5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky pro přijetí do doktorského studia 2018-2019

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ

V PRAZE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorských studijních programech Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále FMV) je ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu a úspěšné složení přijímací zkoušky.

K přijímacímu řízení se uchazeč hlásí podáním Přihlášky k doktorskému studiu elektronicky. K přihlášce je nutné připojit Dodatek k přihlášce s Prohlášením o předchozích studiích od 1. 1. 1999 a dalšími přílohami zahrnujícími: strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a příp. posudky těchto prací, představu o zaměření disertační práce v rozsahu cca 5 stran formátu A4 v českém/slovenském, nebo anglickém jazyce, jde-li o uchazeče zamýšlejícího studovat v anglickém jazyce. Zaměření disertační práce zpracované formou vědecké eseje s představou o cíli, struktuře a přínosu je zapotřebí doplnit podrobným seznamem prostudované domácí a zahraniční literatury, pojednávající o dané problematice. Uchazeč rovněž uvede jméno docenta či profesora fakulty, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Elektronickou přihlášku ke studiu lze nalézt na: http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1357, Dodatek k přihlášce na:

http://www.vse.cz/download/?ID=295. Uzávěrka přihlášek je do 15. května 2018.

Přijímací zkouška se koná v termínu a místě uvedeném na pozvánce k přijímací zkoušce.

 

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

Přijímací zkouška se skládá z odborné a jazykové zkoušky.

Odborná zkouška se koná formou rozpravy k vybrané problematice programu (oboru) studia, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem a znalost, jakož i motivace a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Okruhy k odborné zkoušce se seznamem literatury je možné nalézt na: http://fmv.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/doktorske-studium.

Zkouška z jazyka je zaměřena na: (i) četbu odborného obecně ekonomického textu (15 –20 řádek), sumarizaci obsahu, příp. překlad do češtiny, (ii) rozpravu na téma odborné specializace uchazeče a jeho studijních záměrů. Všichni uchazeči skládají zkoušku z anglického jazyka. Cizinci a vládní stipendisté, kteří budou studovat v českém jazyce, skládají navíc v den přijímací zkoušky písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka. Případné výjimky ve výběru jazyka, včetně odpuštění přijímací zkoušky z anglického jazyka u uchazečů o studium v anglickém jazyce, jsou v pravomoci děkana fakulty, který rozhodne na základě písemné žádosti uchazeče.

 

Způsob ověření podmínek přijetí

Úspěšné ukončení vysokoškolského studia v magisterském studijním programu je ověřováno bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu, či – v případě studia v zahraničí – úředně ověřené kopie osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb. VŠE v Praze rozhoduje o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí pouze v ekonomicky zaměřených studijních oborech:

viz http://www.vse.cz/studium/postup_uznavani_zahranicniho_VZK.php.

V ostatních případech uchazeč žádá o uznání vzdělání příslušnou veřejnou vysokou školu v ČR nebo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (v případě uzavření dvoustranné dohody o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání).

Vykonání přijímací zkoušky je ověřeno vyhodnocením dílčích ústních zkoušek a jejich klasifikací jedním z následujících stupňů: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl. Uchazeč, který nebyl ani v jedné z dílčích zkoušek hodnocen stupněm „nevyhověl“, u přijímací zkoušky prospěl. Pokud byl uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm „nevyhověl“, u přijímací zkoušky neprospěl.

 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhoduje děkan FMV na základě výsledků přijímací zkoušky uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, a s ohledem na disponibilní kapacitu školitelů fakulty. Pokud je kapacita školitelů nižší než počet uchazečů, kteří u přijímací zkoušky prospěli, budou mít přednost uchazeči s lepším průměrem (odborná zkouška má v průměru dvojnásobnou váhu). Studentem doktorského studia se stává přijatý uchazeč dnem zápisu do studia.