Hledat
Pokročilé hledání
Obor Mezinárodní obchod

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní obchod je vysoce specializovat ekonomy pro oblast mezinárodního podnikání vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti mezinárodní ekonomie a schopností strategického rozhodování v mezinárodním finančním řízení, mezinárodním marketingu a managementu. Základními hodnotami oboru jsou respekt k multikulturnímu aspektu mezinárodního prostředí a schopnost strategického rozhodování v širokých souvislostech s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a etický rozměr globálního podnikání.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané ekonomy s vynikající znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o světovou ekonomiku, jsou schopni porozumět ekonomickým procesům v širokých mezinárodně-politických souvislostech a dovedou efektivně pracovat na skupinových projektech v mezinárodních týmech.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí mezinárodně působících společností na pozicích v oblasti marketingu, prodeje, logistiky, financí a řízení lidských zdrojů a v mezinárodních institucích, a to na úrovni středního a vrcholového managementu.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 • vysvětlit teorie a principy mezinárodních ekonomických, právních a politických vztahů, včetně institucionálního uspořádání světové ekonomiky a různých forem mezinárodní hospodářské spolupráce;
 • charakterizovat specifika jednotlivých podnikových funkcí a procesů v mezinárodním prostředí a klasifikovat mezinárodní podnikatelské strategie, metody a nástroje mezinárodního marketingového a finančního řízení;
 • rozumět manažerským procesům a jejich specifikům v mezinárodních souvislostech;
 • rozpoznat dopady globálních a regionálních ekonomických událostí, jakož i odhadnout vliv regulatorních a jiných legislativních opatření na úrovni národních států a mezinárodních organizací na reálné ekonomické procesy v podniku;

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • formulovat a vyhodnocovat marketingové a finanční strategie v mezinárodním prostředí;
 • analyzovat mezinárodní měnové, finanční a zbožové trhy s ohledem na potenciální příležitosti a možná rizika;
 • samostatně realizovat a vyhodnotit výsledky primárního a sekundárního výzkumu na bázi kvantitativních i kvalitativních metod poznání;
 • vyjednávat, prosazovat se a nezávisle rozhodovat v rámci multikulturních týmů a samostatně pracovat v mezinárodním prostředí;
 • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu práce.

 

Okruhy otázek k přijímací zkoušce

Část Mezinárodní obchod

 • Obchodní metody v dovozních a vývozních operacích.
 • Formy vstupu podniků na zahraniční trhy.
 • Mezinárodní kupní smlouva, její uzavíraní, obsah a používané dokumenty.
 • Dodací podmínky v mezinárodních kupních smlouvách, Incoterms, kritéria pro volbu podmínek.
 • Cena v dovozních a vývozních operacích.
 • Platební podmínky v mezinárodních kupních smlouvách, jejich funkce, druhy a kritéria pro volbu.
 • Směnka a šek a jejich použití v mezinárodním obchodě.
 • Platební podmínky. Faktory ovlivňující volbu platebních podmínek, druhy platebních podmínek.
 • Zajišťovací bankovní instrumenty.
 • Cla, celní řízení, celní režimy a používané dokumenty.
 • Logistické zajišťování dovozních a vývozních operací (vztahy k dopravcům, speditérům, skladování zboží ap.).
 • Smluvní zajišťování přepravy v mezinárodním styku podle jednotlivých dopravních oborů, používané dokumenty.
 • Ekonomický význam pojištění v mezinárodním obchodě, pojištění přepravních rizik, úvěrových rizik, odpovědnosti za škodu a další používané druhy pojištění.
 • Úvěry v mezinárodním obchodě, jejich hlavní druhy a rizika s nimi spojená.
 • Factoring, forfaiting, leasing.
 • Zvláštní obchodní operace (kompenzace, vazbové obchody, reexporty, switche).
 • Klasická teorie mezinárodního obchodu.
 • Neoklasická teorie mezinárodního obchodu.
 • Hlavní protekcionistické teorie mezinárodního obchodu.
 • Teorie platební bilance.
 • Hlavní směry obchodní politiky, přehled obchodně politických nástrojů.
 • Cla a jejich úloha v mezinárodním obchodě.
 • Netarifní nástroje obchodní politiky.
 • Nástroje na podporu vývozu.
 • Smluvní nástroje obchodní politiky.
 • Úloha WTO v mezinárodním obchodě.
 • Charakteristika vývoje mezinárodního obchodu v 80. a 90. letech.
 • Specifika postavení rozvojových zemí v mezinárodním obchodě.
 • Zahraniční obchod zemí s transformující ekonomikou (TE).
 • Funkce zahraničního obchodu v české ekonomice.
 • Vývojové tendence komoditní a teritoriální struktury zahraničního obchodu České republiky.
 • Liberalizace zahraničního obchodu České republiky.
 • Devizově kurzová politika České republiky.
 • Aktuální otázky vývoje platební bilance České republiky.
 • Zahraničně obchodní politika České republiky.
 • Význam účasti České republiky v mezinárodních ekonomických institucích.
 • Autonomní nástroje v zahraničně obchodní politice České republiky.
 • Vývoj obchodně politického režimu ve vztahu České republiky k Slovenské republice.
 • Reálné směnné relace (Terms of Trade) jako indikátor cenového vývoje v zahraničním obchodě ČR.

