Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní politické vztahy

Doktorský studijní obor mezinárodní politické vztahy nabízí prohloubení znalostí v oboru mezinárodní politiky. Studium je koncipováno multidisciplinárně, vychází ze znalostí světové  ekonomiky, mezinárodního práva a dalších důležitých aspektů mezinárodní reality - bezpečnost, ekologie, kultura. Základní důraz je kladen na studium teorie a aktuálních problémů mezinárodní politiky,  mezioborové analýzy globálních procesů.

Uchazeči o tento obor studia mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického, tak i humanitního zaměření, pokud splní podmínky přijímacího řízení (požadované jsou znalosti na úrovni hlavní specializace VŠE Mezinárodní politika a diplomacie).

Absolventi naleznou uplatnění především ve vědecko-výzkumné sféře, jako kariérní diplomaté a jako odborníci na oblast mezinárodních vztahů v orgánech státní správy, ve sdělovacích prostředcích, dále v mezinárodních organizacích, vládního i nevládního typu.

Hlavním těžištěm studia je zpracování a obhajoba disertační práce, důraz je kladen na vědecký přínos práce v rámci teorie a praxe soudobých mezinárodních vztahů.

Studijní program připravuje multidisciplinárně vzdělané pracovníky, schopné tvůrčím způsobem působit v oblasti vědeckého výzkumu zaměřeného na evropské záležitosti a aplikovat nové poznatky v praxi (vytvářet ucelené koncepce přístupu k Evropské unii, implementovat ustanovení orgánů EU v oblasti veřejné správy, firem apod., zajišťovat efektivní a kvalitní management, kvalifikovaně posuzovat ekonomické, politické či právní aspekty dokumentů EU a stanovisek členských států ke konkrétním otázkám a implikovat je do podmínek ČR, spoluvytvářet veřejné mínění publikačními výstupy a podílet se na vysokoškolské či jiné výuce).

Studijní obor má umožnit další profesní růst vysokoškolsky vzdělaným odborníkům, kteří mají zájem o získání vědecké kvalifikace v oblasti evropských záležitostí či k výkonu svého povolání tuto kvalifikaci potřebují. Přispívá k výchově mladých vědeckých pracovníků v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a ke zvýšení vzdělanostní úrovně zejména úředníků, podnikového managementu a učitelů.

Získané vzdělání lze uplatnit v orgánech státní správy, diplomatických  pracovištích v zahraničí, mezinárodních organizacích, podnikatelské sféře, bankovním a finančním sektoru, vědeckovýzkumných pracovištích a na vysokých školách.