Hledat
Pokročilé hledání
Obor Podnikání a právo

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Podnikání a právo je specializovat ekonomy pro působení v oblastech vyžadujících hlubší znalosti právní úpravy obchodního práva a souvisejících oblastí, zejména hospodářské soutěže, kapitálového trhu a cenných papírů, i znalosti právního rámce mezinárodního podnikání. Základními hodnotami oboru jsou respekt k právnímu a etickému rozměru podnikání v tuzemském i mezinárodním prostředí a schopnost rozhodování v širokých ekonomických a právních souvislostech s ohledem na trvale udržitelný rozvoj globálního podnikání.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané ekonomy, popř. studenty právních oborů, s vynikající znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o ekonomiku a právo, jsou schopni porozumět ekonomickým procesům a jejich právní regulaci, a to i v mezinárodně-politických souvislostech a dovedou efektivně pracovat s právními předpisy při řešení případových studií.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí v tuzemských i mezinárodně působících společnostech, zejména na pozicích v oblasti marketingu, prodeje, logistiky, řízení lidských zdrojů, a to na úrovni středního a vrcholového managementu, a ve státních orgánech i v mezinárodních institucích, na pozicích, kde mohou uplatnit znalosti práva a ekonomie.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 • vysvětlit teorie a principy mezinárodních ekonomických, právních a politických vztahů, včetně institucionálního uspořádání světové ekonomiky a různých forem mezinárodní hospodářské spolupráce;
 • rozpoznat dopady globálních a regionálních ekonomických událostí, a odhadnout jejich vliv na legislativní opatření na úrovni národních států a mezinárodních organizací, a tím na reálné ekonomické procesy v podniku;
 • charakterizovat specifika mezinárodního a evropského práva a jednotlivých právních systémů ve světě, včetně jejich pramenů
 • posoudit manažerská rozhodování z hlediska jejich souladu s právní úpravou a dopadů na podnikatelskou činnost

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • definovat právní instituty a vysvětlit jejich vzájemné vztahy v právních úpravách
 • vymezit a interpretovat aplikovatelné právní normy z hlediska jejich vlivu na rozhodovací procesy, zejména při marketingovém a finančním řízení
 • formulovat a vyhodnocovat právní dokumenty používané a uplatňované v podnikatelské praxi;
 • analyzovat soudní judikáty a zhodnotit jejich účinky pro praxi;
 • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.

 

Okruhy otázek k přijímací zkoušce

 1. Obchodní právo - pojem, předmět, prameny.
 2. Právní podmínky podnikání. Právní formy podnikání.
 3. Podnikatel. Obchodní firma.
 4. Obchodní rejstřík. Sbírka listin.
 5. Obchodní společnosti - právní formy, postavení společníků.
  Zákaz konkurence.
 6. Založení a vznik obchodních společností.
 7. Zrušení a zánik obchodních společností.
 8. Obchodní závazkové vztahy - pojem, druhy.
  Vznik, změna, zajištění, zánik závazků.
 9. Závazky z porušení práva.
 10. Jednotlivé smluvní typy, (např. kupní smlouva, smlouva o prodeji podniku, nájemní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o skladování, smlouvy se zástupci, smlouvy o bankovních obchodech).
 11. Antimonopolní právo. Nekalá soutěž.
 12. Rozhodování obchodních sporů.

Literatura:

 • Švarc a kol.: "Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva", Vydavatelství Čeněk, Plzeň 2014.
 • Právní předpisy:
  • Občanský zákoník v posledním platném znění
  • Živnostenský zákon v posledním platném znění
  • Zákon o ochraně hospodářské soutěže v posledním platném znění
  • Zákon o rozhodčím řízení v posledním platném znění
  • Občanský soudní řád v posledním platném znění