Literatura:

 

  • ŠTĚRBOVÁ, Ludmila a kol.: Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století, Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-4694-4

 

  • MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, aj. Mezinárodní obchodní operace. 5. aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 242 s. ISBN 978-80-247-3237-4. 

Část Obchodní podnikání

 • Postavení obchodu v oběhu zboží, typy organizačních koncentrací obchodu, konkurence a koordinace ve strategii obchodních firem, formy integrace a kooperace.
 • Internacionální pojetí retailingu - etapy, strategie a zásady zahraniční expanze.
 • Mezinárodní povaha obchodu v Evropě, pojetí retailingu, funkce obchodních kontor, vztah ke společnému trhu v Evropě a zapojení firem do obchodních kontor.
 • Vývoj obchodu v Evropě po druhé světové válce, privatizace v českém obchodě, evropský a český vývoj obchodu v oblasti organizační, provozní a ekonomické.
 • Postavení spotřebních družstev v Evropě, vývoj, provozní zaměření, systémy řízení, nadnárodní orgány, průběh transformace družstev v ČR, předpoklady dalšího rozvoje.
 • Obchodní kategorie, charakteristika, význam, uplatnění, v jakých právních formách existují.
 • Druhy maloobchodních činností, jejich uplatnění co do obsahu i rozsahu. Předpoklady uplatnění jednotlivých složek, charakteristika retailingu a jeho vývoj, uplatnění diskontního zaměření.
 • Význam a druhy velkoobchodních činností, vztah k zahraničnímu obchodu, business - to - business.
 • Organizace obchodních firem. Řízení lidských zdrojů, pracovní systémy, stimulace, motivace, mzdy. Metody stanovení optimálního počtu pracovníků obsluhy, ukazatelé výkonu, kriteria hodnocení ukazatelů výkonu.
 • Typy maloobchodních jednotek, vývojové tendence v maloobchodní síti. Maloobchodní provoz. Formy prodeje. Nákupní atmosféra. Megatrendy a vlivy působící na volbu typu jednotek a volbu sortimentu.
 • Informační systém obchodní firmy.
 • Nákupní centra jako hlavní rozvojový nástroj retailingu, jejich vývoj - odlišnosti evropské a americké cesty, různé pojetí podle lokalizace, současný rozsah a předpoklady rozvoje.
 • Vědecký přístup k problematice obchodního podnikání, rovina abstrakce
 • Metodika výzkumu trhu, kvalitativní a kvantitativní výzkum trhu, konjunkturní analýza, konjunkturní test
 • Agregace dat, analýza výkonového ukazatele obchodu (prodej)
 • Finanční analýza - mezipodnikové srovnání
 • Cena v obchodě a metody jejího výzkumu, koeficienty pružnosti, cenová elasticita, modifikované koeficienty pružnosti, prognostické metody
 • Obecné pojetí modelů - druhy modelů - modelování základních finančních ukazatelů obchodní firmy
 • Diagnostika územních podmínek retailingu, územní analýza, nákupní spád, kvantifikace kapacit maloobchodní sítě
 • Pojetí obchodní logistiky, její zásady, předpoklady uplatnění, vztah obchodní logistiky k ECR, logistické náklady, možnosti racionalizace distribučních cest, logistická řešení v obchodě - příklady uplatnění.
 • Nákup zboží - hlavní postupy, vztah k marketingu, logistické úrovně nákupu a jejich specifika, způsoby nákupu retailingové firmy, hodnocení dodavatelských služeb.
 • Funkce zásob, členění, faktory velikosti zásob, propočty doporučených hladin zásob, optimalizace.
 • Obchodní provoz, vztah obchodního provozu a obchodní logistiky, systémové pojetí obchodního provozu, pohyb zboží maloobchodem, pohyb zboží velkoobchodem.
 • Manipulační jednotky, jejich členění, význam v zajištění pohybu zboží, pasivní prvky logistiky, přepravní prostředky, členění a funkce skladů v logistickém konceptu, identifikace zboží v oběhu - čárové kódy, ochrana zboží v oběhu.
 • Optimalizační metody v logistice.

