5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finanční podpora pracovních stáží

Přiznání stipendia není nárokové. Zdrojem financování může být program Erasmus+ pro dlouhodobé stáže v evropských zemích, pro ostatní země a kratší stáže mohou studenti získat příspěvek ze Stipendijního fondu FMV. Podpora závisí na rozpočtových možnostech programu Erasmus+ a FMV. Poskytuje se vždy maximálně na 3 měsíce, i když může stáž trvat déle (v délce semestru), a to na stáže v navazujícím magisterském stupni studia. Pokud je podpora přiznána, není vyplácena před začátkem stáže, tento fakt berte na vědomí při finančním plánování své stáže.

V současné době se systém týká těchto předmětů na následujících oborech:

Ident

Obor

Počet kreditů
22F401 Odborná praxe N-ME-MO 21
22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá N-ME-EI
N-ME-MP
15
22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá N-ME-EI
N-ME-MP
Vedlejší specializace 2EE
6

Podmínky pro získání podpory:

 • Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů v průběhu celého svého pobytu v zahraničí. Je tedy vyloučeno, aby před ukončením pobytu v zahraničí ukončil své studium na domácí vysoké škole (splněním všech předepsaných studijních povinností a složením státních závěrečných zkoušek).
 • Student může získat finanční podporu maximálně pro období 3 měsíců. Delší trvání pracovní stáže je možné, ale student již nemá nárok na dodatečnou finanční podporu ze zdrojů spravovaných VŠE.
 • Podmínkou je práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu v rámci třístranné smlouvy, která má formu buď "Learning Agreement for Traineeships" (Erasmus+ pro stáže v evropských zemích), nebo "Training Agreement non-Erasmus" (pro ostatní země a kratší stáže). Obsahově musí stáž odpovídat studovanému oboru.
 • Podmínkou získání podpory není bilaterální smlouva mezi VŠE a podnikem (smlouvu může nahradit třístranná smlouva).
 • Finanční podporu není možno získat na realizaci stáže v zemi, kde má student trvalé bydliště a/nebo je občanem státu, ve kterém chce realizovat stáž.
 • Praxe je součástí studia v akreditovaném programu FMV a po splnění podmínek jsou její výsledky součástí studijních výsledků.
a) ERASMUS+

Obecná charakteristika programu ERASMUS+ je popsána ve speciální sekci webových stránek OZS (týká se jen studijních stáží).

Před každou přípravou a podepsáním tzv. Erasmus+ účastnické smlouvy je potřeba, aby student přinesl potvrzení o pojištění po celou dobu pracovní stáže, a to: potvrzení o zajištění zdravotního pojištění, potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti (krytí škod způsobených studentem na pracovišti a způsobu jeho zajištění), potvrzení o sjednání úrazového pojištění vztahujícího se na úkoly prováděné studentem zahrnující alespoň škody způsobené studentovi na pracovišti a způsobu jeho zajištění. Na tomto potvrzení musí student zřetelně zvýraznit dobu na kterou se pojištění vztahuje a všechny tři druhy pojištění, jinak nebude možné vystavit účastnickou smlouvu a předat Erasmus+ institucionálnímu koordinátorovi k dalšímu zpracování.

Nejdůležitější společné podmínky účasti v programu Erasmus+:

 • Minimální délka pracovní stáže je 3 měsíce. Finanční podpora Erasmus+ je pouze na 2 měsíce (třetí měsíc může být financován ze Stipendijního fondu FMV.
 • Pracovní stáž lze uskutečnit pouze v zemi zapojené do Erasmus+ (Erasmus+ je program Evropské unie zaměřený na oblasti vzdělávaní, odborné přípravy, mládeže a sportu. Platí pro akademická léta 2014/2015-2020/2021. V rámci finanční podpory Erasmus+ vyjíždí studenti na semestrální výměnné pobyty do států EU a EHP (kromě Švýcarska).
 • Pracovní stáž s finanční podporou ERASMUS+ není možné realizovat v institucích a dalších orgánech Evropské Unie, v organizacích spravujících programy Evropské Unie a v národních diplomatických misích v zahraničí.
 • Programu Erasmus+ jsou oprávněni se účastnit i občané jiných zemí, kteří v zemi zapojené do Erasmus+ studují v akreditovaném studijním programu.
 • Každý student je oprávněn se zúčastnit za celou dobu svého vysokoškolského studia, ať již bylo realizováno na jedné nebo více vysokoškolských institucích, v rámci programu Erasmus+ jednou studijního pobytu a jednou pracovní stáže.
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí jako příspěvek na zvýšené náklady tohoto pobytu. Částky se liší dle cílové země podle rozhodnutí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). (EU definuje základní pravidla (kriteria) pro určování výše stipendií, upřesnění pak provádí národní agentura programu Erasmus, a to ve shodě s příslušnými státními institucemi a/nebo vysokými školami a s přihlédnutím k okolnostem, jako jsou dostupnost jiných zdrojů financování na podporu uskutečnění zahraniční pracovní stáže a počet studentů zajímajících se o zahraniční stáže. Na základě uzavření finanční dohody/účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+: Erasmus. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána.

 

b) Stipendijní fond FMV

Studenti, kteří budou mít fakultou schválenou stáž v zemích, které nejsou zapojeny do programu Erasmus+, v institucích Evropské unie nebo v národních diplomatických misích, anebo se účastní krátkodobé stáže (22F411), mohou požádat o stipendium ze Stipendijního fondu FMV.

Výše stipendia je stanovena na 10 000 Kč/měsíc a je schvalováno stipendijní komisí.

 

 

Obvyklý postup při zařizování pracovní stáže:

 1. Úspěšné absolvování výběrového řízení na příslušné katedře nebo vlastní nabídka na absolvování praxe v podniku nebo instituci v zahraničí.
 2. Odsouhlasení splnění formálních podmínek stáže odpovědnou osobou na fakultě – podpis odpovídající třístranné smlouvy - viz informace výše (proděkan FMV pro pedagogickou činnost).
 3. Formální potvrzení trvání a pracovní náplně stáže přijímajícím podnikem nebo institucí – podpis třístranné smlouvy.
 4. Žádost o stipendium – odevzdání podepsané a schválené odpovídající třístranné smlouvy koordinátorce pro pracovní stáže (Ing. Eva Grebe, NB 267), pro stipendia ze Stipendijního fondu FMV - odevzdání podepsané a schválené odpovídající třístranné smlouvy a nahlášení se proděkanovi pro pedagogickou činnost.
 5. Přidělení stipendia – Účastnické smlouvy (Erasmus+) nebo Dopis o udělení stipendia (většinou jen formou emailu) (Stipendijní fond FMV).
 6. Výplata stipendia (student musí mít uvedeno číslo bankovního účtu v InSIS). Stipendium bývá vyplaceno naráz. Pro finanční příspěvěk Erasmus+ je potřeba vyplnit formulář pro bankovní spojení, který vygeneruje QR kód. Tento je potřeba 2x vytisknout a předat koordinátorce pro pracovní stáže.
 7. Vyúčtování stipendia – (1) odevzdání dokumentu potvrzujícího délku pobytu a hodnocení pracovní stáže ("Hodnotící formulář studenta na praxi"); (2) vyplnění odpovídající závěrečné zprávy, dle druhu získaného stipendia (EU Mobility Tool/InSIS).
 8. Zahrnutí stáže do studijních výsledků probíhá podle podmínek akreditace daných předmětů a informací příslušné katedry: 22F401 a 22F412 jsou celosemestrální a zapsané po celou dobu stáže (Ing. Eva Grebe); 22F411 se obvykle zapisuje po absolvování samotné stáže k obhajobě projektu v semestru (proděkan FMV pro pedagogickou činnost).

Kontakty:

Ing. Eva Grebe (koordinátorka odborných stáží)
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. (proděkan FMV pro pedagogickou činnost)