Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní politické vztahy

Tematické okruhy ke státní doktorské zkoušce z oboru Mezinárodní politické vztahy (od ak. roku 2011/2012)

Povaha a rysy současného systému mezinárodních vztahů
Krizové a konfliktní oblasti současného světa
Globalizační procesy a jejich dopady na současný systém mezinárodních vztahů
Bezpečnostní problematika současného světa
Fenomén terorismu v současných mezinárodních vztazích
Fenomén integrace v současných mezinárodních vztazích
Fenomén studené války v mezinárodních vztazích
Fenomén kolonialismu v mezinárodních vztazích
Kulturní pluralita a její role v soudobých mezinárodních vztazích
Lidská práva a jejich místo v činnosti světového společenství
Náboženství a jeho role v mezinárodních vztazích
Úloha islámu v mezinárodních politických vztazích na přelomu20. a21. století
Polarita, bipolarita, multipolarita, hegemonie v mezinárodní politice
Stát jako aktér mezinárodních vztahů
Vztah vnitřní a zahraniční politiky států
Nevládní organizace, jejich místo v mezinárodních vztazích
Postavení velmocí v současných mezinárodních vztazích
Mezinárodní vztahy a malé státy
Úloha a význam Evropy v mezinárodních vztazích
Aktuální problémy evropské integrace
Koncepce a teoretická východiska české zahraniční politiky
Postoje české zahraniční politiky ke krizovým a konfliktním situacím ve světě
Priority české zahraniční politiky

Student u SDZ prokazuje  na základě četby odborné literatury schopnost teoreticky  pojmout a prakticky aplikovat příslušný problém vybraný z výše uvedených tematických okruhů

Literatura
BRZEZINSKI, Z. Velká šachovnice. Praha, 1999.
BRZEZINSKI, Z.  Volba. Globální nadvláda nebo globální vedení. Praha, 2004.
DAHRENDORF, R. Od pádu Zdi k válce v Iráku. Praha, 2008.
DAVIES, N.:Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005.
DRULÁK, P. Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha, 2009.
DRULÁK, P. Teorie mezinárodních vztahů. 2. vyd.  Praha 2010.
DRULÁK, P. –  Druláková R. Tvorba a analýza zahraniční politiky 2. vyd., Praha 2007
DRULÁK, P. a kol. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha, 2008.
DUBSKÝ, Z. Bezpečnostní  a politická dimenze integračního proces (společná zahraniční a bezpečnostní politika EU). Praha 2006.
EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha 2009.
EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. 2. vyd. Praha, 2010.
FIALA, P. – PITROVÁ, M. Evropská unie. 2. vyd. Brno, 2009.
FERRO, M. Dějiny kolonizací. Od dobývání po nezávislost 13 – 20. století. Praha, 2007.
FIALA, V. a kol. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Olomouc, 2007.
FUKUYAMA, F. Konec dějin a poslední člověk. Praha, 2002.
GADDIS, J. Studená válka. Praha 2006.
HANDL, V. a kol. Vztahy SRN ke státům střední Evropy. Praha 1998.
HERZOG, Ch. Arabsko-izraelské války. Válka a mír na Blízkém východě od války za nezávislost v roce 1948 až po současnost. Praha, 2008.
HOBSBAWM, E. Globalizace, demokracie a terorismus. Praha, 2009.
HORÁK, S. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha 2008.
HUNTINGTON, S. Střet civilizací. Praha 2001.
KENNEDY, P. Parlament světa. OSN a hledání světové vlády. Praha, 2009.
KENNEDY, P. Svět v 21. století. Praha 1996.
KENNEDY, P. Vzestup a pád velmocí. Praha 1996.
KISSINGER, H. Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Praha 2002.
KISSINGER, H. Umění diplomacie. Praha 1996.
KNUTSEN, T. L. Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno, 2005.
KOŘAN, M. – HRABÁNEK, M. (ed.) Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno, 2007.
KOTYK, V. (red.) Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách. Praha 1997.
KOVÁŘ, J. Asie – dynamický kontinent. Praha 1999.
KOZÁK, K. a kol. Zahraniční politika USA na začátku 21. století. Praha, 2010.
KRATOCHVÍL, P. Teorie evropské integrace. Praha, 2008.
KREJČÍ, O. Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 4. vyd. Praha 2010.
KREJČÍ, O. Mezinárodní politika. 4. vyd. Praha 2010.
KREJČÍ, O. Zahraniční  politika USA.  2. vyd. Praha 2009.
KROPÁČEK, L. Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Praha  2002.
KŘEN, J. Dvě století střední Evropy. Praha, 2005.
KUCHYŇKOVÁ, P. – ŠMÍD, T. (ed.) Rusko  – geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno, 2006.
LEHMANNOVÁ, Z. Kulturní dimenze mezinárodních vztahů. Praha, 1999.
LEHMANNOVÁ, Z. a kol. Formování globálního řádu? Globalizace a global governance. Praha, 2010.
LEHMANNOVÁ, Z. a kol. Paradigma kultur. Plzeň, 2011.
OBUCHOVÁ, L. Číňané 21. století. Praha 1999.
ORT, A. Česká zahraniční politika.  2. vyd. Plzeň 2009.
SCRUTON, R. Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba. Brno, 2007.
SORENSEN,  G. Stát a mezinárodní vztahy. Praha, 2005.
SOULEIMANOV, E. a kol. Rusko a postsovětský prostor. Praha, 2007.
TESAŘ, F. Etnické konflikty. Praha, 2007.
VEBER, V. Dějiny sjednocené Evropy. 2. vyd. Praha, 2009.
VESELÝ, Z. Diplomacie. Teorie, praxe, dějiny. Plzeň, 2011.
VESELÝ, Z. Dějiny mezinárodních vztahů. 2. vyd. Plzeň, 2010.
VESELÝ, Z. (ed.)  Československá a česká zahraniční politika 1990-2003 (Dokumenty). Praha,  2003.
VESELÝ, Z. -  ZELENICKÁ, Z. (eds.) Global Politics in Hard Times. Praha,  2011.
WAISOVÁ, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha, 2005.
WALLERSTEIN, I. Úpadek americké moci. USA v chaotickém světě. Praha, 2005.
ZAKARIA, F. Budoucnost svobody. 2. opr. vyd.Praha,  2005.
ZEMANOVÁ Š. Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. Praha 2008.
ZEMANOVÁ, Š. a kol. Lidská dimenze mezinárodní politiky. Praha, 2004.

Mezinárodní vztahy
Mezinárodní politika