Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy z jazyků

Testy z jazyka kombinují následující typy otázek:

výběr jedné varianty ze čtyř z oblasti gramatiky

výběr jedné varianty ze čtyř z oblasti slovní zásoby

porozumění krátkému text - výběr jedné varianty interpretace ze čtyř

doplnění chybějícího slova - výběr jedné varianty ze čtyř

Celkově je možno dosáhnout celkem 1000 bodů, požadované minimum je 500.

Anglický jazyk

doporučená literatura: English for Economists, Čapková a kolektiv (není nutná)

Okruhy:

 • economic terminology – základní ekonomická terminologie z oblasti:
  • mikro a makroekonomie (dělení ekonomie, výroba, trh, konkurence, typy ekonomik, role vlády, nabídka, poptávka, chování spotřebitele, typy firem, nezaměstnanost, inflace, HDP, atd.)
  • účetnictví
  • zahraničního obchodu
  • bankovnictví
  • marketingu
  • managementu
 • vocabulary – obecná slovní zásoba na pokročilé úrovni (Upper-Intermediate to Advanced)
 • phrasal verbs – běžná frázová slovesa s důrazem na ta, používaná v odborném ekonomickém jazyce
 • word forms – schopnost správně rozlišovat mezi slovními druhy a tvary (např. economy, economics, economic, economical, atd.)
 • collocations – ustálená spojení a vazby (např. sloveso + podstatné jméno) typická pro odborný jazyk
 • grammar - časy, slovesné tvary, souvětí a vedlejší věty, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, předložky a spojky, vše v rámci ekonomického kontextu

Francouzský jazyk

Přijímací zkouška prověřuje jazykové znalosti v oblasti běžné i obecně ekonomické slovní zásoby a gramatického systému jazyka. Požadovaná úroveň odpovídá zkoušce z odborného jazyka po jeho čtyřech semestrech studia na VŠE.

Tématické okruhy ekonomické slovní zásoby:

 1. Problèmes fondamentaux de l’économie.
 2. Conjoncture et croissance.
 3. Facteurs de production.
 4. Consommation et épargne.
 5. Marché du travail.
 6. Grands secteurs économiques.
 7. Entreprises.
 8. Formes de commerce.
 9. Le commerce extérieur
 10. État dans l’économie.
 11. Monnaie et masse monétaire.
 12. Banque et marchés financiers.
 13. Intégration européenne.
 14. Économie mondiale.
 15. Questions d’actualité sur l’Union européenne, la France et la République tchèque.

Doporučená literatura:

 • KIDLESOVÁ, Z., PRIESOLOVÁ, J. Francouzština v hospodářství.(Le français dans l’économie). 2.vyd. Praha: Ekopress, 2010.
 • KIDLESOVÁ, Z., PRIESOLOVÁ, J. Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy.(Rappels grammaticaux…). Praha: Oeconomica, 2010.
 • KIDLESOVÁ, Z., PRIESOLOVÁ, J., BROULAND,P. Česko-francouzský a francouzsko-český hospodářský slovník. Plzeň: Fraus, 2003.
 • KOZMOVÁ, J., BROULAND, P. Francouzština v podnikové a obchodní praxi. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2012.
 • TAUZIN, G., BLOOMFIELD, A. Affaire à suivre. Paris: Hachette, 2001. + cahier d’exercices
 • ZETTLOVÁ, M., BAUDINET, M. Cvičebnice francouzské gramatiky. Praha: Polyglot, 1997.
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus, 2001.
 • Capital, L’Expansion, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, TV5Monde, RFI - www.projetafa.net

Italský jazyk

Přijímací zkouška prověřuje jazykové znalosti v oblasti běžné i obecně ekonomické slovní zásoby a plné osvojení gramatického systému jazyka. Požadovaná úroveň odpovídá bakalářské zkoušce z jazyka na VŠE.

Tématické okruhy ekonomické slovní zásoby:

 1. Organizzazione dello Stato italiano
 2. Forme giuridiche dell´impresa
 3. Mercato del lavoro
 4. Finanze e istituzioni finanziarie
 5. Organizzazioni internazionali e la loro importanza per l´economia mondiale
 6. Ruolo dell´Italia nell´Unione europea
 7. Economia del mercato
 8. Situazione economica attuale dell ´Italia
 9. Settore terziario e la sua importanza per l´economia dello Stato
 10. Aspetti economici della tutela dell´ambiente
 11. Fattori che influenzano la scelta dell´impiego

Doporučená literatura:

 • PARIZZI, F. – ROCCO, S. L´italiano al lavoro: livello avanzato. Perugia: Guerra Edizioni, 2004
 • FORAPANI, D. – MANSFIELD, G. – PELIZZA, G. L’italiano dell’economia. Perugia, Guerra 2000

Německý jazyk

Test přijímacích zkoušek se skládá ze tří částí,  tzv. multiple choice (výběr jediné správné ze čtyř možností), doplňování gramatických jevů a neúplných slov. Jedná se tedy o testování jazykových znalostí písemnou formou. Test obsahuje 40 položek – každá položka je ohodnocena 25 body.
Přijímací zkouška z německého jazyka předpokládá nejen znalost obecného jazyka na vysoké úrovni, ale především dobrou orientaci v rámci oborové terminologie a samozřejmě i znalost typických gramatických struktur, jako např. trpný rod, přívlastkové vazby, slovosled, vztažné věty, infinitiv s zu, příčestí minulé i přítomné či sein a haben + infinitiv s zu.

Tématicky a lexikálně vychází test z následujících ekonomických oblastí:

 • Marktwirtschaft
 • Wirtschaftsbereiche
 • Unternehmen
 • Banken
 • Sozialpolitik
 • Steuern
 • Konjunkturzyklus
 • Management
 • Marketing und seine Instrumente
 • Firmengründung und Finanzierung
 • Personalbeschaffung und Stellensuche
 • Versicherung
 • Messe
 • Außenhandel und seine Risiken
 • Auftragsabwicklung
 • Europäische Union
 • Globalisierung
 • Umwelt
 • Internet und E-Commerce
 • Interkulturelle Beziehungen

 

Literatura:

 • Povinná: Březina, J. a kol.: Fachsprache Wirtschaft,  Oeconomica, 2011
 • Doporučená: Höppnerová, V. – Kernerová, J.: Němčina v hospodářství, Ekopress, 2003

 

Ruský jazyk

Okruhy:

 • Экономические системы и их функции
 • Спрос и предложение как основные инструменты рынка
 • Экономические потребности и потребители
 • Большой и малый бизнес
 • Рынок ценныx бумаг и биржи
 • Деньги и банки
 • Налоги и бюджет
 • Государство и экономика
 • Макроэкономика, ВВП
 • Экономический рост и окружающая среда
 • Деловое письмо

Literatura:

 • Povinná:
  • Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy I / Marie Horvátová. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, Oeconomica 2010 ISBN 978-80-245-1667-7
  • Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy II / Marie Horvátová - Praha : Vysoká škola ekonomická, Oeconomica 2009 ISBN 978-80-245-1586-1
  • Korespondence a jednání v ruštině / Marie Horvátová, 2014, Oeconomica, ISBN 978-80-245-2046-9
 • Doporučená:
  • Rusko-česká a česko-ruská ekonomická lexika / Marie Horvátová. -- 2. přeprac. a rozš.vyd. -- Praha : Oeconomica, 2008 ISBN 978-80-245-1370-6

Španělský jazyk

Přijímací zkouška prověřuje jazykové znalosti v oblasti běžné i obecně ekonomické slovní zásoby a plné osvojení gramatického systému jazyka. Požadovaná úroveň odpovídá bakalářské zkoušce z jazyka na VŠE.

Tématické okruhy ekonomické slovní zásoby:

 1. Los conceptos económicos
 2. La economía de mercado y la nueva economía
 3. La empresa
 4. El comercio
 5. El mundo laboral
 6. Márketing y publicidad
 7. Turismo
 8. La Unión Europea
 9. España
 10. América Latina

Literatura:

 • Povinná:
  • MACÍKOVÁ, O. - MLÝNKOVÁ, L. Učebnice současné španělštiny, 1. a 2. díl, Brno: Computer Press, 2008/2007
  • HLAVIČKOVÁ, V. - MACÍKOVÁ, O. - MLÝNKOVÁ, L. Introducción al espanol de los negocios. Praha: Oeconomica, 2006
  • MLÝNKOVÁ, L. -  MACÍKOVÁ, O. Obchodní španělština. Brno: CP Books, 2005
 • Doporučená:
  • MORENO GARCÍA, Concha. Curso superior de español. Madrid: SGEL, 2002
  • MORENO GARCÍA, C. Temas de gramática. Nivel Superior. Madrid: SGEl, 2008
  • MACÍKOVÁ, O. - MLÝNKOVÁ, L. Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press, 2010
  • ÁLVAREZ MERLO, R. - NÚñEZ CABEZAS, E. A. Prácticas de lengua española. Málaga: VG Eds, 2002
  • MOCHÓN, Francesco. Economía básica. Madrid: McGraw-Hill, 1996
  • PAREJA, María José. Temas de empresa. Madrid: Edinumen, 2005
  • Tano, M. Expertos – curso avanzado de espaňol orientado al mundo del trabajo. Barcelona: Difusión, 2009
  • FAJARDO, M. – GONZÁLEZ, S. Marca registrada – espaňol para los negocios. Madrid: Santillana, 1996
  • MARTÍNEZ, L. - SABATER, M. L. Socios 1 a Socios 2 – espaňol orientado al mundo del trabajo. Barcelona: Difusión, 2000