2AJ502 Britská civilizace 6 ECTS
2RU401 Ekonomické a kulturní reálie Ruska 6 ECTS
2RO503 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – francouzsky 6 ECTS
2RO505 Frankofonní země – ekonomika, politika a kultura  (B2/C1) 6 ECTS
2RO461 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – španělsky 6 ECTS
2RO462 Civilizace Latinské Ameriky (B2/C1) 6 ECTS
2RO431 Hospodářské a politické reálie Itálie (B2/C1) 6 ECTS
2NJ419 Reálie německy mluvících zemí 6 ECTS

4. Státní zkouška 2KJ Komerční jazyky

Diplomová práce

V rámci vedlejší specializace 2KJ lze zpracovávat diplomovou práci také v jednom ze studovaných jazyků, a to bez nutnosti absolvování jazykového certifikátu na úrovni C1. Platí přitom obecné podmínky pro psaní práce v rámci vedlejší specializace.

Další informace:

Katedra románských jazyků

Katedra anglického jazyka

Katedra německého jazyka

Katedra ruského jazyka