Literatura:

 • Cimler, P., Zadražilová,D. a kol.: Retail management. 1. vyd. Praha : Management Press, 2007. 305 s. ISBN 978-80-7261-167-6.

Část Světová ekonomika

 

 1. Hlavní vývojové etapy světové ekonomiky po druhé světové válce.
 2. Problémy ekonomického růstu a strukturálních změn ve světové ekonomice.
 3. Mezinárodní ekonomické vztahy po druhé světové válce; jejich projevy a subjekty.
 4. Aktéři světové ekonomiky: státy, regionální integrace a mezinárodní organizace.
 5. Závažné hospodářské krize ve vývoji světové ekonomiky.
 6. Rozvojové země ve světové ekonomice.
 7. Ekonomicko-geografická charakteristika světových makroregionů (vybraných zemí).
 8. Regionalismus ve světové ekonomice.
 9. Hlavní etapy vývoje evropské integrace.
 10. Vnitřní trh EU.
 11. Hlavní orgány EU: struktura a funkce.
 12. Vznik a vývoj Evropské měnové unie.
 13. Hlavní společné politiky EU a jejich financování.
 14. Proces rozšiřování EU o země střední a východní Evropy.
 15. Země střední a východní Evropy ve světové ekonomice.

Literatura:

 • CIHELKOVÁ, E. a kol.: Světová ekonomika – základní rysy a tendence vývoje. 2. vyd., VŠE, Praha 2004, 258 s. ISBN 80-245-0687-4.
 • CIHELKOVÁ, E., KUNEŠOVÁ, H.: Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. 2. doplněné a přepracované vyd. Praha: C. H. BECK, 2006, 319 s. ISBN 80-7179-455-4.
 • CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika: obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7400-155-0.

Část Právo

 1. Právní podmínky podnikání.
 2. Právní úprava živnostenského podnikání.
 3. Obchodní právo - pojem, předmět, prameny.
 4. Obchodní společnosti - právní formy, postavení společníků.
 5. Založení a vznik obchodní společnosti.
 6. Zrušení a zánik obchodní společnosti.
 7. Obchodní závazkové vztahy - pojem, vznik, změna, zajištění, zánik.
 8. Závazky z porušení práva.
 9. Smluvní typy v Novém občanském zákoníku.
 10. Řešení obchodních sporů

Literatura:

 • Švarc a kol.: "Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva",Vydavatelství Čeněk, Plzeň 2014.
 • Právní předpisy:
 • Občanský zákoník v posledním platném znění
 • Živnostenský zákon v posledním platném znění
 • Občanský soudní řádní v posledním platném znění