Hledat
Pokročilé hledání
Obor Mezinárodní politika a diplomacie

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní politika a diplomacie je vysoce specializovat odborníky pro oblast mezinárodní politiky a bezpečnosti, vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oboru mezinárodní vztahy, pokročilou znalostí mezinárodního a diplomatického práva a schopností strategického rozhodování v mezinárodní praxi v rámci zahraniční služby i veřejné diplomacie. Základními hodnotami oboru jsou komplexní znalost oboru, provázanost teorie a praxe, důraz na etický a environmentální rozměr strategického rozhodování, respekt k multikulturnímu aspektu mezinárodního prostředí.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro studenty, kteří mají schopnost analytického a teoretického myšlení a současně jsou schopni aplikovat získané teoretické znalosti v praxi. Studium předpokládá výbornou znalost nejméně dvou světových jazyků, schopnost porozumět mezinárodním procesům v jejich komplexitě, schopnost efektivní týmové práce a motivaci uchazeče pro práci v mezinárodním prostředí.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi jsou připraveni pro samostatnou řídící, koncepční a diplomatickou práci v soudobém dynamickém mezinárodním prostředí a schopností strategického rozhodování v tomto prostředí na základě hlubokých znalostí mezioborového charakteru. Absolventi se mohou uplatnit jako kariérní diplomaté, vedoucí pracovníci mezinárodních útvarů v oblasti státní správy na celostátní či regionální úrovni, jako pracovníci vrcholového managementu v evropských a mezinárodních politických a ekonomických institucích a organizacích, dále jako vedoucí manažeři a koncepční pracovníci mezinárodních projektů v nevládních organizacích, v agenturách sítě OSN, dalších mezinárodních vládních a nevládních institucích, jako vědečtí pracovníci, odborní analytici a také jako pracovníci v masmédiích. Zároveň jsou absolventi připraveni nejen pro praxi, ale i pro další studium na doktorském stupni a to na VŠE nebo i na dalších fakultách v ČR a v zahraničí.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent:

 • má hluboké znalosti mezioborového charakteru z mezinárodní ekonomie, mezinárodní politiky, mezinárodního práva, mezinárodní bezpečnosti a vazeb mezi těmito oblastmi jak na teoretické, tak i na aplikované úrovni;
 • rozumí soudobým globalizačním procesům a jejich důsledkům jak z hlediska globálního, tak i z hlediska států a světových regionů vč. evropského regionu;
 • zná principy analýzy zahraniční politiky i zahraničně politické koncepce jednotlivých států;
 • rozumí roli velmocí, EU a dalších aktérů v soudobém světě;
 • má znalosti i praktické zkušenosti získané v rámci prohlubující vedlejší specializace a odborných stáží v oblasti diplomatické praxe, preventivní diplomacie, mezinárodního vyjednávání, diplomatického protokolu a písemností a diplomatického a konzulárního práva.

 

Odborné dovednosti

Absolvent je schopen:

 • komplexně analyzovat a vyhodnotit soudobé uspořádání a hlavní tendence vývoje soudobých mezinárodních vztahů na globální i regionální úrovni, jak v teoretické tak i aplikované rovině a implementovat tyto znalosti podle potřeb praxe;
 • samostatně analyzovat zahraničně polické koncepce států a odlišná pojetí diplomacie, komplexně interpretovat zahraničně politická rozhodnutí a komparovat s českou zahraniční politikou;
 • efektivně vést mezinárodní jednání na úrovni bilaterální i multilaterální a v praxi uplatnit principy diplomatického protokolu a mezikulturní komunikace;
 • samostatně připravit a řešit odborné projekty týkající se mezinárodních vztahů, vyhodnotit výsledky primárního a sekundárního výzkumu na bázi kvantitativních i kvalitativních metod poznání;
 • být plnohodnotným členem mezinárodních týmů příp. i vést mezinárodní tým;
 • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu práce.

 

Okruhy otázek k přijímací zkoušce

Požaduje se základní znalost vývoje mezinárodních vztahů, politických a geografických reálií světa 20. a počátku 21. století k těmto základním tématickým okruhům:

 1. Základní vývojové mezníky a události mezinárodních vztahů
 2. Základní reálie vývoje a postavení předních světových mocností
 3. Základní reálie politického vývoje České republiky a její zahraniční politiky
 4. Základní reálie politického vývoje sousedních zemí ČR
 5. Hlavní krizové oblasti mezinárodních vztahů
 6. Hlavní mezinárodní organizace, jejich poslání a činnost
 7. Významné osobnosti mezinárodní politiky a diplomacie
 8. Základní reálie z historie a současnosti evropské integrace
 9. Globální problémy současného světa

Literatura

 • David, V. – Sladký, P. – Zbořil, F.: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha: Leges, 2008.
 • Druláková, R. a kol.: Mezinárodní vztahy I. Úvod do studia. Praha: Oeconomica 2008.
 • Druláková, R. – Zemanová, Š. a kol.: Mezinárodní vztahy II. Pracovní náměty a výběr textů. Praha: Oeconomica, 2010.
 • Eichler, J.: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009.
 • Fiala, P. – Pitrová, M.:  Evropská unie. 2. vyd. Brno: CDK, 2009.
 • Hobsbawm, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991. Praha: Argo, 1998.
 • Honzák, F. – Pečenka, M. – Vlčková, J.: Evropa v proměnách staletí. Praha: Libri, 1997.
 • Kissinger, H.: Umění diplomacie. Praha: Prostor 1996.
 • Krejčí, O.: Mezinárodní politika. 4. vydání. Praha: Ekopress, 2010.
 • Lehmannová, Z. a kol.: Formování nového světového řádu? Globalizace a global governance. Praha: Oeconomica, 2010.
 • Lehmannová, Z. a kol.: Paradigma kultur. Plzeň: A. Čeněk, 2010.
 • Liščák, V.: Státy a území světa. 3. vyd. Praha: Libri, 2009.
 • Luňák, P.: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri 1997.
 • Ort, A. Česká zahraniční politika. 2.vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2009.
 • Parker, Ph. – Cussans, T. – Parker, M. a kol.: Velký atlas světových dějin. Praha: Reader´s Digest Výběr, 2002.
 • Pečenka, M. – Luňák, P. a kol.: Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1999.
 • Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy. 2. vyd. Praha: NLN, 2009.
 • Veselý , Z.: Mezinárodní vztahy  v datech. Praha: Professional Publishing, 2008.
 • Veselý, Z.: Dějiny mezinárodních vztahů. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.
 • Veselý, Z.: Smlouvy, pakty, dohody. Praha: Epocha, 2006, 2. vyd.
 • Veselý, Z. a kol.: Diplomacie v měnícím se svět. Praha: Professional Publishing, 2009.
 • Vykoukal, J. – Litera, B. – Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri 2000.
 • Waisová, Š.: Úvod do studia mezinárodních vztahů. 3. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2005.
 • Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 1999.

Ke sledování aktuálních událostí a problémů mezinárodních vztahů viz periodika Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy.